Poslední zpráva z návštěvy CPT České republiky nebyla doposud zveřejněna – proč?

Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo k zveřejnění zprávy Výboru pro prevenci mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání (CPT) ze čtvrté systematické návštěvy České republiky, která se uskutečnila ve dnech 7. 9. až 16. 9. 2010, obrátili jsme se již v březnu tohoto roku na vládu České republiky s výzvou, aby učinila nezbytné kroky ve smyslu čl. 11 odst. 2 Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (vyhlášena pod č. 9/1996 Sb., dále jen „Úmluva“) za účelem zveřejnění této zprávy.

K tomuto kroku jsme přistoupili i přesto, že je nám známo, že dle čl. 11 odst. 1 Úmluvy jsou informace shromážděné CPT v souvislosti s jeho návštěvou, jeho zpráva a konzultace se zúčastněnou stranou důvěrné, neboť je ustálenou tradicí, že smluvní státy ve smyslu čl. 11 odst. 2 Úmluvy samy žádají o zveřejnění zprávy z návštěvy CPT své země společně s veškerými svými připomínkami.[1] Jak je zřejmé ze zveřejnění zpráv CPT z návštěv České republiky z předcházejících let, Česká republika tuto tradici respektovala a vždy požádala o zveřejnění této zprávy a svých reakcí. Z tohoto pohledu se z naší strany setkal s nepochopením fakt, že nedošlo k zveřejnění zprávy z návštěvy ČR, která se uskutečnila ve dnech 7. 9. až 16. 9. 2010.

CPT byl ustanoven výše citovanou úmluvou a představuje významný mimosoudní preventivní orgán zaměřený na ochranu osob zbavených svobody před mučením a dalšími formami špatného zacházení. Provádí systematické nebo ad hoc návštěvy zařízení, v nichž jsou osoby omezeny na osobní svobodě, která se nacházejí na území smluvních států. Tímto způsobem doplňuje působení Evropského soudu pro lidská práva.

Mučení, kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání představují nejzávažnější zásah do lidské důstojnosti, proto jakékoli zmínky o vystavení osob takovým zásahům by neměly zůstat utajeny. Naopak ve vyspělé společnosti by mělo dojít k jejich zveřejnění a stát, pod jehož jurisdikcí k takovému jednání došlo, by měl neprodleně učinit veškeré kroky k docílení nápravy. Jestliže chce Česká republika patřit mezi státy s vysokou úrovní ochrany lidských práv a základních svobod, musí umožnit přístup široké veřejnosti k informacím v této oblasti včetně zjištění CPT jako preventivního mechanismu. Domníváme se tedy, že by mělo být zájmem každého státu žádat o zveřejnění zprávy CPT z návštěvy své země, neboť tímto přístupem daný stát deklaruje zájem na ochraně každého jednotlivce nacházejícího se pod jeho jurisdikcí před mučením a dalšími formami špatného zacházení.

Česká republika nepochybně nepatří mezi země, v nichž dochází k systematickému porušování lidských práv, jako je například Ruská federace, a jež žádají o zveřejnění zprávy CPT pouze výjimečně. Jsme přesvědčeni, že není zájmem České republiky, aby se v tomto směru zařadila mezi země, které jsou známé závažným porušováním základních lidských práv a svobod.

Na naši výzvu jsme v červenci 2013 obdrželi odpověď od zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva, v níž vyjádřila souhlas s naším, výše uvedeným názorem. Zároveň uvedla, že nezveřejnění zprávy z poslední návštěvy České republiky bylo způsobeno tím, že zpráva dosud nebyla úplná, resp. se nevyjadřovala ke všem aspektům zmiňovaným CPT. V nejbližší době by ovšem dle slov zmocněnkyně mělo dojít k předložení návrhu doplnění vyjádření spolu i se souhlasem se zveřejněním všech příslušných dokumentů. Pokud s tímto krokem bude vláda souhlasit, budou dokumenty následně zveřejněny.

S ohledem na vyjádření zmocněnkyně doufáme, že vláda nezbytný souhlas vysloví a k zveřejnění zprávy v brzké době skutečně dojde. To mimo jiné i z toho důvodu, že Českou republiku v příštím roce čeká již 5. systematická návštěva CPT.


[1] Zprávy z návštěv se zveřejňují na webových stránkách CPT http://cpt.coe.int.

Komentáře jsou zakázány.