Rada vlády pro lidská práva schválila priority na období 2019- 2023 a zřídila pracovní skupinu pro lidská práva a moderní technologie

Rada dne 27. května 2019 projednala a schválila své priority na léta 2019 – 2023. Mezi mnohými lidskoprávními tématy zvolila následující hlavní témata, kterými se bude společně se svými výbory věnovat v následujících letech:

  1. Ochrana práv osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením
  2. Práva dítěte v soudním řízení
  3. Diskriminace na základě věku a ochrana práv seniorů
  4. Ochrana procesních práv pojištěnců v oblasti úhrad zdravotních služeb
  5. Zlepšení situace v oblasti vězeňství
  6. Zaměstnávání cizinců a ochrana jejich práv
  7. Lidská práva a moderní technologie

Kromě těchto témat si Rada zvolila ještě dvě průřezové priority, které bude uplaňovat ve všech svých činnostech:

  1. Lidskoprávní vzdělávání a osvěta
  2. Monitorování plnění mezinárodních lidskoprávních závazků ČR

Všechny priority nyní budou rozděleny mezi jednotlivé výbory Rady, které zanalyzují situaci v dané oblasti a připraví pro Radu konkrétní návrhy změn ke zlepšení ochrany lidských práv. 

Letošního druhého zasedání Rady vlády pro lidská práva se prvně účastnila nová zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková. Podle webových stránek Úřadu vlády na něm Rada schválila priority na období 2019–2023, které reagují na závažné společenské problémy v České republice, a které vycházejí z návrhů jednotlivých členů Rady.

„Oblasti, kterými se budeme v Radě pro lidská práva zabývat, se přesně shodují i s mými prioritami v úřadu,“ řekla po jednání zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková.

„Je pro mě např. velice důležité, aby se řešila práva osob ohrožených chudobou v sociálně vyloučených lokalitách, práva dětí ohrožených rozpadem rodiny a odstranila se nepřijatelná diskriminace na základě věku, např. u seniorů, kteří nemohou často již kolem šedesátky pokračovat v práci nebo nalézt vhodné uplatnění ve veřejném životě. Byla bych také ráda, kdyby se zvýšila efektivita programů zacházení s odsouzenými, zejména pak s těmi ve věznicích, aby se po svém propuštění z výkonu trestu mohli co nejdříve uplatnit ve společnosti, především pak v pracovní sféře,“ dodala zmocněnkyně Helena Válková.

Prioritou číslo jedna je pro Radu ochrana práv osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. V důsledku exekucí a vysoké zadluženosti chudoba a sociálního vyloučení postihuje vysoký počet obyvatel České republiky. Součástí problému je i nedostatečný přístup k právní pomoci. Rada proto bude hodnotit, jak se na situaci projevily nedávné reformy oddlužení a právního poradenství, a bude se podílet i na změnách v úpravě exekucí.

Rada se dále zaměří na práva dítěte v soudním řízení, bude směřovat k posílení pozice dítěte v řízení a k vytvoření systému přátelského dětem a beroucímu větší ohled na jejich problémy.

Aktuálním tématem, nejen v České republice, je diskriminace na základě věku a ochrana práv seniorů, kdy je nutné ochránit seniory před zneužíváním, stejně tak jako posílit jejich samostatnost a zapojení do společnosti.

Rada se bude věnovat i vězeňství, zejména efektivní práci s vězni vedoucí k jejich resocializaci a také zajištění důstojných podmínek ve věznicích.

Vzhledem k narůstajícímu počtu zaměstnávaných cizinců, kteří do České republiky přicházejí v reakci na zvýšenou poptávku zaměstnavatelů po pracovní síle, je pro Radu nezbytné zaměřit se i na ochranu těchto zahraničních pracovníků před zneužíváním a vykořisťováním.

V souvislosti s technologickým rozvojem v České republice a ve světě se Rada shodla, že ani lidská práva nemohou ignorovat vědecký, technologický a společenský vývoj. Z tohoto důvodu se rozhodla založit novou pracovní skupinu pro lidská práva a moderní technologie, která bude sledovat dopad využívání moderních technologií na lidská práva a navrhovat případná doporučení pro jejich dostatečnou ochranu.

Rada rovněž stanovila dvě průřezové priority, a to lidskoprávní vzdělávání a osvětu a monitorování plnění mezinárodních lidskoprávních závazků ČR, které bude uplatňovat ve všech svých činnostech.

Rada vlády České republiky pro lidská práva je poradním orgánem vlády České republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod. Vznikla v roce 1998. Sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod jako základních dokumentů zajišťujících ochranu lidských práv a základních svobod. Rada dále sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod. Jsou v ní rovnoměrně zastoupeni zástupci státní správy a zástupci občanské a odborné veřejnosti a akademické obce.

Více na  http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/rada-vlady-pro-lidska-prava-schvalila-priority-na-obdobi-2019-2023

Více na https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost-rady/zasedani-rady/jednani-rady-dne-27–kvetna-2019-174486/

Komentáře jsou zakázány.