Zasedání Výboru a jeho vyjádření k metodické příručce MPSV pro děti a mládež

Dne 15. ledna 2019 proběhlo zasedání Výboru pro práva dítěte, na kterém Výbor navázal na témata z minulého zasedání. Během zasedání se Výbor připojil k usnesení Výboru vlády pro práva cizinců týkajícího se přístupu žáků-cizinců ke vzdělání a k Novoroční výzvě české vládě k poskytnutí humanitární pomoci v uprchlických táborech na severu Sýrie. V druhé části zasedání se Výbor zabýval Plánem činnosti na rok 2019, některá témata byla blíže představena.

Výbor následně per rollam přijal usnesení k Metodické příručce MPSV pro sociální kurátory pro děti a mládež z roku 2016 a Metodické informaci MPSV k některým otázkám vztahujícím se k umísťování dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pobytu dětí v těchto zařízeních, včetně nároku zřizovatele na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou dětem v těchto zařízeních.

Program:

 1. Informace k bodům z minulého zasedání:
  a.    Inkluze – usnesení k návrhu novely vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  b.    Plán ministerstev v oblasti práv dítěte na rok 2019
  c.    Pracovní skupina pro práci s dětmi ohroženými násilím v rodině
 2.  Body z minulého zasedání:
  a.  Naděje pro děti úplňku – představení analýzy Dostupnost služeb pro lidi s poruchou autistického spektra v ČR a Evropě – analýza a inspirace (Petr Třešňák a Markéta Křečková)
  b.    Metodické příručky MPSV – návrh usnesení Výboru
  c.    Opatrovnické soudnictví – Statistiky MSp
  d.    Návrh novely MSp ohledně rozšíření působnosti notářů v opatrovnických věcech
 3.  Výzva neziskových organizací k poskytnutí humanitární pomoci v uprchlických táborech v severní Sýrii – návrh na připojení se k výzvě
 4.  Usnesení Výboru pro práva cizinců k tématu přístupu žáků-cizinců ke vzdělání – návrh na připojení se k usnesení
 5.  Plán činnosti Výboru na rok 2019
 6.  Zákaz tělesných trestů – stížnost APPROACH proti České republice k Evropskému výboru pro sociální práva Rady Evropy
  1. Transformace systému péče o ohrožené děti
  2. Kojenecké ústavy + stížnost ERRC a MDAC proti České republice k Evropskému výboru pro sociální práva Rady Evropy (Eva Petrová z KVZ a Diana Šmídová)
  3. Represe dětí v ochranné či ústavní výchově
  4. Dětský ombudsman
  5. Povinné zastoupení dětí advokátem
  6. Vzdělávání policie a metodické vedení práce s dětmi ohroženými násilím
  7. Obchod s dětmi

Více na: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/zasedani-vyboru-15–ledna-2019-a-prijata-usneseni-171833/

 

Komentáře jsou zakázány.