Tisková zpráva: Městská policie šikanovala člena předsednictva ČHV, který se zastal ženy sedící ve stanici metra

Dne 6. srpna 2019 byl člen předsednictva ČHV Rudolf Vévoda svědkem situace, kdy se dva strážníci Městské policie Praha 1 nevhodně chovali ke starší ženě – cizince, která uváděla ukrajinskou státní příslušnost (věk kolem 70 let), seděla v prostoru nástupiště metra na stanici Národní třída s šátkem a podle vysvětlení policistů žebrala. Zásah prý prováděli „na podnět občana“. Náš kolega byl svědkem toho, jak jeden z policistů (sl. č. 2070, věk cca 40 let) ženě s pocitem nadřazenosti a bez respektování cti a důstojnosti kontrolované ženy této sděluje: „Máte velký problém.“

Když chtěl chování obou strážníků zdokumentovat telefonem, aby na ně mohl následně podat stížnost, a tázal se jich na služební číslo, identitu mu odmítli sdělit – jeden z nich se záměrně otáčel k R. Vévodovi zády (sl. č. 2136) a odstrčil mu ruku se záznamovým zařízením – a začali ho od sledování úkonu odrazovat tvrzením, že svým jednáním maří úřední výkon. Zaznělo i verbální obvinění z napadení policisty (vyslovil ho policista se sl. č. 2070 a mělo se týkat druhého z dvojice). V čem údajné maření úkonu či dokonce smyšlené napadení policisty mělo spočívat, mu nesdělili. Ženě zkontrolovali dokumenty a směrem k našemu kolegovi se zjevným zadostiučiněním konstatovali, že jí mohou udělit pořádkovou pokutu až ve výši 10 tisíc Kč, protože prý „žebrání je zakázáno“.

Vzhledem k této situaci se R. Vévoda rozhodl přivolat státní policii, neboť se domníval, že se tím situace vyjasní a vyřeší. Mezitím se městští policisté, starší žena i R. Vévoda přesunuli po eskalátorech k východu z metra směrem do Spálené ulice. Přivolaná hlídka dvou státních policistů, muže a ženy, na místě vyslechla obě strany, a poté se státní policisté vyjádřili, že na chování strážníků neshledávají nic nezákonného a že jednají v mezích zákona o obecní policii. Jeden z přivolaných příslušníků státní policie (věk cca 28 let, sl. č. 30572) R. Vévodu (55 let) ovšem osočil, že se chová arogantně, protože při jednání s příslušníky Policie České republiky „má ruce v kapsách“. Příslušníci Městské policie Prahy 1 došli k závěru, že R. Vévoda svým jednáním maří úřední úkon, a proto jej ztotožnili a předvolali k podání vysvětlení. S tímto postupem městské ani státní policie zásadně a hluboce nesouhlasíme. Rudolfa Vévodu dlouhá léta známe jako mírného a klidného člověka, který konflikty ani nevyhledává, ani nevyvolává, a jeho zjevně účelové obvinění z údajného maření výkonu úředního rozhodnutí, ba dokonce z napadení policisty, považujeme za alarmující a vylhané. Podle § 6 odst. 1 až 3 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, jsou strážníci povinni při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem. Strážníci jsou také povinni poučit osoby o jejich právech, provádí-li zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.

Chování městských strážníků bylo podle svědectví R. Vévody jednoznačně v rozporu s výše uvedeným zněním zákona, když došlo opakovaně k zásahu do cti a důstojnosti nejdříve ženy a poté i svědka Rudolfa Vévody, který byl policisty slovně obviňován z arogance a dotazován např. na to, zda si na „neléčí komplexy na městské policii“, nebo mu bylo již po opuštění místa incidentu na nástupišti metra a odchodu do Spálené ulice na přímý dotaz sděleno, že nesmí kouřit kvůli blízkosti tramvajové zastávky, ani se do místa, kde je kouřit dovoleno, přesunout, „protože se incident stal tady“ (policista se sl. č. 2070), což je v rozporu s výše uvedenými fakty. Jiné osoby, které v prostoru tramvajové zastávky Národní třída ve Spálené ulici kouřily, policista přes upozornění ze strany Rudolfa Vévody ostentativně ignoroval. Toto jednání považujeme za zastrašující a zcela neadekvátní projev šikany.

Chápeme, že obecní policie musí také konat svoji činnost danou zákonem, ta však musí probíhat v rámci mezí daných zákonem. Pokud je kdokoliv svědkem toho, že zákon je policií porušován, má mít možnost bez obav ze sankcí na toto upozornit. Výše popsaný incident naznačuje, že toto pravidlo není dodržováno. Navíc se nejedná o ojedinělý případ. Obracíme se proto na nadřízené orgány Městské policie Prahy 1 a na starostu této městské části s žádostí o prošetření incidentu a sjednání spravedlnosti. Současně vyjadřujeme svůj údiv nad nedostatečnou připraveností policistů adekvátně řešit a komunikovat s osobou, která zjevně nerozumí česky a nemusí si být ani vědoma, že porušuje vyhlášku, která zakazuje na některých místech v Praze žebrat, a následnou šikanou občana, který se ženy zastal. Nezvládli-li nejméně tři ze čtyř zúčastněných policistů tuto v zásadě banální a běžnou situaci, nemůžeme si neklást otázku, jak by reagovali při zvládání situací skutečně zátěžových.

Celý incident pak svědčí i o rostoucí hostilitě a také stoupající represi i vůči starším lidem bez domova včetně cizinců, kteří mohou být v nouzi, a potřebují naopak pomoc ze strany státu.         

 

 • Táňa Fischerová

 předsedkyně Českého helsinského výboru, z. s.

členové předsednictva ČHV:    

 • Ivan Štampach                     
 • Selma Muhich Disdarevič
 • Jan Beer
 • Mikuláš Vymětal
 • Václav Trojan  
 • Lucie Rybová, ředitelka ČHV  
 •  

Kontaktní osoba pro tisk: Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, e-mail: lucie.rybova @helcom.cz; tel.: + (420) 602 646 940.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Komentáře

Tisková zpráva: Městská policie šikanovala člena předsednictva ČHV, který se zastal ženy sedící ve stanici metra — 11 komentářů

 1. Záznam jsme viděli všichni. Tímto jste si teda udělali jméno! Ani korunu bych vám nedal.

 2. Když se tedy oháníte paragrafem a citací ze zákona o obecní policii, tak proč jste do té vaší tiskové zprávy (dále pamflet), záměrně neuvedli skutečnost, že každý je povinnen uposlechnout výzvy úřední osoby bez ohledu na to, zda výzva je oprávněná nebo není?

  K výzvě úřední osoby, respektive k povinnosti každého podrobit se výkonu pravomoci úřední osoby, se již několikrát vyjadřoval i Ústavní soud. V jednom z takových nálezů Ústavní soud uvedl: „…., že občané jsou povinni se podrobit výkonu pravomoci veřejného činitele bez ohledu na vlastní soukromý názor. Jsou-li přesvědčeni, že tímto jednáním bylo porušeno jejich právo či jim byla způsobena škoda, mohou se proti takovému postupu veřejného činitele bránit jiným, a to zákonným způsobem. Ústava České republiky, Listina ani žádná jiná právní norma nepřipouštějí, aby občané nejprve hodnotili zákonnost postupu veřejných činitelů a teprve na základě toho jejich pokynů uposlechli nebo neuposlechli.“9. V dalším ze svých nálezů se Ústavní soud vyjadřoval k oprávněnosti výzvy úřední osoby, kdy konstatoval, že pokud existovalo důvodné podezření z přestupku, bylo možné výzvu k prokázání totožnosti za dané situace považovat za oprávněnou10. V dalším z nálezů zabývajícím se důvody nerespektování výzvy úřední osoby při výkonu pravomoci Ústavní soud uvedl: „… stěžovatel svým jednáním mařil řádné projednávání přestupku třetí osoby strážníky městské policie. Ať už byly výhrady stěžovatele k postupu strážníků jakékoli, bylo jeho povinností uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka podle § 7 odst. 5 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění platném v době, kdy k incidentu došlo. … I za předpokladu, že by byl postup strážníků nesprávný, bylo povinností stěžovatele podřídit se jejich výzvě s tím, že si na jejich postup mohl posléze stěžovat písemným podáním.“11. Jak k tomu dále uvedl Ústavní soud: „… každý zásah do osobní sféry jednotlivce, ať už je činěn v rámci jakéhokoliv postupu státu vůči jednotlivci, musí být ospravedlněn konkrétní skutečností, resp. důvodem takového omezení a nikoliv proveden pouze proto, že orgán státu je takovou pravomocí formálně nadán. Takové obecné oprávnění je pouze předpokladem realizace takové omezovací pravomoci, nikoliv měřítkem jeho intenzity.“12

  8 Srov. nález ÚS, sp. zn. I. ÚS 1849/08. 9Srov. nález ÚS, sp. zn. I. ÚS 263/97. 10Srov. nález ÚS, sp. zn. I. ÚS 263/97.
  11 Srov. nález ÚS, sp. zn. III. ÚS 480/06.
  12Srov. nález ÚS, sp. zn. I. ÚS 1835/2007.

  “Kážete tedy vodu a sami pijete víno.”
  Nelze tedy po někom chtít, aby dodržoval zákon a sám ho přitom porušoval. Toto ostatně dokládá váš pamflet.

  Proto Vás tedy vyzývám omluvte se zaměstnancům Městské policie i Policii ČR, neboť kazíte dobré jméno všem neziskovým organizacím už v tak rozdělené a nepříznivé společnosti pro neziskový sektor. Z celého incidentu je navíc pořízena videodokumentace, všichni viděli protiprávní jednání pana člena předsednictva ČHV Rudolfa Vévody.

  Pokud jste dočetli až sem, děkuji za pozornost.

  Nespokojený občan

 3. Asi se hodně nudite že máte čas otravovat lidi při práci a řešit takový nesmysl, i strážníci jsou lidé ne stroje a vy je chystáte za slovíčka. Opravdu na úrovni

 4. Video jsme viděli. Po tomhle by pan Rudolf měl sám rychle ve vaší organizaci skončit – pokud ma nějakou sebereflexi. To co předvedl je velké selhání vaší organizace, přinejmenším těch, kteří jste pod tiskovou zprávou podepsaní. Po shlédnutí videa je mi smutno, že takový člověk „pracuje“ resp. je členem vaší neziskovky.

 5. Po té co jsem si přečetl vyjádření PČR, MP a vaší organizace, musel jsem si najít vaší organizaci, která má hrozné hodnocení na internetu (3hvezdy z 5 – takovým stránkám se zdaleka vyhýbám, a to je co říct, když už jste na trhu tak dlouho) ale to není můj problém, řešil bych to s managementem být vámi. Problém mám s tím kdo psal tohle vyjádření. I když vezmeme v potaz pouze ty informace, které měl váš zaměstnanec k dispozici, jeho jednání bylo protizákonné a doufám až se mu dostane zaslouženému trestu tak se vaše organizace opět oficiálně omluví všem policistům, kteří na místě zasahovali a které jste, ve vlastní nevědomosti, obvinili z těch nesmyslů. Vážně, s autorem bych vyrazil dveře. Pokud vám jde o zviditelnění se, berete to za špatný konec.

 6. Souhlasím s Nespokojeným občanem, a také se připojuiji k názoru poskytnou omluvu MP a SP.

 7. To jste se tedy vyznamenali. Teď očekáváme, že se veřejně omluvíte MP Praha a samotným strážníkům a tohoto pána si buďto řádně proškolíte, nebo ho vyhodíte, protože nemá absolutně ponětí o svých povinnostech!

 8. Záznam jsem také viděl (díky němu jsem si vyhledal tyto stránky). Přestože pan Vévoda určitě není takový ten typ co by si na strážnících hojil nějaký svůj komplex, tak si myslím, že v tomto případě je pravda na straně MP. Pan Vévoda měl asi špatný den, tak chtěl udělat dobrý skutek, ale udělal si spíš ostudu. Domnívám se, že to není zlý, nebo špatný člověk.

  Rozumím tomu co je MP vyčítáno, ale pochopte, že jsou to jen obyčejní lidé s průměrným či lehce nadprůměrným vzděláním a tomu vždy bude způsob a forma jejich výkonu. Za mě MP dobrý. MP policie je taková trochu odbornější ochranka jako v nákupním centru (bez urážky MP). Pokud někdo čekal, hlavně tedy pan Vévoda z videa, nějaký lepší přístup – ať si zajde popovídat s někým kdo má právnickou fakultu, medicínu. Tihle lidé mluví více spisovně a ve své profesi si nemohou dovolit dělat chyby a také je moc nedělají. A za to berou také 3 násobné platy oproti strážníkům…. 🙂 Jednoduše – osoby pracující u MP jsou mentálně a chováním přímo úměrné jejich platu a typu práce. Nic špatného jsem neshledal. To že jsou na sebe vzájemně asertivní apod. vyplývá z toho, že jsou v tu chvíli protihráči. A tak to prostě je.

  Mě fascinuje jak každej vždycky od MP (nemluvím o státních, tam už by to mělo být lepší) kdejaký výkony. Vždyť oni jsou na parkovačky, hlídání drobných přestupků apod.

  Děláte svou práci za průměrnej či podprůměrnej plat a pak k Vám přijde intelektuál co sedí celý den v kanclu a začne si Vás natáčet mobilem. To je sen ta práce… (mimochodem taky pracuji v kanceláři, v soukromém sektoru, nejsem od MP).

  Za mě por Vás palec dolů. Strážnici jsou kolikrát chudáci. Věřte mi, to by jste málo kdo chtěli dělat.

  Peace.

 9. 1. Proč ČHV nezveřejní video, pořízené Rudolfem Vévodou? Zejména ohledně sporného momentu, kterým je údajný fyzický kontakt se strážníkem, při kterém se jej v době provádění úkonů vůči jiné osobě snažil otočit, čímž mu logicky bránil ve výkonu oprávnění.
  2. Vzhledem k tomu, že správní řízení je neveřejné, proč se pán snažil i přes výzvy strážníků tohoto řízení účastnit, když dle svého tvrzení má ČHV k dispozici více právníků a navíc školí policisty?
  3. Proč se ČHV domáhá po strážnících MP osobních údajů osoby, podezřelé z přestupku? Znamená to, že nezisková organizace nerespektuje ochranu osobních údajů?

  Všichni podepsaní členové předsednictva ČHV zjevně předmětné video viděli, když se podepsali pod prohlášení, formulované jako jednoznačné závěry o tom, jak probíhalo jednání od počátku, kdy na nahrávce, pořízené MP nic takového není.

 10. Dobrý den,
  zcela náhodou jsem našel na youtube záznam „incidentu“ pana Vévody s MP. A musím říci, že po přečtení vašeho vyjádření jsem zůstal zcela zděšen.
  Chápu, že ani za třicet let zde nemůže fungovat demokracie tak jak má. A to, že to nefunguje je z valné části vina neziskových organizací jako jste Vy.
  Pokud chceme, aby si lidé uvědomili svobodu pak musí bezpodmínečně přijmout její pravidla. A pravidla musí platit pro všechny stejně i pro pana Vévodu.
  Pokud Vaše organizace bude i nadále překrucovat zákony naší demokratické společnosti pak nikdo opravdovou svobodu nepozná.
  Je mi špatně z Vašeho přístupu.
  Kdyby nebyla pravidla, pak by tu byla anarchie – to je Vaším cílem ?
  Chápu, že musí být někdo kdo dohlédne (i v demokracii) nad tím zda je vše podle pravidel, ale musí to jít cestou zákona !!!
  Pan Vévoda je zcela mimo realitu tohoto světa .
  Položím Vám jednu otázku : Jaký asi bude hlídač demokracie, když zcela opomíjí samotné základy demokracie – řád ?
  Děláte si co chcete a chcete po druhých aby se chovali jinak ??
  Doufám, že se nad Vaším pamfletem aspoň malinko zamyslíte – i když asi ne že ?
  S úctou
  Kment Petr