Vyjádření Výboru pro práva dítěte k metodickým pokynům MPSV

Výbor pro práva dítěte:

  1. vítá snahy Ministerstva práce a sociálních věcí metodicky vést orgány sociálně-právní ochrany dětí v souladu s přístupem založeným na právech dítěte a současnými trendy ochrany práv dítěte;
  2. vnímá negativně mediální i jiné zkratky, které se šíří veřejným prostorem a vedou k chybnému a povrchnímu hodnocení tohoto metodického vedení a jeho nepřístojnému ovlivňování;
  3. vyzývá všechny zúčastněné subjekty a odborníky na spolupráci při rozvoji systému veřejnoprávní ochrany dětí v souladu s lidskými právy a svobodami dítěte při dodržování jejich ústavních a zákonných kompetencí

Výbor pro práva dítěte (dále jen „Výbor“) považuje za nezbytné reagovat na debaty ohledně metodických materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“), týkající se výkonu veřejné správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí, konkrétně Metodickou příručku pro sociální kurátory pro děti a mládež z roku 2016 a Metodickou informaci k některým otázkám vztahujícím se k umísťování dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) a pobytu dětí v těchto zařízeních, včetně nároku zřizovatele na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou dětem v těchto zařízeních.

Výbor především v souladu se svým mandátem považuje za důležité zdůraznit, že primárním východiskem činnosti všech státních orgánů ve vztahu k dětem by měl být přístup založený na právech dítěte, který jediný je v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

Podle zjištění výboru je však v českém prostředí poměrně nízké povědomí a zároveň respekt k právům dítěte, jak jsou interpretována nálezy Ústavního soudu, rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a obecnými komentáři Výboru OSN pro práva dítěte a dalších lidskoprávních výborů OSN. Tím významnější jsou podle něj veškeré snahy zvyšovat povědomí o lidských právech a svobodách člověka včetně práv dítěte. Proto výbor velice vítá, že MPSV vydává metodické materiály, ve kterých se inspiruje aktuálními výklady práv dítěte z pera relevantních mezinárodních orgánů a snaží se je uvádět do české praxe.

Více na: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/Usneseni-ve-veci-metodickeho-vedeni-v-oblasti-SPOD-040219.pdf

Komentáře jsou zakázány.