Novinky

Tisková zpráva: Výzva Českého helsinského výboru k ukončení pronásledování a mučení osob praktikujících metodu Falun Gong, k zastavení nedobrovolného odebírání tělesných orgánů vězněným osobám v Číně a k přijetí rezoluce Senátu v této věci

Dne 19. listopadu 2018 se v Senátu PČR konalo veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice k petici „Za ukončení genocidy praktikujících Falung Gong páchané čínským režimem“. Jednání se zúčastnila i  ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová, která přítomné seznámila s textem Výzvy Českého helsinského výboru k ukončení pronásledování a mučení osob praktikujících metodu Falun Gong, k zastavení nedobrovolného odebírání tělesných orgánů vězněným osobám v Číně a k přijetí rezoluce Senátu v této věci: „Český helsinský výbor vyjadřuje „hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falun Gong vězněných za jejich náboženské přesvědčení, a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin“ a s odkazem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 č. 2013/2981(RSP) o nedobrovolném odebírání orgánů v Číně a vyzývá vládu České republiky a prezidenta České republiky k tomu, aby na téma nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně upozornili a veřejně odsoudili nekalé praktiky týkající se transplantací orgánů v této zemi, včetně zvýšení povědomí českých občanů cestujících do Číny o tomto problému a aby přijali všechna opatření, která znemožní jakoukoli transplantační turistiku mezi Českou republikou a Čínou.“

Současně ředitelka ČHV Lucie Rybová ocenila přítomnost a osobní svědectví jedné z přímých obětí pronásledování komunistického režimu paní Yumeu Liu z Číny, která hovořila o brutálních praktikách a hrozbách vynětí tělesných orgánů pokud se nepodvolí režimu, o mučení a několika únosech, které sama osobně opakovaně zažila, o dopadech  na zdraví apod., které dokumentovala fotkami mučeného těla.  Toto svědectví o brutálním zacházení, mučení  a masivnímu nedobrovolnému odebírání tělesných orgánů vězňům svědomí podpořila i paní Haiyan Wang, zástupkyně mezinárodní organizace dokumentující  zločiny proti lidskosti založené v roce 2003, která sdělila, že mají sebraná svědectví o „zločinech proti lidskosti“, kdy od roku 1999  dochází k masivnímu vyvražďování zástupců Galun Gong i od  9 519 lékařů z 891 nemocnic v Číně a že prakticky do současnosti stále neexistuje dobrovolné dárcovství v Číně, což jim potvrdili i zástupci Červeného kříže, kteří mají tuto oblast na starost. Výpovědi doplnil i investigativní britský žurnalista Ethan Gutman, který v této věci svědčil před Kongresem USA a před Evropským parlamentem a je autorem knihy „Jatka“, přeložené a znovu vydané do češtiny v roce 2015, která přináší otřesné výpovědi  o státem řízeném obchodování s tělesnými orgány v Číně, které v současnosti vede k tomu, že ročně je 65 000 až 100 tisíc lidí mučeno a zavražděno.

Text celé výzvy ve formátu PDF je ke stažení zde.

Pozvánka na Valnou hromadu ČHV

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na Valnou hromadu Českého helsinského
výboru, z.s.,  která se bude konat dne 14. listopadu 2018 od 16:00 do 18:30 hodin.  

Z důvodu rezervace dostatečné kapacity navrženého místa konání VH prosíme členy
o potvrzení účasti nejpozději do 5. listopadu 2018 na: @helcom.cz.

Místo konání: sídlo ČHV, Štefánikova 21, Praha 5, 1. patro.

Program:

 • Zahájení, úvodní slovo (předsedkyně ČHV Táňa Fischerová);
 • Informace o činnosti a fungování předsednictva v roce 2017 (Táňa Fischerová, členové předsednictva ČHV);
 • Zpráva o činnosti ČHV za rok 2017 a o činnosti v roce 2018 (Lucie Rybová, ředitelka ČHV);
 • Zpráva o finanční situaci ČHV a o hospodaření v roce 2017 a schválení rozpočtu na roky 2018-2019;
 • Informace o stavu členské základny, komunikace a možnosti spolupráce s členy, stav placení členských příspěvků za roky 2016-2018;
 • Různé/Diskuse.

Dovolte nám připomenout, že povinností člena je pravidelně každoročně platit členské příspěvky, které jsou stanoveny ve výši 150 Kč za každý rok.

Členské příspěvky za rok 2018 uhraďte převodem s uvedením svého jména a příjmení, účelu platby (členský příspěvek) a roku, za který platíte na tento bankovní účet ČHV u České spořitelny: 2542779329/0800.  

Členové a členky, kteří nezaplatili členské příspěvky tři po sobě jdoucí roky a neučiní tak nejpozději do data konání Valné Hromady tj. do 14. listopadu 2018, budou vyškrtnuti ze seznamu členů.   

Těšíme se na setkání!

 • Taťana Fischerová
 • předsedkyně ČHV

Pozvánka na Valnou hromadu je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Prohlášení Českého helsinského výboru k ratifikaci Istanbulské úmluvy

Český helsinský výbor (ČHV) jako občanská iniciativa dlouhodobě, již od dob minulého režimu, sleduje dodržování ústavních principů rovnosti, občanských svobod a lidských práv. Přivítal rozhodnutí 46 států sdružených v Radě Evropy vydat 7. dubna 2011 Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí (dále jen „Úmluva“). Česká republika Úmluvu podepsala a v současnosti je v parlamentu připravena k ratifikaci.

ČHV oceňuje úsilí Úřadu vlády České republiky k ratifikaci přispět mimo jiné vydáním informačního materiálu a uspořádáním semináře, jehož se zúčastnili zákonodárci, odborníci a zástupci občanských iniciativ. Je to příklad dobré spolupráce vládních institucí a neziskového sektoru.

Zároveň ČHV zásadně odmítá snahy ratifikaci Istanbulské úmluvy (nazvané tak podle místa, kde je uložena) zabránit. Odpůrci Úmluvy označují demokratickou a liberální péči o rovnoprávnost pohlaví a o svobodnou sebeidentifikaci výrazem „genderová ideologie“. Varují před tematizací rovnosti ve školní výchově. Reprezentují nedemokratické konzervativní pojetí žen jako podřízených mužům. Prevenci a trestání násilí označují za „útok na tradiční podobu rodiny“, jako by k tradiční rodině patřilo násilí. Jako argument nehumánního přístupu používají náboženství. Přitom však křesťanství jako náboženství v Česku nejsilněji zastoupené dnes odmítá násilí a dopracovalo se i k uznání rovnosti obou pohlaví – žen a mužů. Křesťanství je historickým zdrojem humanismu, který se promítá do právních systémů zemí svobodného světa a jehož vyjádřením je právě také Istanbulská úmluva.

Naléhavě žádáme parlament, aby s Úmluvou vyslovil souhlas a tím upevnil místo České republiky mezi demokratickými státy.

Táňa Fischerová

 předsedkyně Českého helsinského výboru, z. s.  

 

Kontaktní osoba pro tisk:

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, , tel: 602 646 940.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k postoji naší politické reprezentace v čele s premiérem Babišem k přijímání uprchlíků

Praha – Stanovisko Českého helsinského výboru k postoji naší politické reprezentace v čele
s premiérem Babišem k přijímání uprchlíků

Prohlášení premiéra Andreje Babiše, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, je v příkrém rozporu s mezinárodními smlouvami, jichž jsme signatáři. Ostře se od tohoto prohlášení distancujeme.

V Senátu se díky iniciativě europoslankyně Michely Šojdrové v polovině září sešli zástupci různých institucí, někteří senátoři a také dvě z Wintonových dětí, aby řešili otázku přijetí 50 syrských sirotků, kteří žijí v otřesných podmínkách na ostrově Lesbos v Morii, na dočasnou dobu. Premiér Andrej Babiš na tuto naléhavou výzvu reagoval odmítavě. Politici, kteří sdílejí takovéto stanovisko, přitom udělují ceny Nicolasu Wintonovi a dojímají se nad jeho činy; takový rozpor mezi slovy
a skutky nelze než označit za pokrytectví.

Apelujeme na premiéra Andreje Babiše a na ty politiky, kteří jeho stanovisko podporují, aby se postavili k této výzvě čelem. Nereprezentují názor všech občanů naší země. U nás žijí také lidé, kteří neztratili odpovědnost za svět a za druhé a pro které je pomoc alespoň padesáti dětem tím, že je přijmeme v ČR, prvním krokem na cestě k návratu mezi vyspělou společnost Evropy, která se hlásí k humanismu.

 • Táňa Fischerová
  předsedkyně Českého helsinského výboru, z. s.  

 

Kontaktní osoba pro tisk: Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru,
lucie.rybova@helcom.cz; tel.: + (420) 602 646 940.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Čerstvý vzduch pro Olega

Ve středu 30.5. v 19h u ruské ambasády (nám Pod kaštany 1) se koná demonstrace Čerstvý vzduch pro Olega.

Dne 14. května vyhlásil Oleg Sencov časově neomezenou hladovku. Požaduje propuštění všech ukrajinských politických vězňů, ale o své propuštění zvlášť nežádá. Olegova vytrvalost a zásadovost nasvědčují tomu, že se skutečně nezastaví a je odhodlán držet hladovku až do smrti, nebudou-li jeho požadavky splněny. Již déle hladovku drží také Volodymyr Balukh. Za těchto podmínek nemůžeme mlčet a zůstávat k tomu lhostejní. Oleg a Volodymyr v tom nejsou sami!

Výbor pro vězněné spisovatele českého PEN klubu

https://www.facebook.com/events/201965117087370/

Tisková zpráva: Český helsinský výbor je znepokojen vyšetřováním investigativních novinářů

Praha  –  Český helsinský výbor, nevládní organizace pro lidská práva, vyjadřuje vážné znepokojení nad nedávnou zprávou, že liberecká pobočka Generální inspekce policejních sborů si opakovaně zvala k výslechu investigativní novináře Sabinu Slonkovou, Jaroslava Kmentu a Janka Kroupu
pro údajné úniky informací z policejních spisů nebo z prověřovaných případů a nutila je k  vyzrazení jejich zdrojů.

Považujeme toto chování za nebezpečné a nepřípustné. Zastrašování novinářů je běžnou praxí v nedemokratických režimech. Pokud budou investigativní novináři u nás ohrožováni státní mocí,
je to signál, že se vracíme k minulým časům, kdy kritika mocných byla trestána a svoboda slova umlčována. Domníváme se, že nadřízené orgány by měly případ sledovat a chránit novináře
i svobodu slova.

 • Táňa Fischerová,
 • předsedkyně Českého helsinského výboru, z.s.  

Členové předsednictva:

 • Selma Muhich Dizdarevič
 • Jan Beer
 • Václav Trojan
 • Rudolf Vévoda
 • Dana Syslová
 • Ivan Štampach
 • Mikuláš Vymětal

Kontaktní osoba:

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru ke zproštění obžaloby Vladimíra Sáňky

            Zástupci Českého helsinského výboru se dne 27. února 2018 zúčastnili soudního líčení s Vladimírem Sáňkou, který je od dubna 2014 trestně stíhán kvůli vydání českého překladu knihy Základy tauhídu a podezření, že kniha šíří antisemitismus, rasismus a salafijský směr islámu.

            Ačkoliv byl Vladimír Sáňka za dva roky poté v únoru roce 2016 zproštěn obžaloby, státní zástupkyně Zdeňka Galková se proti rozhodnutí odvolala, pražský městský soud poté zrušil osvobozující verdikt a případ se tak vrátil na začátek. Obvodní soud v Praze 1 dne
27. února 2018 opět rozhodl o zproštění obžaloby, jelikož další přizvaný expert nepotvrdil,
že by Vladimír Sáňka svou činností podporoval hnutí usilující o potlačení lidských práv.

            Český helsinský výbor přivítal rozhodnutí soudu, ale je znepokojen již druhým odvoláním státní zástupkyně Zdeňky Galkové v tomto případě, které znamená mimo jiné,
že celý proces bude trvat více než čtyři roky.  Je nutné se zamyslet, zda nejde o účelové jednání, kdy není cílem sjednat spravedlnost, ale pouhou délkou procesu, obviněného zcela zničit psychicky i finančně.     

Státní zástupkyně Zdeňky Galkové je nechvalně známá z jiných kauz. Příkladem může být proces s aktivistkou Kateřinou Krejčovou, obviněnou z napadení policisty v červenci 2015 při demonstraci proti imigraci a uprchlickým kvótám. Demonstrační průvod chtěli zablokovat aktivisté, vůči kterým ale zasáhla policie neadekvátním způsobem.  Krejčová měla podle obžaloby napadnout policistu poté, co na zemi zaklekl jejího přítele.  Soudkyně zpochybnila, že by policistovi chtěla ublížit a nějakým způsobem ho zranila, stejně se k tomu vyjádřil
i jeden z expertů. Další expert, který byl přizván státní zástupkyní Zdeňkou Galkovou konstatoval opak. Obvodní soud uložil Krejčové měsíční podmínku s roční zkušební lhůtou. Proti verdiktu se odvolala samotná Krejčová a rovněž státní zástupkyně, která požadovala vyšší trest. I zde proces trvá neúměrně dlouho. Naposledy se koncem roku 2017 v případu soudem osvobozené Kateřiny Krejčové podal dovolání i Nejvyšší státní zástupce.      

Táňa Fischerová

 předsedkyně Českého helsinského výboru, z.s. 

 

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k odmítnutí asylu i doplňkové ochrany čínským křesťanům

Český helsinský výbor vyslovuje zásadní nesouhlas s výrokem příslušného odboru Ministerstva vnitra a jeho úředníků ve věci žádosti o asyl skupiny čínských křesťanů. Argument, že neprokázali, že jsou v Číně pronásledováni a další výmluvy, pro které jim nebyl udělen nejen asyl, ale ani doplňková ochrana jsou ostudné.

O tom, jak se v Číně nakládá s věřícími je mnoho prokázaných zpráv. Jejich situace
v poslední době ještě zhoršila. Svým rozhodnutím náš stát vydává tyto lidi do nebezpečí života, protože je nepochybné, že svou žádost o asyl v České republice tvrdě odnesou.

V Číně, zemi plné pracovních táborů, porušování lidských i náboženských práv
a trestů smrti nemůže nikdo čekat žádnou milost. Naše republika dlouhodobě vykazuje nemilosrdnost vůči lidem ohroženým v zemích jejich původu a jde tak cestou států, které se nehlásí k humanitním demokraciím, kam jsme od dob založení našeho státu chtěli patřit. Vyzýváme naše politiky, aby jasně deklarovali, že tento postoj je neudržitelný a změnili praxi asylového odboru Ministerstva vnitra.

Věříme, že naše soudy se zachovají lépe než anonymní úředníci, kteří bez skrupulí vydávají lidi, kteří věřili v naše demokratické postoje do vězení nebo na smrt.

 

Táňa Fischerová

 předsedkyně Českého helsinského výboru, z.s.  

 

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.