V trestním řízení se studenty kritizujícími stav na gymnáziu v S. došlo k průtahům

Český helsinský výbor se v červenci obrátil na příslušné orgány – Okresní státní zastupitelství v Kladně, Krajské státní zastupitelství v Praze a nejvyššího státního zástupce. Znepokojilo nás zjištění, že autoři petice z řad bývalých studentů gymnázia v S. jsou vystaveni hrozbě trestního postihu za svou kritiku, kterou vyjádřili v petici týkající se situace na gymnáziu. Jednotlivým stupňům státního zastupitelství jsme adresovali podnět, aby uplatnily své pravomoci v oblasti dozoru, dohledu a sjednocující činnosti.

Ve svém vyjádření jsme upozornili zejména na princip subsidiarity trestní represe, jehož význam spočívá v možnosti uplatnění prostředků trestního práva. Podle tohoto principu je možné trestněprávní normy použít pouze v případech, pokud jiný právní prostředek nepostačuje k ochraně práv či oprávněných zájmů. Jedná se o poslední prostředek ochrany. Poukázali jsme také na četnou judikaturu týkající se uplatnění tohoto principu. Dále jsme se zabývali samotnou podstatou trestného činu pomluvy. Zdůraznili jsme, že k tomu, aby určitá prohlášení mohla být chápána jako pomluva ve smyslu trestního zákoníku, nepostačuje jakékoliv ohrožení zájmů jednotlivce, jehož se taková prohlášení týkají, ale musí se jednat o ohrožení zásadnějšího charakteru. V neposlední řadě jsme vyjádřili znepokojení nad stavem a délkou řízení.

S potěšením jsme uvítali vyrozumění Krajského státní zastupitelství v Praze, které si vyžádalo příslušné spisové materiály a po jejich prostudování dospělo k závěru, že ve věci došlo k  „dílčím průtahům v řízení na straně orgánů činných v trestním řízení, způsobeným zejména ne zcela přiléhavým směřováním prováděných úkonů trestního řízení, např. především pak neefektivním vedením zkráceného přípravného řízení“. Krajské státní zastupitelství rovněž konstatovalo, že právní argumenty uplatněné jak ze strany obhajoby podezřelých, tak ze strany Českého helsinského výboru budou při výkonu dozoru v přípravném řízení důkladně zohledněny a posouzeny.

Ze strany Nejvyššího státního zastupitelství jsme obdrželi poučení, že Nejvyšší státní zastupitelství je na základě zákona o státním zastupitelství a trestního řádu „oprávněno zasahovat pouze do trestních věcí pravomocně skončených, rozhodovat o odnětí a přikázání věci a vykonávat dohled jen nad postupem jemu nejblíže nižších stupňů státního zastupitelství, tj. nad postupem Vrchního státního zastupitelství v Praze a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci“. Podle našeho názoru Nejvyšší státní zastupitelství mohlo uvažovat o využití jiného svého zákonného zmocnění – možnosti vydání pokynu obecné povahy (ke sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců) a/nebo vydání stanoviska (ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního zastupitelství).

Vyrozumění Krajského státního zastupitelství v Praze je k dispozici ZDE.

Více informací o případu viz:

http://www.helcom.cz/trestni-rizeni-s-autory-petice-o-nesouhlasu-s-vedenim-gymnazia-ve-slanem-povazujeme-za-nepripustne/

http://helcom.cz/vyjadreni-chv-k-trestnimu-rizeni-s-autory-petice-o-nesouhlasu-s-vedenim-gymnazia-ve-slanem/

http://www.helcom.cz/udej-blizniho-sveho-akce-na-podporu-vysetrovanych-clenu-peticniho-vyboru-httpujma-za-petici-cz/

Komentáře jsou zakázány.