Zásady OSN pro účinné vyšetřování a dokumentování mučení a špatného zacházení

Zásady účinného vyšetřování a dokumentování mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání schválilo Valné shromáždění OSN (rezolucí č. 55/89 ze dne 4. prosince 2000) a doporučilo vládám států pracovat s nimi jako s užitečným nástrojem v boji s mučením.

Zásady vznikly v roce 1999, spolu s Příručkou k účinnému vyšetřování a dokumentování mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání, zkráceně nazývanou jako Istanbulský protokol. Primárním cílem bylo poskytnout nástroj k zajištění účinného dokumentování, který do té doby nebyl k dispozici.

Příručka je detailní a komplexní pomůckou, vhodnou pro posuzování osoby, jež vznáší stížnost na mučení či špatné zacházení, vyšetřování případů tvrzeného špatného zacházení a pro předávání zjištění spravedlnosti respektive vyšetřujícímu orgánu. Krom vyšetřování stížností na mučení nebo špatné zacházení je použitelná i pro monitoring nevládními nebo mezinárodními organizacemi, vyřizování žádostí o azyl a hodnocení potřeb obětí mučení.

Důležitým bodem zásad je standard práce znalce v oboru lékařství:

  • Doporučené body obsahu lékařské zprávy jsou: (i) okolnosti konání vyšetření/prohlídky; (ii) co nejpřesnější popis událostí, zacházení a následných fyzických i psychických projevů, jak je udává vyšetřovaný; (iii) záznam o lékařském a psychologickém nálezu včetně barevných fotografií zranění; (iv) stanovisko lékaře, co se týká pravděpodobné souvislosti nálezu a možného mučení a špatného zacházení, a případné doporučení další péče; (v) označení a podpis autora zprávy.
  • Zpráva experta má být předána jednak osobě, jíž se týká, a pokud je to vhodné, pak i orgánu odpovědnému za vyšetřování mučení a špatného zacházení.

Zásady jsou v anglickém jazyce zveřejněny zde  a v českém překladu zde.

Příručka (Istanbulský protokol) je dosud k dispozici pouze v anglickém jazyce a je zveřejněna zde.

Komentáře jsou zakázány.