Reforma péče o duševní zdraví pokračuje

Ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí vyjádřily při společném setkání nutnost nadresortní spolupráce při realizaci reformy péče o duševní zdraví, která má za cíl zlepšit péči o lidi s duševním onemocněním a posílit prevenci v této oblasti.

Nadresortní spolupráci ztělesňuje Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030, který posouvá reformu psychiatrie na vládní úroveň a počítá se zapojením Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva spravedlnosti.

Klíčovým partnerem resortu zdravotnictví v realizaci reformy je resort práce a sociálních věcí, jelikož je velmi důležité, aby měl duševně onemocněný možnost navrátit se do normálního života. Je proto zapotřebí přizpůsobit sociální služby či podporovat vznik pracovních míst pro osoby s duševním onemocněním. Kromě toho je také nutné zlepšit dostupnost bydlení a připravit systémové změny nepojistných i pojistných dávkových systému tak, aby odrážely potřeby osob s duševním onemocněním.

Národní akční plán navazuje na Strategii reformy psychiatrické péče. Vzhledem k úzké spolupráci s WHO v rámci reformy psychiatrické péče i snaze se přiblížit standardu poskytované péče a být v souladu se směřováním zbytku Evropy se akční plán inspiruje dokumentem WHO „The European Mental Health Action Plan 2013 – 2020“. Připravený vládní plán vychází ze sedmi strategických cílů uvedených v tomto dokumentu, které jsou dále rozpracovány. Jedná se o tyto strategické cíle:

  1. Rovné příležitosti na duševní pohodu (well-being) jsou zaručeny u všech, zejména pak u lidí v riziku a nejvíc zranitelných.
  2. Lidská práva lidí s obtížemi v duševním zdraví jsou plně respektována, chráněna a podporována.
  3. Služby v oblasti duševního zdraví jsou dostupné v čase, místě, kapacitně i cenou a jsou k dispozici v komunitě dle potřeby.
  4. Lidé mají právo na respektující, bezpečnou a efektivní péči.
  5. Systém zdravotnictví zajišťuje dobrou péči o somatické i duševní zdraví.
  6. Systém péče o duševní zdraví funguje v dobře koordinované a partnerské spolupráci s ostatními sektory.
  7. Řízení a poskytování péče o duševní zdraví je založeno na spolehlivých informacích a vědomostech.

Více na: http://www.mzcr.cz/dokumenty/reforma-pece-o-dusevni-zdravi-potrebuje-nadresortni-spolupracitu-definuje-novy_17050_1.html

Komentáře jsou zakázány.