Zpráva z mezinárodní konference Immigration Detention of Children: Coming to a Close? byla zveřejněna

Rada Evropy podala zprávu shrnující závěry mezinárodní konference, která byla pořádána v minulém roce Ministerstvem spravedlnosti v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Konference pod názvem „Detence migrujících dětí: Spěje ke konci?“ se věnovala tématu ukončení detence migrujících dětí a účinným alternativám k detenci, jejichž prostřednictvím by stát mohl účinně prosazovat svou imigrační politiku s ohledem na zajištění nejlepšího zájmu dětí.

Konference se zúčastnili přední odborníci na danou problematiku – zástupce mezinárodních organizací, vládní experti, akademici i zástupci občanské společnosti. Pozornost byla věno­vána právním, psychologickým, ale i praktickým aspektům této aktuální problematiky.

Výsledky konference ukázaly, že existují alternativy k zajištění dětí a mohou, jak vyplynulo z prezentovaných zkušeností mnoha států, v praxi účinně zajišťovat dodržování imigračních předpisů. Jsou navíc finančně méně nákladné. Z řady výzkumů rovněž vyplývá, že detence negativně působí na dětskou psychiku, a to i tehdy, jestliže trvá jen po krátkou dobu a v prostředí, jehož materiální podmínky jsou pobytu dětí uzpůsobeny. Účastníci konference se proto shodli, že by státy měly v dohledné době od zajišťování dětí upustit. Demokratický stát založený na úctě k  právům a svobodám člověka by měl učinit vše, co je v jeho silách, aby zabránil utrpení dětí.

Více na: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=360046

Komentáře jsou zakázány.