Nejvyšší soud odmítá návrh rušení laických přísedících

Nejvyšší soud (NS) v připomínkách k novele zákona o soudech soudcích odmítá, aby byl zcela zrušen institut laických přísedících. Podle NS je vhodné pouze omezit jejich účast na rozhodování o zvlášť závažných zločinech. Změny zákona o soudech a soudcích tak, jak byly předloženy ještě ministrem Janem Kněžínkem, odmítlo jako celek kolegium předsedů krajských soudů.

Ohledně laických přísedících je NS přesvědčen, že mají při hledání práva a spravedlnosti v českém justičním systému své místo, přičemž i v jiných evropských zemích s podobnou právní kulturou laičtí přísedící působí. V České republice se účast laických přísedících podle NS osvědčila a má zůstat zachována jak při rozhodování o trestněprávních, tak civilních věcech. Jejich účast zajišťuje veřejnou kontrolu, brání kabinetní justici a vnáší do rozhodování soudů jiné životní zkušenosti. „Primárním smyslem institutu přísedícího je vnesení laického prvku do soudního řízení, nikoliv odborných právních vědomostí. Již z povahy věci plyne, že je to primárně předseda senátu, který zodpovídá za odbornou stránku vedení soudního řízení. Přísedící vnáší svojí účastí na řízení praktickou zkušenost vlastního života. Odbornou stránku věci zajišťují profesionální soudci“, píše se v připomínkách NS.

V nich NS ovšem navrhuje omezit účast přísedících v trestních věcech na rozhodování o zvláště závažných zločinech a v případě pracovněprávních sporů svěřit jejich volbu odborovým sdružením a zaměstnavatelským svazům

Více na: https://www.ceska-justice.cz/2019/05/nejvyssi-soud-odmita-ruseni-laickych-prisedicich-navrhuje-omezeni

Komentáře jsou zakázány.