Spolupracujeme

Na národní úrovni spolupracujeme s těmito organizacemi/institucemi

Rada vlády pro lidská  práva / Výbor proti mučení

Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání Rady vlády ČR pro lidská práva působí v oblasti ochrany osob proti mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání.

Dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice, podílí se na vypracovávání zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních smluv nebo zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu lidských práv a plní další úkoly uložené Radou. Výbor může plnit jiné úkoly z vlastní iniciativy, pokud nejsou v rozporu se statutem a jednacím řádem Rady a statutem tohoto výboru.

Více zde https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/proti-muceni-a-nelidskemu-zachazeni/uvod-33071/

Rada vlády pro lidská práva / Výbor pro práva dítěte

Výbor Rady vlády pro lidská práva (dále jen „Výbor“) je stálým orgánem Rady vlády pro lidská práva (dále jen „Rada“) podle článku 6 statutu Rady schváleného vládou ČR usnesením č. 375 ze dne 21. května 2014. Jeho statut se vydává podle článku 6 odstavce 1 Statutu Rady. V oblasti své působnosti práv dětí Výbor zejména dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice; podílí se na vypracovávání Zprávy o stavu lidských práv v České republice a zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních smluv; zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu lidských práv a plní další úkoly uložené Radou.

Více zde https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/uvod-55932/

Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI) Association for Deinstitucionalization

Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI) sdružuje právnické i fyzické osoby, kteří jsou odborníky na deinstitucionalizaci a sdílí vize a cíle JDI. JDI směřuje k systémové společenské změně v oblasti sociálních služeb, ke společenské soudržnosti a k vyrovnání příležitostí a lidských práv pro lidi s postižením. Chce se aktivně zasazovat o deinstitucionalizaci sociálních služeb.

Web: http://jdicz.eu/

Aliance za práva dětí (Aliance for Child Rights)

Aliance sleduje, jak stát přistupuje k řešení doporučení ženevského Výboru pro práva dítěte České republice; prosazuje vypracování a realizaci Národního akčního plánu ochrany práv dítěte; pokračuje v aktivitách ve vztahu ke státní politice vůči dětem a mládeži, včetně jejího odrazu v legislativě; zabývá se zlepšením spolupráce mezi NNO při nalézání a řešení problémů spjatých se vzájemnou podporou a společným postupem při naplňování Úmluvy o právech dítěte; usiluje o zlepšení spolupráce státu s nestátními organizacemi, vztahující se k dětem jako společenské skupině, která představuje budoucnost naší země ve světě třetího tisíciletí.

Web: https://wwwstranka.wixsite.com/dcicz

Sdružení zastánců dětských práv – česká sekce Defence for Children International

 

Na mezinárodní úrovni spolupracujeme s těmito organizacemi/institucemi