Výzva k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti

V otevřeném dopise vyzývají zástupci a zástupkyně neziskových organizací (včetně členských organizací České ženské lobby) předsedy jednajících stran k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti.

Tisková zpráva:

Čtyřicet neziskových organizací vyzvalo předsedy stran jednajících o koalici k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti

V otevřeném dopise vyzvali dnes zástupci a zástupkyně neziskových organizací předsedy jednajících stran k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti. Iniciativu tvoří čtyři desítky nestátních neziskových organizací a veřejně činné osobnosti. Výzva zůstává otevřena pro další aktéry a aktérky, kteří chtějí záměr podpořit.

„Nastupující vláda ČR by měla rychle a důrazně reagovat na neúnosnou situaci v sociálně vyloučených lokalitách a nárůst extremistických projevů ve společnosti“, řekl k důvodu pro vznik iniciativy její mluvčí a zástupce organizace ROMEA o.s. František Kostlán. „Řešením je podle nás vytvoření ministerstva, které bude mít akceschopnou strukturu s jasným mandátem a které se stane centrálním kontaktním místem vlády ČR pro všechny klíčové aktéry“, dodal k významu možného ministerstva jako řešení situace.

Cílem výzvy je také posílit meziresortní koordinaci dalších významných agend jako je spolupráce s neziskovými organizacemi, integrace národnostních menšin, podpora zdravotně postižených občanů a občanek i zajištění naplňování závazků vyplývajících z mezinárodních smluv o lidských právech. “Cílem výzvy je zajistit opětovné začlenění agendy rovnosti žen a mužů k lidskoprávní agendě, neboť za působení Nečasovy vlády byla nesystémově přesunuta na Ministerstvo práce a sociálních věcí“, rozvedla jeden z cílů iniciativy předsedkyně České ženské lobby Jana Smiggels Kavková.

„Pouze zřízením funkce ministra či ministryně pro lidská práva jakožto rovnocenného člena vlády je možné tuto agendu efektivně koordinovat a ukázat závazek vlády ČR se této agendě opravdu věnovat. Současné zajištění lidskoprávní agendy v rámci Úřadu vlády ČR považujeme v tomto ohledu za nedostatečné“, komentovala záměr Lucie Otáhalová, zastupující ředitelka organizace La Strada a poslední z mluvčích iniciativy.

Iniciativa očekává, že se v diskusi o záměru objeví argument úspornosti a efektivnosti. „Jsme přesvědčeni, že investice do dlouhodobé struktury, která bude preventivně působit proti dalšímu propadu vyloučených lokalit a zmírní napětí ve společnosti, je dobrou investicí. Náklady na zřízení ministerstva je třeba vždy porovnat s náklady na jeho nezřízení – v tomto případě můžeme mluvit o desítkách milionů na nasazení těžkooděnců při demonstracích, penězích ze sociální podpory, které končí v rukou lichvářů a dalších obchodníků s chudobou. Hasit neřešený problém je vždy dražší než včasné a systematické řešení,“ dodává František Kostlán z organizace ROMEA.

V Praze dne 26. listopadu 2013
Kontakty na mluvčí iniciativy:
František Kostlán, ROMEA o.s., frantisek.kostlan@seznam.cz, 732 189 651
Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, kavkova@padesatprocent.cz, 774 411 151
Lucie Otáhalová, zastupující ředitelka organizace La Strada, mluvčí za Konsorcium NNO pracujících s migranty,  lucieo@strada.cz, 774 127 858
Otevřený dopis občanských iniciativ předsedům politických stran
jednajících o sestavení vlády ČR
V Praze dne 26. listopadu 2013

Věc: Vytvoření Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti

Vážený pane Sobotko,
Vážený pane Babiši,
Vážený pane Bělobrádku,

obracíme se na vás v okamžiku, kdy vedete koaliční vyjednávání v souvislosti se vznikem nové vlády ČR, neboť se domníváme, že právě vy jste nyní hlavními hybateli současného dění a máte možnost ovlivnit budoucí směřování České republiky.

Česká společnost utrpěla v uplynulých letech mnohé rány, regiony se potýkají s nezaměstnaností, nárůstem chudoby a sociálního vyloučení. Snad nejjasněji se zanedbání role politických elit projevilo na alarmující situaci části romské menšiny. Odmítání tuto situaci jakkoliv řešit vedlo v nedávné době nejen k dalšímu sociálnímu propadu, ale také k radikalizaci a s tím spojenému prohloubení politické i morální krize většinové společnosti včetně zvýšených bezpečnostních rizik.

Neziskový sektor, který disponuje kapacitami neopominutelnými pro dobré vládnutí (expertiza, sociální služby, aktivismus a mnohé další) byl v posledních letech vládou ČR většinou přehlížen. Například zásadní agenda rovnosti žen a mužů, která skrývá právě v době krize významný ekonomický potenciál (zvýšení zapojení žen do pracovního trhu), byla oslabena přesunutím na Ministerstvo práce a sociálních věcí, další lidskoprávní agendy byly rovněž systematicky personálně, ale i jinak oslabovány.

Proto se na vás jako zástupkyně a zástupci nestátních neziskových organizací obracíme s výzvou, abyste vyjádřili svou jasnou podporu výše zmíněným agendám a vytvořili akceschopnou, důvěryhodnou a pevnou strukturu, která je bude meziresortně spravovat a viditelně zastupovat v rámci vlády ČR i na veřejnosti. Za nejvhodnější řešení považujeme vytvoření Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti v rámci právě vznikající vlády ČR, na jejímž sestavování se s největší pravděpodobností budete podílet.

V současné době se lidskoprávní agendou, jako průřezovým tématem zabývá zejména Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády ČR. Ta byla ještě do nedávna zaštítěna zmocněnkyní vlády pro lidská práva, v tuto chvíli však není tato pozice obsazena. Ve prospěch zřízení funkce ministra/ministryně pro lidská práva mluví řada argumentů, mj. to, že pouze z pozice rovnocenného člena/členky vlády je možné tuto agendu efektivně koordinovat a ukázat závazek vlády ČR se této agendě věnovat.

Chápeme, že je třeba peníze daňových poplatníků efektivně vynakládat. Jsme však přesvědčeni, že investice do dlouhodobé struktury, která bude preventivně působit proti dalšímu propadu vyloučených lokalit a zmírní napětí ve společnosti, je dobrou investicí. Počítejte s námi. Nasazení jednotky těžkooděnců pro utlumení demonstrací po dobu jednoho měsíce stojí kolem 150 milionů korun. Můžeme ale mluvit také o dalších ušetřených prostředcích – ať už to jsou dávky sociální podpory, které neskončí v kapsách lichvářů, nebo prostředky z resortů práce a sociálních věcí či zdravotnictví. Náklady na vznik a provoz ministerstva lze navíc z velké části financovat z fondů EU.

Dovolte nám na závěr vyjádřit poděkování za vstřícnost, se kterou, jak doufáme, návrh a jeho argumenty důkladně zvážíte s přihlédnutím ke všem okolnostem. Iniciativu do dnešního dne podpořilo přes 40 neziskových organizací a osobností.

Iniciativu podporují:

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR  sdružuje organizace pracující s migranty a migrantkami.

Síť Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR zastřešuje následující organizace:

Amiga
La Strada ČR
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Sdružení pro integraci a migraci
Poradna pro integraci
InBáze Berkat
Multikulturní centrum Praha 
Sdružení občanů zabývajícíh se emigranty
META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Centrum pro integraci cizinců, o.s.
Evropská kontaktní skupina o.s.
Most pro lidská práva, o.s.
Charita Česká republika
Lačhe Čhave

Česká ženská lobby, síť nevládních neziskových organizací, které hájí práva žen v České republice a je součástí evropské sítě European Women´s Lobby.

Síť Česká ženská lobby zastřešuje následující organizace:

Aliance žen s rakovinou prsu
Aperio
Asociace podnikatelek a manažerek
Business and Professional Women Praha II
Česká asociace dul
Česká konfederace porodních asistentek
Český helsinský výbor
Český svaz žen
Evropská kontaktní skupina
Fórum 50 %
Gender Studies, o.p.s.
Hnutí za aktivní mateřství
Klub K2
Manushe
Národní kontaktní centrum – ženy a věda
NESEHNUTÍ Brno
Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
Otevřená společnost
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Porodní dům “U Čápa”
proFem
Rodinné centrum PEXESO
ROSA o.s.
UNIPA

Jednotlivé organizace, které iniciativě vyjádřily podporu:
Vzájemné soužití o.s.
ROMEA o.s.
Romodrom o.s.
Prague Pride o.s.
Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD)
Oranžový klub o.s.
Amnesty International ČR

Člověk v tísni
Ekumenická akademie Praha

Iniciativu dále podpořili:

Petr Uhl, novinář a bývalý zmocněnec vlády pro lidská práva
Michael Kocáb, hudebník a bývalý zmocněnec vlády pro lidská práva
Anna Šabatová, vysokoškolská pedagožka a bývalá předsedkyně Českého helsinského výboru
Džamila Stehlíková, manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR a bývalá ministryně pro lidská práva
Táňa Fischerová, kandidátka na prezidentku a předsedkyně Českého helsinského výboru
Monika Šimůnková, bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Mluvčí inciativy:

František Kostlán, ROMEA o.s., frantisek.kostlan@seznam.cz, 732 189 651
Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, kavkova@padesatprocent.cz, 608 553 825
Lucie Otáhalová, zastupující ředitelka organizace La Strada ČR, mluvčí za Konsorcium NNO pracujících s migranty, lucieo@strada.cz, 774 127 858

Komentáře jsou zakázány.