Stanovy

Stanovy Českého helsinského výboru

Část I. Obecná ustanovení  

Článek 1. Úvodní ustanovení

Český helsinský výbor v České republice, je nevládní nezisková organizace zaměřená na ochranu lidských práv a základních svobod v České republice. 

 

Článek 2. Název, sídlo a postavení Výboru

 1. Název spolku: Český helsinský výbor, z. s. (anglicky The Czech Helsinki Committee) dále jen „Výbor“
 2. Používaná zkratka: ČHV.
 3. Sídlo spolku: Praha.
 4. Český helsinský výbor je spolkem s celorepublikovou působností.
 5. Statutárním orgánem Českého helsinského výboru je předsednictvo.

 

Článek 3. Poslání

 1. Posláním Výboru je usilovat o respektování a uplatňování Všeobecné deklarace lidských práv a na ni navazujících mezinárodních paktů, úmluv a dohod o lidských právech ve společenském životě, a zejména v právním systému České republiky, ale i jinde ve světě, kde dochází k porušování lidských práv.
 2. Pokud Česká republika k některým úmluvám dosud nepřistoupila, usilovat, aby se tak stalo.
 3. Iniciovat a rozvíjet výchovu k lidským právům napříč všemi skupinami ve společnosti a zejména zvyšovat povědomí o jejich právech u zvlášť zranitelných skupin či osob ohrožených sociálním vyloučením, jako jsou děti, starší lidé, osoby se zdravotním postižením, osoby jakkoliv omezené na svobodě (např. z důvodu zdravotního stavu), psychiatričtí pacienti v psychiatrických léčebnách, osoby ve vazbě či výkonu trestu, senioři v pobytových zařízeních sociálních služeb, bezdomovci, uprchlíci, osoby z národnostních a etnických menšin, lidé v hmotné nouzi apod.

 

Článek 4. Předmět činnosti

Výbor své poslání naplňuje zejména těmito hlavními činnostmi:

 1. sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod a mezinárodních úmluv o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána a vydává zprávy či stanoviska ke svým zjištěním;
 2. působí ke zvýšení obecného povědomí o lidských právech a o způsobech jejich prosazování formou různých vzdělávacích a osvětových aktivit, vydávání odborných či osvětových materiálů a publikací, pořádáním konferencí, veřejných slyšení a spoluprací s dalšími národními či mezinárodními organizacemi a institucemi, které mají podobný cíl;
 3. vyjadřuje se k návrhům zákonů a dalších právních předpisů v České republice týkajících se problematiky lidských práv a základních svobod, a svými stanovisky či připomínkami prosazuje jejich soulad s mezinárodními úmluvami;
 4. dožaduje se nápravy a odpovídajících přístupů v činnosti příslušných orgánu a institucí pokud jde o ochranu práv jednotlivých občanů, zejména sociálně slabých a ohrožených skupin, např. sociálně slabých rodin, žen a dětí, starých lidí, zdravotně postižených, nezaměstnaných, uprchlíků, bezdomovců, vězňů, národnostních a etnických menšin atd.;
 5. dle možnosti a kapacit poskytuje právní poradenství a právní pomoc (včetně podávání žalob k soudům a zastupování) obětem diskriminace na základě věku, pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení, rasy, národnosti, sociálního statusu či majetku, nebo jiného důvodu zakládajícího nerovné postavení;
 6. při zjištění vážného porušování přijatých zásad lidských práv, iniciuje individuální či skupinové obranné aktivity, případně dává podněty ke zdokonalování činnosti příslušných institucí;
 7. iniciuje a rozvíjí výchovu k lidským právům napříč všemi skupinami ve společnosti a zejména zvyšovat povědomí o jejich právech u zvlášť zranitelných skupin či osob ohrožených sociálním vyloučením jako jsou děti, starší lidé, osoby se zdravotním postižením, osoby jakkoliv omezené na svobodě (např. z důvodu zdravotního stavu), psychiatričtí pacienti v psychiatrických léčebnách, osoby ve výkonu vazby či trestu, senioři v pobytových zařízeních sociálních služeb, bezdomovci, uprchlíci, osoby z národnostních a etnických menšin, lidé v hmotné nouzi apod. Členové spolku se věnují pedagogické činnosti v oblasti lidských práv, organizují přednášky a besedy na vysokých a středních školách i pro jednotlivé profesní skupiny (učitele, právníky, sociální pracovníky, novináře, policisty aj.);
 8. informuje o domácích a zahraničních aktivitách v oblasti lidských práv, zvláště o činnostech nevládních organizací, skupin a hnutí, ale též jednotlivců;
 9. na uskutečňování vytyčených cílů v České republice a v zahraničí spolupracuje s dalšími nevládními organizacemi zejména s ostatními helsinskými výbory, AEDH a FIDH;
 10. zpracovává a zprostředkovává důležité informace, zkušenosti a poznatky příslušným organizacím, skupinám a institucím v České republice, iniciuje potřebná setkání (semináře, besedy, diskuze, konference a další aktivity) v oblasti ochrany a obrany lidských práv a svobod.

 

Část II. Členství ve Výboru

Článek 5. Členství ve Výboru

 1. Členství ve Výboru je řádné, mimořádné a čestné.
 2. Za řádného člena může být přijata fyzická osoba, jejíž názory a dosavadní činnost např. v oblasti lidských práv opravňují k přesvědčení, že její členství posílí působení Výboru. O přijetí jednotlivce za člena Výboru rozhoduje předsednictvo hlasováním.
 3. Za mimořádného člena může být přijata fyzická, která se ztotožňuje s posláním Českého helsinského výboru a jejíž názory a dosavadní činnost např. v oblasti lidských práv opravňují k udělení mimořádného členství. Mimořádný člen nemá aktivní ani pasivní volební právo. Jeho hlas je hlasem poradním. O přijetí mimořádného člena rozhoduje předsednictvo. Mimořádný člen nemá povinnost hradit členské příspěvky.
 4. Čestným členem může být občan České republiky i občan jiného státu, který prokázal oddanost principům lidských práv a základních svobod svou aktivní činností. Čestné členství může být uděleno též In memoriam. Čestné členství uděluje předsednictvo. Čestný člen nemá povinnost hradit členské příspěvky.
 5. Řádný člen vykonává činnost pro Výbor dobrovolně. Za zvláště náročné a odborné práce může být odměněn.
 6. Členství ve Výboru zaniká a) vystoupením člena, b) odnětím členství, c) úmrtím člena, d) zánikem Výboru.
 7. Členům, kteří vykonávají významné státní funkce, se jejich členství pozastavuje.
 8. Odnětí členství v případě, že člen dlouhodobě neplní své povinnosti (např. více než tři roky po sobě jdoucí nezaplatil členský příspěvek) nebo porušil stanovy, případně zneužil členství ve Výboru, je oprávněn navrhnout kterýkoli člen Výboru.
 9. O odnětí členství rozhoduje předsednictvo Výboru nadpoloviční většinou hlasů všech členů předsednictva. Proti tomuto rozhodnutí se může člen odvolat k plenárnímu shromáždění. Předsednictvo může též členovi pozastavit členství až do rozhodnutí plenárního shromáždění.
 10. Výbor spolupracuje při své činnosti s dobrovolníky a s příznivci Výboru.

 

Článek 6. Práva a povinnosti člena Výboru

 1. Člen Výboru má právo:
  1. podílet se na práci Výboru, vyjadřovat se k ní, předkládat iniciativní návrhy a podněty, účastnit se Valné hromady Výboru;
  2. nejedná-li se o mimořádného člena, volit a být volen do orgánů Výboru;
  3. být informován o činnosti a o stanoviscích Výboru.
 2. Člen Výboru má povinnost:
  1. prosazovat ve veřejnosti myšlenky a zásady lidských práv formulované v procesu KBSE, jakož i principy dalších mezinárodních dokumentů o lidských právech, příslušná ustanovení Ústavy a zákonů České republiky;
  2. aktivně vystupovat za jejich dodržování;
  3. dodržovat stanovy Výboru;
  4. účastnit se práce Výboru;
  5. platit členské příspěvky, nejedná-li se o mimořádného nebo čestného člena Výboru.

 

ČÁST III. ORGÁNY VÝBORU

Článek 7. Vymezení orgánů Výboru

Spolek má následující orgány:

 1. Valná hromada
 2. Předsednictvo
 3. Předseda/předsedkyně
 4. Revizní komise

 

Článek 8. Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Výboru.
 2. Valná hromada má zvláště následující pravomoci:
  1. schvalovat stanovy spolku a jejich změny, popř. doplňky;
  2. volí a odvolává tajným hlasováním členy Předsednictva;
  3. volí a odvolává tajným hlasováním Předsedu a místopředsedu;
  4. volí a odvolává tajným hlasováním členy Revizní komise;
  5. schvaluje plán činnosti a výroční zprávu;
  6. schvaluje roční rozpočet Výboru a roční účetní závěrku;
  7. stanovuje výši členských příspěvků, formu úhrady a datum jejich splatnosti;
  8. rozhoduje o zániku spolku nebo o sloučení s jinou organizací.
 3. Zasedání Valné hromady svolává předseda Výboru podle potřeby, nejméně však jednou do roka. Svolavatel nejméně 10 dnů přede dnem konání Valné hromady zveřejní pozvánku na internetových stránkách spolku a současně zašle e-mailem pozvánku členům Výboru na sdělenou e-mailovou adresu. Pozvánka se považuje za doručenou dnem doručení emailové zprávy na server příjemce zprávy. Pozvánka musí obsahovat zejména údaj o datu, místě, době zahájení Valné hromady a programu Valné hromady.         
 4. Valná hromada je usnášení schopná, když je přítomna alespoň třetina všech členů. Půl hodiny po plánovaném začátku schůze je Valná hromada usnášení schopná při minimální účasti 5 členů.  
 5. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Článek 9. Předsednictvo

 1. Předsednictvo je voleno Valnou hromadou. Je statutárním orgánem spolku. Je koordinačním, řídícím a výkonným orgánem spolku a je zodpovědné ze své činnosti Valné hromadě.
 2. Předsednictvo řídí činnost Výboru mezi zasedáními Valné hromady.
 3. Předsednictvo má vždy lichý počet členů a je minimálně tříčlenné. Maximální počet členů na funkční období stanoví usnesením Valná hromada.
 4. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.
 5. Předsednictvo může hlasovat osobně, telefonicky, elektronickou poštou nebo poštou.
 6. Hlasování předsednictva telefonicky, elektronickou poštou nebo poštou může iniciovat každý člen předsednictva.
 7. Předsednictvo je voleno na období tří let.
 8. Předsednictvo má především následující pravomoci:
  1. zajišťuje vypracování plánu činnosti a zprávu o činnosti Výboru;
  2. zajišťuje vypracování návrhu rozpočtu Výboru;
  3. pravidelně spolupracuje s ostatními organizacemi v ČR i v zahraničí;
  4. rozhoduje o přijetí a o vyloučení člena Výboru;
  5. pokud Valná hromada není usnášení schopná ani půl hodiny od jejího začátku, přebírá pravomoc Valné hromady předsednictvo;
  6. zabezpečuje činnost Výboru;
  7. spravuje majetek Výboru a zajišťuje zpracování účetní uzávěrky;
  8. deleguje členy Výboru jako své zástupce do právnických osob, jichž je Výbor členem.
 9. Předsednictvo může vytvářet poradní komise k řešení konkrétních úkolů.
 10. Předsednictvo může pověřit člena Výboru k danému konkrétnímu úkolu.

 

Článek 10. Předseda a místopředseda

 1. Předseda/předsedkyně (dále jen „předseda“) je statutárním zástupcem Výboru a může vystupovat v právních vztazích samostatně.
 2. Předseda a místopředseda/místopředsedkyně (dále jen „místopředseda“) Výboru jsou členy předsednictva, které volí do funkce Valná hromada.     
 3. Předseda a místopředseda jsou voleni Valnou hromadou na tři roky, přičemž mohou být volení i opakovaně.
 4. Předsedu a místopředsedu odvolává Valná hromada.
 5. Předseda svolává a řídí Valnou hromadu.
 6. Předseda svolává a řídí zasedání předsednictva Výboru.
 7. Místopředseda zastupuje předsedu Výboru v době jeho/její nepřítomnosti.
 8. Funkce předsedy a místopředsedy Výboru zaniká
  1. odstoupením z funkce;
  2. odvoláním;
  3. úmrtím.

 

Článek 11. Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Výboru, který je odpovědný za svoji činnost Valné hromadě.
 2. Revizní komise je volena Valnou hromadou na období tří let. Revizní komise má minimálně dva členy. Revizní komise se schází nejméně 1x ročně.
 3. Revizní komise má zejména tyto pravomoci:
  1. kontroluje hospodaření Výboru, upozorňuje předsednictvo na nedostatky a navrhuje, jak tyto nedostatky odstranit;
  2. kontroluje dodržování stanov a vnitřních předpisů;
  3. vypracovává revizní zprávu, kterou předkládá Valné hromadě;
  4. maximálně 1 člen revizní komise může být i členem předsednictva Výboru.

                

Článek 12. Ředitel

 1. Ředitel řídí uskutečňování činností Výboru a zároveň stojí v čele kanceláře Výboru.   
 2. Ředitele volí předsednictvo Výboru. Ředitel se účastní jednání předsednictva o zásadních koncepčních i dílčích otázkách práce Výboru. Při rozhodování má poradní hlas. Předkládá návrhy projektů činnosti, sleduje plnění přijatých projektů a programů, předkládá zprávy o jejich plnění a základní dokumenty týkající se financování činností spolku včetně návrhu rozpočtu Výboru.
 3. Za předsednictvo a za Výbor jedná předseda a z jeho pověření samostatně i ředitel.

 

Článek 13. Hospodaření Výboru

 1. Výbor hospodaří s movitým i s nemovitým majetkem.
 2. Zdrojem příjmů Výboru jsou:
  1. příspěvky, dary, dotace, granty a další formy hmotné či finanční pomoci od právnických i fyzických osob;
  2. příspěvky, dědictví a další formy hmotné či finanční výpomoci od fyzických i fyzických osob;
  3. příjmy z činností konaných při naplňování cílů Výboru včetně poskytování služeb individuálním či právnickým osobám;
  4. členské příspěvky;
  5. příjmy z jiných zákonných zdrojů.
 3. Výbor hospodaří na základě schváleného rozpočtu. Za hospodaření Výboru odpovídá ředitel Výboru, který předkládá Valné hromadě návrh rozpočtu a účetní závěrku za příslušný kalendářní rok.
 4. Právnické a fyzické osoby bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy Výboru, mohou přispívat k naplnění cílů a k podpoře činnosti spolku finančními příspěvky na účet Výboru.
 5. Dispoziční právo s finančními prostředky Výboru má předseda/předsedkyně a ředitel.
 6. Vedle hlavní činnosti může Výbor vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku Výboru.
 7. Zisk z činnosti Výboru lze použít pouze pro činnost Výboru včetně kanceláře Výboru.

 

Článek 14. Zánik Výboru

 1. Výbor zaniká rozhodnutím Valné hromady, sloučením s jinou organizací nebo rozhodnutím soudu.
 2. Předsednictvo Výboru ustanoví likvidátora, pokud tak neučinila Valná hromada.
 3. Majetek Výboru se v případě jeho zániku použije zejména na veřejně prospěšné či charitativní účely.

 

Článek 15. Závěrečné ustanovení

 1. Změna stanov byla projednána a schválena dne 15. prosince 2016 na Plenárním shromáždění.

 

za předsednictvo Českého helsinského výboru

Taťana Fischerová, předsedkyně