Získat povolení k práci v ČR bude pro cizince jednodušší

Většina občanů třetích zemí už nebude muset žádat o povolení k zaměstnání a povolení k pobytu na dvou místech. Bude jim stačit duální pobytové povolení – zaměstnanecká karta, kterou jim vydá Ministerstvo vnitra. Zavádí ji novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti, která nabývá účinnosti dne 24. 6. 2014.

Jde o nový druh jednotného povolení, které držitele opravňuje dlouhodobě pobývat na území ČR za účelem zaměstnání a vykonávat práci na pracovní pozici, pro kterou byla karta vydána. Nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu, které již nebudou vydávány. Zaměstnanecká karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky. Zaměstnanecká karta je vydávána na dobu trvání pracovněprávního vztahu, nejdéle na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení doby platnosti. Je určena pro cizince všech států světa, výjimku tvoří občané členských států EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska, nebo o její vyžádání požádali. Karta je určena pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň požadované odborové kvalifikace. 

„Nová právní úprava zjednoduší celý proces. Řízení o vydání bude v gesci pouze jednoho správního orgánu. Cizinci tak už nebudou muset zdlouhavě čekat na potřebné dokumenty. Bude jim stačit jedna plastová kartička,“ vysvětluje ředitel odboru azylové a migrační politiky Tomáš Haišman. Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové bude povolení k zaměstnání ÚP ČR nadále vydávat pouze v určitých případech, které se nebudou týkat většiny pracovních migrantů. „Změna zjednoduší život i zaměstnavatelům, kteří už nebudou muset předem oznamovat Úřadu práce ČR záměr zaměstnávat cizince,“ zdůrazňuje. „Nadále však bude platit, že zaměstnavatel bude muset volné pracovní místo nabídnout nejdříve občanům ČR nebo EU/EHP a Švýcarska. Tedy nahlásit ho do evidence příslušné krajské pobočky ÚP ČR. Teprve po uplynutí 30 denní lhůty na něj bude moci přijmout občana třetí země,“ doplňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Pokud se cizinec rozhodne pracovat v České republice, bude muset požádat o vydání povolení, tedy zaměstnanecké karty, na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Výjimku budou tvořit případy, kdy se takový člověk už zdržuje na základě povolení k dlouhodobému pobytu nebo víza k pobytu na 90 dnů na území ČR. Tehdy by měly jeho kroky zamířit na Ministerstvo vnitra. Dále budou muset zaměstnavatel a nový pracovník uzavřít pracovněprávní vztah (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti) nebo smlouvu o smlouvě budoucí a předložit tyto doklady společně se žádostí o vydání karty.

Ministerstvo vnitra bude o vydání karet rozhodovat ve standardním správním řízení, v jehož rámci se bude moci žadatel, v případě nesouhlasu s rozhodnutím, odvolat. Pokud správní orgán vydání karty schválí, získá cizinec vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, na jehož základě může přijet do ČR pracovat.

Aby cizinec zaměstnaneckou kartu nakonec získal, bude muset mimo jiné prokázat, že je odborně způsobilý k výkonu konkrétní profese. Tedy že má odpovídající vzdělání a nejpozději do tří pracovních dnů po příjezdu do ČR poskytnout biometrické údaje, které Ministerstvo vnitra do karty zanese. Poté žadatel dostane potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty a od tohoto dne může v ČR pracovat. Platnost zaměstnanecké karty se bude odvíjet od doby, na kterou zaměstnavatel uzavře s cizincem smlouvu, nejdéle však na dva roky.

Podrobné informace o zaměstnaneckých kartách v několika jazycích jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra (včetně informačních letáků) a Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09MTE%3d, http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam

Komentáře jsou zakázány.