Novinky

Pozvánka na seminář Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti – procesní záruky a judikatura v oblasti uplatňování práv dítěte v ČR

V úterý 5. února 2019 se od 15:00 v budově Poslanecké sněmovny PČR koná  seminář „Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti – procesní záruky a judikatura v oblasti uplatňování práv dítěte v ČR.“ Semináře se zúčastní a přednese příspěvek k situaci v oblasti práv dětí i ředitelka České helsinského výboru  Lucie Rybová.

Pozvánku na akci ve formátu PDF naleznete zde.

Pozvánka: Národní konference proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Dne 30. listopadu 2018 se koná od 10.00 do 14.00 hodin Národní konference proti chudobě a sociálnímu vyloučení, kterou pod názvem „Boj s chudobou a sociálním vyloučením jako součást Evropského pilíře sociálních práv“, pořádá Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice (EAPN ČR z.s.). 
Konference bude uspořádána v zasedacím sále Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1.

Na konferenci budou na úvod diskutovány prioritní problémy chudoby a sociálního vyloučení, kterým se EAPN v současné době zaobírá. Součástí konference bude rovněž rozbor čtyř následujících témat: důstojný příjem jako předpoklad k odstranění chudoby, neúnosné zadlužování lidí ukončí likvidace byznysu s chudobou, aktivní život ve stáří s podporou z úrovně obcí a jak vzdělání pomáhá proti chudobě.

EAPN zve k účasti zejména pracovníky veřejné zprávy, samosprávy na úrovní obcí, měst, krajů i států, poslance, senátory, pracovníky odborných institucí, zástupce odborů a nevládních neziskových organizací. Účast je bezplatná.

Registraci je možné provést prostřednictvím webového formuláře na této adrese:   
https://docs.google.com/forms/d/1gcy_Ijk2xA3PGIpur3nv6fXdp9DYpPdL7GfRoCIL3sw/edit

Pozvánka: Panelová diskuze o problematice lidských práv

Centrum pro lidská práva a demokratizaci připravilo na den 28. 11. 2018 panelovou diskuzi, při které vystoupí paní zmocněnkyně a několik dalších odborníků věnujících se problematice lidských práv. V rámci panelové diskuze bude zhodnocen současný stav ochrany lidských práv v ČR a budou rovněž zodpovězeny otázky týkající se aktuálních klíčových lidskoprávních problémů v ČR.
Diskuze se bude konat v 16.00 hodin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Pozvánka: Výroční konference Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Asociací společenské odpovědnosti pořádají dne 4. prosince 2018 výroční konferenci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Večerní networkingové setkání.

Konference proběhne v Akademii veřejného investování, Pařížská ulice 4, Praha  1. Dopolední panel se zaměří na problematiku financování udržitelného rozvoje, roli Evropské unie, trendů ve světě finančních nástrojů i konkrétních finančních prostředků podporujících udržitelný rozvoj. Odpolední panel se bude týkat spolupráci pro udržitelný rozvoj. Na konferenci budou rovněž prezentovány vybrané projekty z Cen SDGs 2018 a ocenění nejpokročilejších realizátorů zapojených do Místní Agendy 21.

Večerní networkingové setkání proběhne od 17:30 hod v sídle společnosti Karlovarských minerálních vod v Trauttmannsdorfském paláci (Mariánské náměstí 159/4, Praha 1).

Vzhledem k omezené kapacitě Akademie veřejného investování je nutná včasná registrace. Registrovat se je možné prostřednictvím webového formuláře na této adrese: www.mmr.cz/fur2018

Pozvánka: Závěrečné setkání projektu Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy III

Dne 21. listopadu 2018 se bude od 9:30 hod. do 15:30 hod konat závěrečný seminář projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy III“. Seminář proběhne v prostorách Domu národnostních menšin, Praha 2, ulice Vocelova 602/3. Cílem je představit doporučení, která vznikla z jednání Národní romské platformy v regionech a informovat o výsledcích z již proběhlých aktivit, workshopů ke zlepšení sousedských vztahů a seminářů zaměřených na organizování komunit. Na závěr semináře budou představeny přípravy programového období Norských fondů a s tím související možnost financování projektů zaměřených na romskou integraci.

Seminář je určen zhruba pro 60 účastníků. Účast je možné potvrdit na e-mailové adrese .

Tisková zpráva: Výzva Českého helsinského výboru k ukončení pronásledování a mučení osob praktikujících metodu Falun Gong, k zastavení nedobrovolného odebírání tělesných orgánů vězněným osobám v Číně a k přijetí rezoluce Senátu v této věci

Dne 19. listopadu 2018 se v Senátu PČR konalo veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice k petici „Za ukončení genocidy praktikujících Falung Gong páchané čínským režimem“. Jednání se zúčastnila i  ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová, která přítomné seznámila s textem Výzvy Českého helsinského výboru k ukončení pronásledování a mučení osob praktikujících metodu Falun Gong, k zastavení nedobrovolného odebírání tělesných orgánů vězněným osobám v Číně a k přijetí rezoluce Senátu v této věci: „Český helsinský výbor vyjadřuje „hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falun Gong vězněných za jejich náboženské přesvědčení, a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin“ a s odkazem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 č. 2013/2981(RSP) o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně a vyzývá vládu České republiky a prezidenta České republiky k tomu, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně upozornili a veřejně odsoudili nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v této zemi, včetně zvýšení povědomí českých občanů cestujících do Číny o tomto problému a aby přijali všechna opatření, která znemožní jakoukoli transplantační turistiku mezi Českou republikou a Čínou.“

Současně ředitelka ČHV Lucie Rybová ocenila přítomnost a osobní svědectví jedné z přímých obětí pronásledování komunistického režimu paní Yumeu Liu z Číny, která hovořila o brutálních praktikách a hrozbách vynětí tělesných orgánů pokud se nepodvolí režimu, o mučení a několika únosech, které sama osobně opakovaně zažila, o dopadech  na zdraví apod., které dokumentovala fotkami mučeného těla.  Toto svědectví o brutálním zacházení, mučení  a masivnímu nedobrovolnému odebírání tělesných orgánů vězňům svědomí podpořila i paní Haiyan Wang, zástupkyně mezinárodní organizace dokumentující  zločiny proti lidskosti založené v roce 2003, která sdělila, že mají sebraná svědectví o „zločinech proti lidskosti“, kdy od roku 1999  dochází k masivnímu vyvražďování zástupců Galun Gong i od  9 519 lékařů z 891 nemocnic v Číně a že prakticky do současnosti stále neexistuje dobrovolné dárcovství v Číně, což jim potvrdili i zástupci Červeného kříže, kteří mají tuto oblast na starost. Výpovědi doplnil i investigativní britský žurnalista Ethan Gutman, který v této věci svědčil před Kongresem USA a před Evropským parlamentem a je autorem knihy „Jatka“, přeložené a znovu vydané do češtiny v roce 2015, která přináší otřesné výpovědi  o státem řízeném obchodování s tělesnými orgány v Číně, které v současnosti vede k tomu, že ročně je 65 000 až 100 tisíc lidí mučeno a zavražděno.

Text celé výzvy ve formátu PDF je ke stažení zde.

Pozvánka na Valnou hromadu ČHV

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na Valnou hromadu Českého helsinského
výboru, z.s.,  která se bude konat dne 14. listopadu 2018 od 16:00 do 18:30 hodin.  

Z důvodu rezervace dostatečné kapacity navrženého místa konání VH prosíme členy
o potvrzení účasti nejpozději do 5. listopadu 2018 na: @helcom.cz.

Místo konání: sídlo ČHV, Štefánikova 21, Praha 5, 1. patro.

Program:

  • Zahájení, úvodní slovo (předsedkyně ČHV Táňa Fischerová);
  • Informace o činnosti a fungování předsednictva v roce 2017 (Táňa Fischerová, členové předsednictva ČHV);
  • Zpráva o činnosti ČHV za rok 2017 a o činnosti v roce 2018 (Lucie Rybová, ředitelka ČHV);
  • Zpráva o finanční situaci ČHV a o hospodaření v roce 2017 a schválení rozpočtu na roky 2018-2019;
  • Informace o stavu členské základny, komunikace a možnosti spolupráce s členy, stav placení členských příspěvků za roky 2016-2018;
  • Různé/Diskuse.

Dovolte nám připomenout, že povinností člena je pravidelně každoročně platit členské příspěvky, které jsou stanoveny ve výši 150 Kč za každý rok.

Členské příspěvky za rok 2018 uhraďte převodem s uvedením svého jména a příjmení, účelu platby (členský příspěvek) a roku, za který platíte na tento bankovní účet ČHV u České spořitelny: 2542779329/0800.  

Členové a členky, kteří nezaplatili členské příspěvky tři po sobě jdoucí roky a neučiní tak nejpozději do data konání Valné Hromady tj. do 14. listopadu 2018, budou vyškrtnuti ze seznamu členů.   

Těšíme se na setkání!

  • Taťana Fischerová
  • předsedkyně ČHV

Pozvánka na Valnou hromadu je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Prohlášení Českého helsinského výboru k ratifikaci Istanbulské úmluvy

Český helsinský výbor (ČHV) jako občanská iniciativa dlouhodobě, již od dob minulého režimu, sleduje dodržování ústavních principů rovnosti, občanských svobod a lidských práv. Přivítal rozhodnutí 46 států sdružených v Radě Evropy vydat 7. dubna 2011 Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí (dále jen „Úmluva“). Česká republika Úmluvu podepsala a v současnosti je v parlamentu připravena k ratifikaci.

ČHV oceňuje úsilí Úřadu vlády České republiky k ratifikaci přispět mimo jiné vydáním informačního materiálu a uspořádáním semináře, jehož se zúčastnili zákonodárci, odborníci a zástupci občanských iniciativ. Je to příklad dobré spolupráce vládních institucí a neziskového sektoru.

Zároveň ČHV zásadně odmítá snahy ratifikaci Istanbulské úmluvy (nazvané tak podle místa, kde je uložena) zabránit. Odpůrci Úmluvy označují demokratickou a liberální péči o rovnoprávnost pohlaví a o svobodnou sebeidentifikaci výrazem „genderová ideologie“. Varují před tematizací rovnosti ve školní výchově. Reprezentují nedemokratické konzervativní pojetí žen jako podřízených mužům. Prevenci a trestání násilí označují za „útok na tradiční podobu rodiny“, jako by k tradiční rodině patřilo násilí. Jako argument nehumánního přístupu používají náboženství. Přitom však křesťanství jako náboženství v Česku nejsilněji zastoupené dnes odmítá násilí a dopracovalo se i k uznání rovnosti obou pohlaví – žen a mužů. Křesťanství je historickým zdrojem humanismu, který se promítá do právních systémů zemí svobodného světa a jehož vyjádřením je právě také Istanbulská úmluva.

Naléhavě žádáme parlament, aby s Úmluvou vyslovil souhlas a tím upevnil místo České republiky mezi demokratickými státy.

Táňa Fischerová

 předsedkyně Českého helsinského výboru, z. s.  

 

Kontaktní osoba pro tisk:

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, , tel: 602 646 940.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.