Ústavní soud zrušil rozhodnutí ministra spravedlnosti povolující vydání osoby k trestnímu stíhání do Ruské federace

ÚS rozhodl ve smyslu stanoviska pléna sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 a zrušil napadené rozhodnutí ministra spravedlnosti, jímž bylo povoleno vydání stěžovatele k trestnímu stíhání do Ruské federace.

Vycházeje z předchozího stanoviska pléna Ústavní soud v nálezu uvedl, že rozhodnutí soudů o přípustnosti vydání a rozhodování ministerstva vnitra o udělení mezinárodní ochrany jsou dvě samostatná a vzájemně nepodmíněná řízení, z nichž každé sleduje jiný účel. Soudy proto nemají povinnost vyčkat skončení řízení o mezinárodní ochraně a o přípustnosti vydání mohou rozhodnout i v jeho průběhu. Jiná povinnost však stíhá ministra spravedlnosti, který nemůže povolit vydání do doby, než bude řízení o mezinárodní ochraně skončeno, včetně navazujícího soudního přezkumu rozhodnutí ministerstva vnitra. V opačném případě je totiž stěžovateli upřena možnost, aby byla projednána jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany, a v případě realizace vydání by došlo k porušení zásady non-refoulement, která má jako lidskoprávní závazek přednost před závazkem státu vydat k trestnímu stíhání.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ÚS:

http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews[tt_news]=2087&cHash=00ea98e899ad63991c259f544dcad992

Komentáře jsou zakázány.