Doporučení ochránkyně práv, aby kolizní opatrovník nezletilého dítěte mohl nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, zůstává bez odezvy

Na nesouhlas ministerstev, vlády a zákonodárců narážejí pouze dvě doporučení ochránkyně. Jde o právo kolizního opatrovníka nezletilého dítěte nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti a o doplnění zdravotního postižení jako diskriminačního důvodu do zákona o služebním poměru a do zákona o vojácích z povolání.

„V obou případech jde o opakovaná doporučení, která se zatím stále nedaří realizovat. Jsem přitom přesvědčena o důležitosti a nezbytnosti změny ve prospěch dětí a zdravotně postižených“, připomíná veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a dodává: „Kolizního opatrovníka dítěti určuje soud v řízeních o věcech péče o nezletilé. Bývá to nejčastěji advokát či jiná osoba, která má hájit práva dítěte, což ale nemůže, protože je mu odepřeno právo seznámit se s informacemi, které o dítěti a jeho rodině shromažďuje orgán sociálně-právní ochrany dětí.“

Také druhé nenaplněné doporučení považuje ochránkyně za zásadní. „Lidé se zdravotním postižením, které jim ve skutečnosti nebrání ve výkonu služby v bezpečnostních sborech, přicházejí o své zaměstnání, protože zákony o služebním poměru a o vojácích z povolání neuvádějí zdravotní postižení jako zakázaný diskriminační důvod. Tyto speciální zákony chápou diskriminaci úžeji než antidiskriminační zákon, nehledě k tomu, že jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod, mezinárodními smlouvami, judikaturou Evropského soudu pro lidská práva i evropskou směrnicí“, upozorňuje ochránkyně.

Více na http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/na-vetsinu-doporuceni-ochrankyne-zakonodarci-slysi/

Komentáře jsou zakázány.