Podpora spravedlivého a účinného zajišťování bezpečnosti pro Romy a kočovníky v EU. Další krok k ukončení romské diskriminace

Etnické profilování je v Evropě rozšířenou formou diskriminace. Probíhá tak, že se policie či pohraniční stráže zaměří na určité skupiny lidí jen proto, že patří k určité etnické skupině. To má poté za následek zvýšenou kontrolu těchto skupin, uvalování vyšších trestů či křivá obvinění na základě předsudků.

Sdružení proti romské diskriminaci charakterizuje etnické profilování jako historicky vytvořený, komplexní rasismus proti Romům, Sintům a kočovníkům. Etnické profilování má vliv na celé společenství, ovlivňuje nejen duševní zdraví jednotlivců, ale také neustálé ponižování následně podkopává důvěru ve vymáhání práva.

Problematikou diskriminace menšin se zabýval průzkum FRA – EU – MIDIS II.  Z romských respondentů 19% uvedlo, že bylo zastaveno policií během posledních 12 měsíců před uskutečnění průzkumu. Z nich 49% věří, že to bylo z důvodu jejich etnické příslušnosti (84% v Portugalsku, 63% v Řecku, 57% v České republice).

Při vykonávání policejních kontrol romských osad, které často zahrnují ničení majetku či rasistické nadávky, nebývají mnohdy Romové informováni, z jakého důvodu jsou ony kontroly prováděny. Ve Francii a v Belgii nejsou výjimečné případy, kdy jsou kočovníci policií požádání, aby místo, které momentálně obývají, opustili. Rovněž se stává, že musí kočovníci čelit několika kontrolám týdně, ačkoliv jsou se svými karavany na místě, které jim patří.

Doporučení na základě základních norem, jako je Listina základních práv EU, Rámcové rozhodnutí proti rasismu a xenofobii, Směrnice o rasové rovnosti, Rámec EU pro národní strategii integraci Romů a obecné politické doporučení ECRI č.11 jsou následující:

 1. Evropské normy, které se týkají spravedlivého a účinného výkonu policie a které by vedly k potlačení etnického profilování
 2. Lepší propagace stávajících možností financování ze strany EU pro společné iniciativy orgánů činných v trestním řízení a Romů a dalších organizací na podporu osvědčených principů
 3. Příručka FRAS o nezákonném profilování, která má jasnou definici protiprávního profilování a rovněž se zaměřuje na diskriminační postupy při prosazování práva, anebo při postupech hraničních kontrol, které jsou naměřeny proti Romům či kočovníkům
 4. Prezentace výsledků příručky, na které FRA zahájila svou činnost ve spolupráci s rakouským předsednictvím EU, Evropskou komisí a specializovanou skupinou odborníků z členských států
 5. Podnítit Předsednictví EU k přijetí závěrů Rady o rasismu, xenofobii a jiných formách nesnášenlivosti se specifickou zmínkou o tom, jak podporovat spravedlivé a účinné policejní řízení
 6. Výcvikové programy CEPOLu pro osoby činné v trestním řízení za účelem řešení etnického profilu, strukturální diskriminace, procesní spravedlnosti a nevědomé zaujatosti
 7. Komplexní revize Evropské komise o politikách EU v oblasti vymáhání práva a správy hranic s cílem posoudit jejich dopad na konkrétní skupiny
 8. Začlenit etnické profilování jako součást monitorování prováděné Evropskou komisí při provádění právních předpisů EU o rovnosti a zločinu.
 9. Směrnice EU na celkové a bezpečné shromáždění dat, které by zahrnovalo i činnost policie
 10. Metodika FRA EU-MIDIS, která odráží kategorie založené na sebeidentifikaci etnicity a měří rozsah (spíše než vnímání) diskriminace včetně etnického profilování
 11. Aby rámec EU pro národní strategie zahrnoval opatření k boji proti romské nenávisti jako prioritu a aby byly zahrnuty cíle v oblasti trestního soudnictví a policie

Státy by měly:

 • Zahrnout výslovný zákaz etnického profilování v právních a správních předpisech
 • Zajistit, aby orgány, které mají na starost dohled a stížnosti informovaly dotčené skupiny o tom, jak podat stížnost a rozpoznat náznaky diskriminační praxe / nepřímé diskriminace
 • Zajistit, aby byly zaznamenány všechny kontroly ID, zastávky a vyhledávání a aby každá osoba, která byla zastavena, obdržela záznam o setkání.
 • Zapojit komunity Romů a kočovníků do pozorovacích a dokumentačních postupů
 • Vyškolit stávající a nové policisty o procesní spravedlnosti a o etnickém profilování a jak mu předcházet
 • Posílit dialog mezi policí a Romů a kočovníků a snažit se o vybudování a obnovení důvěry

http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/2018_brief_roma_week_final.pdf

Komentáře jsou zakázány.