Novinky

Oznámení o úmrtí paní Libuše Šilhánové

S lítostí oznamujeme, že dne 10. 10. 2016 zemřela v Praze ve věku 87 let novinářka, socioložka, disidentka a dlouholetá předsedkyně Českého helsinského výboru paní Libuše Šilhánová.

PhDr. Libuše Šilhánová, CSc. se narodila 10. dubna 1929 ve Vrdech u Čáslavi v rodině lékaře. Roku 1948 začala studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, odkud po čtyřech letech přestoupila na filosofickou fakultu téže univerzity. V době studií se jejím manželem stal Věnek Šilhán, povoláním ekonom, který podle jejího vyprávění při doplňujícím studiu v tehdejším Leningradě (dnešní Petrohrad) poznal s přičiněním ruských kolegů diktátorské manýry sovětského stalinského a poststalinského režimu. Po návratu z tohoto studia se scházel s několika kolegy v soukromí a společně uvažovali o možnostech dosáhnout změny diktatury v demokracii při zachování socialismu. Byl to jeden ze směrů práce, která umožnila mírnou liberalizaci v 60. letech, zejména roku 1968.

Od roku 1957 pracovala Libuše Šihánová jako učitelka a po přestěhování do Prahy r. 1960 působila v sociologickém ústavu tehdejší Československé akademie věd. V srpnu 1968 předsedal její manžel mimořádnému sjezdu Komunistické strany Československa, který se sešel částečně utajeně v prostorách ČKD Prha Vysočany po sovětské okupaci Československa, která začala v noci z 20. na 21. srpna 1968. Sjezd podpořil funkcionáře strany v jejich jednáních v Moskvě a odsoudil ozbrojený zásah států Varšavské smlouvy proti reformě československého režimu. Tento sjezd byl pak režimem pokládán za nelegální.

V době takzvané normalizace byli oba manželé nuceni po jistou dobu vykonávat manuální práci. V 70. a 80. let byli často obtěžováni Státní bezpečností, sledováni a vyslýcháni. Hned v roce 1977 Libuše Šihánová připojila svůj podpis pod Chartu 77, známý dokument, který na režimu požadoval, aby dodržoval vlastní ústavu a zákony a aby respektoval svobodu projevu, svobodu pohybu včetně cestování do zahraničí a další občanské svobody a lidská práva, která minulý režim formálně vyhlašoval, ale hrubým způsobem porušoval.

V létech 1987 – 1988 byla mluvčí Charty 77 a roku 1988 se zapojila do aktivit nově založeného nezávislého Helsinského výboru, který sledoval dodržování závazků, které režim na sebe vzal na Helsinské konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

Libuše Šihánová se podílela na změnách, k nimž došlo na přelomu let 1989 a 1990 a shledala, že téma kritického sledování, jak jsou státem dodržována a chráněna lidská práva, zůstává aktuální. Proto pokračovala v aktivitách organizace, která po rozpadu Československa upravila název na Český helsinský výbor. Pracovala též jako jeho předsedkyně.

I v posledních létech udržovala kontakty s ČHV a při různých případech posloužila radou. O občanské otázky se podle dostupných zpráv zajímala až do posledních dní života. Její dílo kolem tématu svobodné a sociálně spravedlivé společnosti je třeba uchovat v paměti a pokračovat v něm.

Za svou mnohaletou aktivní činnost na poli obrany lidských a občanských práv obdržela v roce 2001 z rukou prezidenta Václava Havla Medaili za zásluhy I. stupně.

Na Libuši Šilhánovou vzpomíná také Petr Uhl, člen ČHV, ve svém článku:

http://denikreferendum.cz/clanek/23899-odesla-liba-silhanova-statecna-chartistka

Tisková zpráva: Vyjádření ČHV ke zprošťujícímu rozsudku v soudním řízení s RNDr. Vladimírem Sáňkou

Český helsinský výbor (ČHV) dlouhodobě monitoruje průběh soudního řízení
s RNDr. Vladimírem Sáňkou, který byl obžalován u trestného činu založení, podpora
a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle ustanovení § 403 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění (viz. Stanovisko ČHV k porušení svobody vyznání zveřejněnné na webových stránkách ČHV).

První termín hlavního líčení v této věci byl stanoven na 24. února 2016, řízení
před soudem první instance se protáhlo na osm měsíců. Ve středu dne 21. září 2016 byl konečně vyhlášen zprošťující rozsudek v této věci.

ČHV vítá toto rozhodnutí soudu, ale zároveň si uvědomujeme, že předmětný rozsudek zatím nenabyl právní moci.  Státní zástupkyně JUDr. Zdeňka Galková, která je nechvalně známá z jiných kauz, podala odvolání. Nepovolujeme proto v ostražitosti a budeme tento případ sledovat i nadále, neboť se jedná o bezprecedentní zásah do základních lidských práv jednotlivce, zejména svobody náboženského vyznání.

Za předsednictvo ČHV

Táňa Fischerová

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Nevládní organizace nesouhlasí s věcným záměrem zákona o bezplatné právní pomoci

Dne 21. září 2016 bude vláda projednávat věcný záměr zákona o bezplatné právní pomoci. Návrh měl původně nově a komplexně upravit systém přístupu osob, jejichž základní lidská práva byla porušena, k bezplatné právní pomoci a posílit tak jejich současné možnosti domoci se nápravy přes soudy. Návrh z dílny Ministerstva spravedlnosti je ovšem velice minimalistický. Navrhuje bezplatnou právní pomoc formou „poskytování ústních právních porad informačního charakteru, a to navíc v zákonem stanoveném časovém rozsahu v minimální délce 30 minut a maximálně 120 minut za rok.“ Tuto pomoc mají lidem v nouzi dle předlohy poskytovat pouze advokáti, kterým bude tuto činnost hradit stát.

Nevládní organizace v čele s Českým helsinským výborem ovšem upozorňují,
že takto nastavený přístup k právní pomoci nebude účinný ani efektivní, a žádají premiéra a ministra spravedlnosti o stažení a přepracování materiálu tak, aby se nejednalo pouze o právní porady a aby stát tuto činnost hradil nejen advokátům, ale i širšímu okruhu osob např. odborovým organizacím či nevládním neziskovým organizacím.

Tyto subjekty již nyní takovou pomoc poskytují, ovšem stát jim na tuto činnost přispívá jen v omezené míře. Řada osob, jejichž základní lidská práva byla porušena, nemá proto možnost se účinně bránit soudní cestou. Patří tam osoby, které byly přímo či nepřímo diskriminovány např. z důvodu pohlaví, zdravotního postižení či věku, osoby omezené na svobodě (např. nedobrovolně hospitalizované v psychiatrických léčebnách, osoby ve výkonu trestu, cizinci v detenčních zařízeních), nezletilé osoby či senioři, kteří přišli o majetek lichvou.

Vláda navíc v říjnu loňského roku v dopise Komisaři Rady Evropy pro lidská práva dopisem premiéra deklarovala, že nový systém právní pomoci pomůže domáhat se odškodnění přes soudy i velké skupině osob, které byly nedobrovolně sterilizovány. Nevládní organizace poukazují na to, že připravovaný zákon obětem nedobrovolných sterilizací situaci neulehčí a současně upozorňují, že tato skupina čeká na nápravy křivd komunismu přes deset let.

Česká ženská lobby, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro občanská a lidská práva a Český helsinský výbor proto zaslali premiérovi a ministru spravedlnosti společný dopis, jehož celé znění naleznete zde.

Kontaktní osoba: Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru,  e-mail: , tel: 602 646 940.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Český helsinský výbor intervenuje u ministrů ohledně udělování azylu čínským křesťanům

Předsedkyně ČHV Táňa Fischerová zaslala v uplynulém týdnu dopis ministru zahraničních věcí L. Zaorálkovi a také ministru vnitra M. Chovancovi  ohledně situace čínských křesťanů, kteří žádají o  azyl v České  republice.

O reakci obou ministrů budeme opět informovat na našem webu i facebooku.

Znění dopisu:

V Praze dne 12. srpna 2016

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s důvěrou jako organizace, která od osmdesátých let minulého století ve spojení s podobnými organizacemi z různých zemí sleduje a hájí občanské svobody a lidská práva.

Podle nám dostupných informací požádalo v České republice o asyl asi šedesát obyvatel Čínské lidové republiky, kteří mají uvádět jako důvod mimo jiné porušování svobody vyznání.

Rozumíme tomu, že podporujete rozvoj obchodních vztahů s Čínou. Jsme však pevně přesvědčeni, že základní ústavní principy otevřené, demokratické, pluralitní společnosti nesmí být cynicky obětovány ekonomickým zájmům. Proto Vás naléhavě žádáme, dohlédněte jako odpovědný politik na to, aby žádosti byly posouzeny příznivě.

Dovolujeme si připomenout, že obyvatelé Česka pronásledovaní komunistickým režimem mimo jiné i pro praktikování náboženství nacházeli v létech 1945 – 1989 pomoc ve svobodném světě. Dnes jsme to my, kdo máme morální povinnost poskytnout útočiště lidem, jejich práva jsou porušována.

  • S úctou
  • za Český helsinský výbor
  • Táňa Fischerová
  • Předsedkyně ČHV

Otevřený dopis je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k prodloužené vazbě Martina Ignačáka, souzeného za pokus o teroristický čin

Český helsinský výbor, nevládní nezisková organizace pro lidská práva (dále jen ČHV) se domnívá,
že k  prodloužené vazbě obecně musí být podstatný důvod. Martin Ignačák byl již v dubnu 2016 Městským soudem v Praze propuštěn z vazby, protože se za něj zaručila sestra Pavla.

Po stížnosti státního zástupce Vrchní soud v Praze zrušil původní rozhodnutí a ponechal M. Ignačáka ve vazbě. Martin Ignačák slíbil, že neuteče a útěk může být jediným důvodem prodloužení vazby, protože ovlivňování svědků, ani pokračování v trestné činnosti nepřichází v úvahu. Domníváme se, že prodlužování vazby Martina Ignačáka není v pořádku a že by měl být souzen na svobodě tak, jako jeho kolegové. Tím spíše, že hlavní obviněný na svobodě je.

za předsednictvo ČHV

Táňa Fischerová

předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Dne 21. června 2016 úspěšně proběhla druhá asistovaná návštěva dětí ve věznici Velké Přílepy

ČHV dětem a jejich doprovodu zajistil a uhradil dopravu z dětského domova do věznice a zároveň zástupkyně ČHV Lucie Rybová děti doprovodila do věznice, kde jim asistovala během návštěvy. Návštěvy ve věznici v Přílepech se účastnily čtyři děti ve věku od 2 do 13 let a dvě odsouzené matky.

Děkujeme pracovníkům ostrahy věznice za vlídnou asistenci dětem i doprovodu během vstupu do věznice a také vedení věznice za vstřícnost a pochopení pro některé problémy, které kolem skupinového vstupu dětí často přes veškerou přípravu vznikají (např. nedostatečné doklady u dětských návštěvníků) či komplikace při vnášení různých druhů hraček (včetně občerstvení), které jsou nezbytnými pomůckami pro podporu pozitivního vnímání dětí celé návštěvy a pro zmírnění negativních zážitků dětí spojených se vstupem (strach ze signalizačních zvuků detektorů kovů a ze skenerů při vstupu, množství mříží a stráží při průchodu apod.).

Dne 9. června 2016 proběhla letošní třetí asistovaná skupinová návštěva dětí za matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Věznici navštívilo díky finanční, organizační a personální podpoře ČHV celkem třináct dětí z několika dětských domovů nebo i děti v pěstounské péči. Další asistovaná návštěva dětí ve Světlé je plánována na počátek září.

Zástupci ČHV podpořili stanovisko AEDH k situaci v Evropě

Ve dnech 7. a 8. května 2016 se ve Vídni konala valná hromada Evropské asociace na obranu lidských práv (AEDH). Setkání se zúčastnila za ČHV Kristýna Vejvodová a také člen ČHV Petr Uhl, který byl nově zvolen členem výkonného výboru AEDH.

V průběhu valné hromady jednotliví členové AEDH diskutovali o současném stavu Evropské unie se zaměřením na žalostnou situaci týkající se lidských práv. Výsledkem této diskuze bylo vytvoření stanoviska AEDH vyjadřujícího znepokojení s politikou vlád jednotlivých členských států, které se uchylují k údajným národním zájmům ve snaze vyhnout se řešení světových krizí. AEDH proto vyzývá k vytvoření spojenectví evropských občanů, obyvatel a organizací, které by čelilo současnému směřování evropské politiky a uznávalo by lidská práva a jejich ochranu.

Znění stanoviska přijatého na valné hromadě AEDH naleznete na: http://www.aedh.eu/Statement-of-the-General-Assembly.html

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.