Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k zimním olympijským hrám v Pekingu

S ohledem na blížící se XXIV. zimní olympijské hry, které se budou konat v Čínské lidové republice, považuje ČHV za nutné se s ohledem na své poslání a stav základních lidských práv a svobod v Čínské lidové republice vyjádřit k okolnostem, za nichž je tato sportovní událost pořádána.

Podle Olympijské charty je olympionismus životní filozofie založená mj. na výchovné hodnotě dobrého příkladu, sociální odpovědnosti a na respektování základních univerzálních etických principů. Cílem olympionismu je zapojit sport do rozvoje lidstva a vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti. Požívání práv a svobod stanovených chartou musí být zajištěno bez jakékoli formy diskriminace, jako je diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, náboženství, politického nebo jiného přesvědčení, národnosti nebo společenského původu, majetku, původu nebo jiného postavení. Posláním Mezinárodního olympijského výboru je vystupovat proti veškerým formám diskriminace v olympijském hnutí, povzbuzovat a podporovat zlepšení postavení žen ve sportu, vystupovat proti jakémukoliv politickému nebo komerčnímu zneužití sportu a sportovců, povzbuzovat a podporovat zodpovědný přístup k problémům životního prostředí, podporovat udržitelný rozvoj ve sportu a vyžadovat, aby se olympijské hry konaly v souladu s těmito zásadami.

ČHV se domnívá, že rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru konat XXIV. zimní olympijské hry v Čínské lidové republice je v přímém rozporu s Olympijskou chartou a zásadami a principy, na nichž olympionismus stojí. Čínská lidová republika je jednou z nejméně demokratických zemí ve světě. Tato země nectí základní lidská práva a svobody a situace v zemi se stále zhoršuje. Na úrovni mezinárodního společenství nepanují pochyby o tom, že Čínská lidová republika používá metody zastrašování odpůrců současného režimu, používá nástroje nelidského zacházení, trestání, mučení a utlačování národnostních menšin. Přestože před konáním letních olympijských her v Pekingu v roce 2008 Čínská lidová republika ubezpečovala, že právě olympijské hry jí umožní se více otevřít světu a dodržování lidských práv ze strany čínské vlády zlepšit, nejenže se tak nestalo, ba dokonce přicházejí další znepokojivé zprávy nasvědčující tomu, že se čínská vláda vydala směrem právě opačným (vizte např. mučení Ujgurů a odstraňování demokratických struktur v Honkongu).

Čínská lidová republika nedodržuje mezinárodní úmluvy, jimiž je vázána, a zdá se, že mezinárodní společenství se již s touto skutečností smířilo, ustoupilo od svých apelů vyzývajících ke zlepšení situace v zemi a upadlo do nepřípustné apatie. Konání zimních olympijských her v této zemi je však v přímém rozporu se zásadami olympionismu a principy, které jsou pilíři Olympijské charty. ČHV si neumí vysvětlit, jaké pohnutky vedly Mezinárodní olympijský výbor k přijetí takového rozhodnutí, důrazně s ním nesouhlasí a vyzývá Českou republiku a další země stojící na demokratických principech k politickému bojkotu této sportovní události.

JUDr. Václav Vlk
předseda Českého helsinského výboru

Komentáře jsou zakázány.