Ombudsmanka zveřejnila výroční zprávu a doporučení ke změně právních předpisů

Ombudsmanka Anna Šabatová zveřejnila na svých internetových stránkách výroční zprávu za rok 2018, ve které mimo jiné zmiňuje také doporučení ke změně zákonů.

Za roky 2014 – 2017 předložila ombudsmanka Poslanecké sněmovně 21 doporučení ke změně právních předpisů. Vycházela přitom z poznatků získaných v rámci šetření podnětů nebo ze systematických návštěv míst, kde jsou lidé omezeni na svobodě. Dvě třetiny těchto doporučení už byly buď úplně realizovány, nebo se jejich realizace očekává v blízké době. Aktuálně ombudsmanka předkládá Poslanecké sněmovně dalších 10 nových doporučení, mezi nimi:

  1. Neoprávněné použití omezovacího prostředku při poskytování zdravotních služeb jako přestupek

Ombudsmanka je přesvědčená, že v případě neoprávněného použití nelze pouze odkazovat na žalobu na ochranu osobnosti, ale stát by měl takové jednání odpovídajícím způsobem postihovat, a tím od něj odrazovat. Doporučuje proto, aby bylo neoprávněné užití omezovacího prostředku zákonem označeno za přestupek, jako je tomu v oblasti sociálních služeb

  1. Výše odměny pěstouna na přechodnou dobu pečujícího o dítě ve II. – IV. stupni závislosti

Od 1. 1. 2018 vznikla nerovnost ve výši odměn pěstounů pečujících alespoň o jedno dítě ve II. – IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Zatímco „dlouhodobý“ pěstoun pobírá odměnu 30 000 Kč, pěstoun na přechodnou dobu dostává pouze 20 000 Kč, jako kdyby pečoval o dítě, které není závislé na péči. Kromě zohlednění náročnosti péče se tím zvýší i šance dětí se zdravotním postižením na umístění do přechodné pěstounské péče.

  1. Zveřejňování rozhodnutí soudů ve veřejně přístupné databázi

Soudy by měly mít povinnost zveřejňovat svá rozhodnutí ve veřejně přístupné databázi. Zvýší se tím transparentnost rozhodování, je to důležité pro předvídatelnost práva a může to přispět ke sjednocování judikatury.

  1. Poplatek za podání podnětu úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k zahájení řízení v oblasti veřejných zakázek

Zavedení poplatku 10 000 Kč znamená, že občané platí správnímu orgánu financovanému z veřejných prostředků za to, že mu pomáhají s výkonem jeho činnosti. Jde přitom o dohled nad nezákonným postupem ve veřejných zakázkách. Ombudsmanka proto doporučuje, aby byl poplatek za podání podnětu zrušen.

Další doporučení se týkají dálkového (korespondenčního) nahlížení do správního spisu pro účastníky řízení, povinnosti úřadů poučovat o možnosti podat proti správnímu rozhodnutí žalobu k soudu, úpravy způsobu a postupu vyřizování stížností na poskytovatele zdravotních služeb, změny poskytování přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou diskriminací, platové a mzdové transparence jako předpokladem pro spravedlivé odměňování a úpravy podmínek zkoušek z českého jazyka pro žáky a žákyně s odlišným mateřským jazykem.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/cinnost-ombudsmanky-v-roce-2018/

Komentáře jsou zakázány.