Problémy v zařízeních, kde jsou lidé omezeni na svobodě nebo odkázáni na péči druhých

Ombudsmanka zveřejnila výroční zprávu věnující se ochraně před špatným zaházením. Kromě shrnutí své činnosti za rok 2018 v ní předkládá seznam problémů, které přetrvávají v nejrůznějších zařízeních, kde jsou lidé omezeni na svobodě nebo odkázáni na péči druhých. Ať už se jedná o léčebny dlouhodobě nemocných, policejní cely nebo dětské domovy. Například klienti v zařízeních sociálních služeb se nemají kam obrátit, pokud jsou porušována jejich práva. Neexistuje nezávislý úřad, který by se jejich stížností musel zabývat.  Ombudsmanka rovněž upozorňuje na vysoký počet dětí, mnohdy mladších tří let, které jsou umisťovány do institucí. Kritizuje roztříštěnost odpovědnosti za zajištění sociálních služeb a nedostupné sociální bydlení.

V roce 2018 navštívily právníci a právničky ombudsmanky na 27 zařízení. Kromě nemožnosti obrátit se na nezávislý úřad či vysokého počtu dětí v institucích zmiňuje ombudsmanka také tyto další přetrvávajících problémy:

  • Trestní zákoník nezná pojem ponižující zacházení. Přitom v oblasti sociálních a zdravotních služeb je ponižující zacházení nejčastějším problémem. Stejně tak neexistuje vymezení takového přestupku. Je zapotřebí revidovat trestní zákoník a doplnit přestupky do oborových zákonů, aby žádná forma úmyslného ponižujícího zacházení nebyla nepostižitelná.
  • Inspekce v zařízeních sociálních služeb nemůže nahlížet do zdravotní dokumentace. Bez toho nemůže efektivně chránit práva klientů a bránit špatnému zacházení. Problém spočívá v tom, že ošetřovatelská dokumentace je součástí zdravotnické dokumentace a příslušný zákon přístup inspekce neupravuje. Řešením je změnit zákon o zdravotních službách a zahrnout členy inspekce sociálních služeb do výčtu subjektů, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace i bez souhlasu pacienta.
  • Některá zařízení nesplňují podmínky pro poskytování sociálních služeb. Zákon o sociálních službách nestanoví dostatečně jasně a předvídatelně požadavky na personální, materiální a technické zajištění konkrétního druhu poskytovaných pobytových služeb. Naplnění registračních podmínek poskytovatelem proto nezaručuje bezpečné a kvalitní poskytování sociálních služeb, což může vést ke špatnému zacházení s klienty. Řešením je definovat personální a materiálně-technický standard pro pobytové sociální služby formou prováděcího právního předpisu.
  • Zákaz mučení a jiných forem špatného zacházení je oslabován vždy, když pachatelé nejsou za své činy přivedeni k odpovědnosti. Zvláště v policejní detenci nebo ve věznicích však platí, že zjištění lékařů o špatném zacházení nevede k dalšímu vyšetřování. Zákonné vymezení mlčenlivosti v zákoně o zdravotních službách neumožňuje lékaři bez souhlasu pacienta předat zjištění o špatném zacházení orgánům, které by to měly vyšetřit. Řešením je změnit zákon o zdravotních službách tak, aby oznámení zjištění známek špatného zacházení nepředstavovalo porušení mlčenlivosti lékaře.
  • Ve věznicích a policejní i cizinecké detenci nemají osoby omezené na svobodě zajištěné právo na důvěrné lékařské vyšetření bez dohledu příslušníka policie či vězeňského dohledu. Je zapotřebí změnit zákon o zdravotních službách a vést policisty a příslušníky Vězeňské služby ČR k respektování pravidla, že jejich přítomnost při ošetření je možná pouze na požádání lékaře, a to pak jen „na dohled“.
  • Pacienti psychiatrických nemocnic, jejichž zdravotní stav neumožňuje samostatně opustit oddělení, nemají možnost pobývat denně na vzduchu. Situaci by mohla napomoci vyřešit probíhající reforma psychiatrické péče.
  • Chybí dozor nezávislého orgánu, který by mohl rychle zjednat nápravu v případě špatného zacházení v zařízeních pro zajištění cizinců, azylových přijímacích střediscích a psychiatrických nemocnicích, kde se vykonává ústavní ochranné léčení. Řešením je rozšíření dozoru státního zastupitelství. 

Celá výroční zpráva věnující se ochraně před špatným zaházením je dostupná pod tímto odkazem: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/Zpravy-vyrocni/2018-DET-vyrocni-zprava.pdf

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/ombudsmanka-upozornuje-na-pretrvavajici-problemy-lidi-kteri-celi-spatnemu-zachazeni/

Komentáře jsou zakázány.