Vláda přijala novelizaci zákona o pomoci v hmotné nouzi

Novela má pomoci sociálně slabým lidem ke standardnímu bydlení namísto ubytoven a omezit praxi obchodníků s chudobou. Přijetím změn má dojít k zamezení praxe některých obchodníků, kteří využívají doplatku státu pro lidi v hmotné nouzi. Touto praxí postižený občan pak v  celkovém součtu bydlí s dražšími náklady, než mají běžní lidé v pronájmech. Novelou by se mělo současně ulevit právě samotným obcím, které mohly doposud těmto praktikám pouze přihlížet. Základním smyslem pozměňovacího návrhu je motivovat dotčené občany k nalezení standardního bydlení namísto ubytoven. Novelou byl také zpřesněn pojem „případ hodný zvláštního zřetele“. Cílem je, aby byla zvýšena právní jistota a bylo tak možné posoudit kterým osobám lze doplatek poskytnout.

Konkrétní změny, které přináší novelizace:

  • Ruší se část ustanovení obsahující podmínku souhlasu obcí poskytnout doplatek na bydlení osobě užívající ubytovnu. I nadále má souhlas obce doporučující charakter pro rozhodnutí o přiznání dávky.
  • Při stanovení doplatku na bydlení v ubytovně se v současné době vychází nejvýš z 90 procent státem stanovených nákladů na bydlení, nově by to mělo být maximálně 80 procent.
  • ÚP ČR bude pro rozhodnutí o doplatku poskytovaného osobě užívající ubytovnu požadovat jako podklad stanovisko obecního úřadu v přenesené působnosti, zda se jedná o situaci případu hodného zvláštního zřetele.
  • Do zákona budou vložena kritéria, kdy lze případ vyhodnotit jako zřetele hodný (jde především o skutečnost, zda osoba v obci, kde bydlí na ubytovně, hledá práci, zda tam má rodinu apod., a zda není v lokalitě, kde má osoba středisko zájmu, pro ni dostupné běžné bydlení).
  • ÚP ČR bude vypracovávat s osobou bydlící v ubytovně motivační plán, v němž stanoví postupy a časový harmonogram plnění jednotlivých kritérií a opatření, kterých má být při řešení sociální a bytové problematiky osoby dosaženo tak, aby osoba v dlouhodobém horizontu získala bydlení a byla si jej schopna udržet. K tomu ji musí být poskytnuta potřebná součinnost ze strany úřadů obcí a Úřadu práce ČR, s čímž novela počítá.

Více na stránkách MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/25125

Komentáře jsou zakázány.