Stanovy

Stanovy Českého helsinského výboru

Český helsinský výbor se sídlem v Praze 5, Štefánikova 21 je nevládní nezisková organizace zaměřená na ochranu lidských práv otevřená všem jednotlivcům i organizacím, které se chtějí aktivně podílet na uskutečňování principů Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (dále jen KBSE), podepsaného představiteli účastnických států dne 1. srpna 1975 v Helsinkách, a následných konferencí helsinského procesu, jakož i na uskutečňování principů lidských práv zakotvených v dalších mezinárodních dohodách, jako jsou mezinárodní pakty a úmluvy OSN, dokumenty Rady Evropy, Evropské Unie a jiné dokumenty o základních lidských právech.

Činnost Českého helsinského výboru vychází ze zásady, že zájem o plnění závazků plynoucích z mezinárodních dohod o lidských právech nemůže být jen záležitostí vlád, diplomatických služeb a oficiálních institucí, ale že by se měl stát zájmem a potřebou jednotlivých občanů i skupin občanů.

Český helsinský výbor rozvíjí svou činnost v souladu s 26. principem závěrečného dokumentu vídeňské následné schůzky KBSE, který zakotvuje právo jednotlivých osob sledovat plnění ustanovení dokumentů KBSE a sdružovat se za tímto účelem.

Český helsinský výbor (dále jen Výbor) je členem a jediným členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva v České republice. Podle potřeby se ustavují jemu podřízené sekce, skupiny, poradny a střediska.

I. Poslání Výboru a formy jeho činnosti

Čl. 1 Poslání Výboru

Posláním Výboru je především:

 1. Usilovat o respektování a uplatňování principů KBSE, týkajících se lidských práv, Všeobecné deklarace lidských práv a na ně navazujících paktů, smluv a dohod o lidských právech ve společenském životě a zejména v právním systému České republiky; zároveň zasazovat se o respektování a uplatňování ustanovení o lidských právech a základních svobodách zakotvených v Ústavě České republiky, v Listině základních práv a svobod a v dalších právních normách České republiky; pokud Česká republika k některým úmluvám dosud nepřistoupila, usilovat, aby se tak stalo. Vyjadřovat se k návrhům zákonů a dalších právních předpisů v České republice týkajících se problematiky lidských práv a základních svobod, a svými stanovisky prosazovat jejich soulad s mezinárodními úmluvami.
 1. Upozorňovat na případy porušování zásad a závěrů o lidských právech přijatých v procesu KBSE, jakož i v dalších mezinárodních dohodách a v příslušných právních normách České republiky, dožadovat se nápravy a odpovídajících přístupů v činnosti příslušných orgánů a institucí pokud jde o ochranu práv jednotlivých občanů, zejména sociálně slabých a ohrožených skupin, např. národnostních a etnických menšin, sociálně slabých rodin, žen a dětí, starých lidí, zdravotně postižených, nezaměstnaných, uprchlíků, bezdomovců, vězňů atd. Jestliže Výbor (či jeho složka nebo jednotliví členové) zjistí vážné porušování přijatých zásad lidských práv, iniciuje individuální či skupinové obranné aktivity, případně dává podněty ke zdokonalování činnosti příslušných institucí.
 1. Seznamovat občany České republiky s dokumenty KBSE (a pozdější OBSE), se Všeobecnou deklarací lidských práv a s dalšími mezinárodními smlouvami a dohodami, se zákony České republiky týkajícími se lidských práv, informovat je o domácích a zahraničních aktivitách v této oblasti, zvláště o činnostech nevládních organizací, skupin a hnutí, ale též jednotlivců. Iniciovat a rozvíjet výchovu k lidským právům v různých oblastech života společnosti.
 1. Na uskutečňování vytyčených cílů spolupracovat s dalšími nevládními organizacemi v České republice a v zahraničí, zejména s Mezinárodní helsinskou federací pro lidská práva a s helsinskými výbory působícími v evropských zemích. Spolu s nimi se též podílet na uskutečňování závěrů KBSE v evropských zemích, upozorňovat na jejich porušování. Spolupracovat rovněž s organizací Human Rights Watch působící v USA. Zpracovávat a zprostředkovávat důležité informace, zkušenosti a poznatky příslušným organizacím, skupinám a institucím v České republice, iniciovat potřebná setkání (semináře, besedy, diskuze, konference a další aktivity) v oblasti ochrany a obrany lidských práv a svobod. V rámci mezinárodní spolupráce působí při Výboru sbor zahraničních poradců, kteří zprostředkovávají zkušenosti a poznatky z jiných zemí a organizací a pomáhají při rozvoji mezinárodní spolupráce. Členy sboru navrhuje a schvaluje předsednictvo Výboru.

Čl. 2 Formy činnosti Výboru

Své poslání naplňuje Výbor činností:

 1. Předsednictva, rady, odborných skupin a sekcí (např. sekce právní, sociální, výchovně vzdělávací, zahraniční, redakčních skupin), poraden, středisek, jednotlivých členů a pracovníků Výboru.
 1. Pořádá odborné i populární diskuze, besedy (včetně tiskových), semináře, konference, kurzy k vyznačeným úkolům a problémům, účastní se odborných setkání pořádaných jinými organizacemi včetně setkání zahraničních. Členové Výboru se věnují pedagogické činnosti v oblasti lidských práv, organizují přednášky a besedy na vysokých a středních školách i pro jednotlivé profesní skupiny (učitele, právníky, sociální pracovníky, novináře, policisty aj.).
 1. Usiluje o co nejširší publikace otázek, jimiž se zabývá, o jejich účinnou prezentaci občanské veřejnosti i odborným kruhům, a to ve sdělovacích prostředcích, v dokumentárních filmech, v odborné i umělecké literatuře (včetně literatury pro mládež). Výbor vydává informační periodikum, v němž zveřejňuje svá stanoviska a názory a informuje členy i širokou obec spolupracovníků a zájemců o své činnosti a problémech. Vydává sborníky i monografické publikace k různým tématům z oblasti lidských práv.
 1. Pro právní a sociální pomoc jednotlivcům i zástupcům skupin, jejichž práva jsou ohrožována či porušována, zřizuje poradny a centra.
 1. Zprostředkovává – zejména činnostmi Dokumentačního a informačního střediska – výměnu informací, zkušeností a poznatků jednotlivcům, organizacím, skupinám, a institucím, a spolupracuje s těmi, kdož o ně projeví zájem.

II. Členové Výboru – jejich práva a povinnosti

Čl. 3 Členství ve Výboru

 1. Členství ve Výboru je řádné, mimořádné a čestné.
 1. Za řádného člena může být přijata jak fyzická, tak i právnická osoba, jejíž názory, schopnosti, morální kvality a dosavadní činnost v oblasti lidských práv opravňují k přesvědčení, že její členství posílí působení Výboru. O přijetí jednotlivce či organizace za člena Výboru rozhoduje předsednictvo hlasováním.
 1. Za mimořádného člena může být přijata jak fyzické, tak i právnická osoba, které se ztotožňuje s posláním Českého helsinského výboru a jejíž názory, schopnosti a morální kvality opravňují k udělení mimořádného členství. Mimořádný člen nemá aktivní ani pasivní volební právo. Jeho hlas je hlasem poradním. O přijetí mimořádného člena rozhoduje předsednictvo. Mimořádný člen nemá povinnost hradit členské příspěvky.
 1. Čestným členem může být občan České republiky i občan jiného státu, který prokázal oddanost principům lidských práv a základních svobod a svou aktivní činností i morální autoritou se zasloužil o jejich naplňování. Čestné členství může být uděleno též In memoriam. Čestné členství uděluje předsednictvo. Čestný člen nemá povinnosti hradit členské příspěvky.
 1. Řádný člen vykonává činnost pro Výbor dobrovolně. Za zvláště náročné a odborné práce může být odměněn.
 1. Členství ve Výboru zaniká a) vystoupením člen, b) odnětím členství, c) úmrtím člena, d) zánikem Výboru.
 1. Členům, kteří vykonávají významné státní funkce, se doba jejich členství pozastavuje.
 1. Odnětí členství v případě, že člen dlouhodobě neplní své povinnosti nebo hrubě porušil stanovy, případně zneužil členství ve Výboru, je oprávněn navrhnout kterýkoli člen Výboru. O odnětí členství rozhoduje předsednictvo Výboru nadpoloviční většinou hlasů všech členů předsednictva. Proti tomuto rozhodnutí se může člen odvolat k plenárnímu shromáždění. Předsednictvo může též členovi pozastavit členství až do rozhodnutí plenárního shromáždění.

Čl. 4 Práva a povinnosti člena Výboru

 1. Člen Výboru má právo
  1. podílet se na práci Výboru, vyjadřovat se k ní, předkládat iniciativní návrhy a podněty, účastnit se plenárních shromáždění Výboru,
  2. nejedná-li se o mimořádného člena, volit a být volen do orgánu Výboru,
  3. být informován o všech dokumentech činnosti a usneseních Výboru, o činnosti Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva a helsinských výborů v evropských zemích.
 1. Člen Výboru má povinnost
  1. prosazovat ve veřejnosti myšlenky a zásady lidských práv formulované v procesu KBSE, jakož i principy dalších mezinárodních dokumentů o lidských právech, příslušná ustanovení Ústavy České republiky,
  2. aktivně vystupovat za jejich dodržování,
  3. dodržovat stanovy Výboru,
  4. účastnit se práce Výboru,
  5. platit členské příspěvky, nejedná-li se o mimořádného nebo čestného člena Výboru.

III. Organizační struktura Výboru

Čl. 5 Vnitřní struktura Výboru

 1. Český helsinský výbor vytváří odborné skupiny a sekce. Podle potřeby zřizuje střediska právní a sociální pomoci neboli poradny a jiná střediska.

Čl. 6 Odborné skupiny a sekce

 1. Pro zajištění jednotlivých okruhů činnosti zřizuje Výbor odborné skupiny a sekce (např. právní, sociální, výchovně vzdělávací, zahraniční, redakční rady aj.). Jejich aktivisty mohou být i nečlenové.
 1. Stanoviska skupin a sekcí, jež jsou určena k publikaci, a stanoviska adresovaná jiným organizacím, institucím a jejich představitelům (v ČR a v zahraničí) schvalují nejméně 3 členové předsednictva Výboru. Stejně se postupuje, jde-li o návrhy stanovisek jednotlivců, nebo jde-li o návrhy na akce Výboru (konference, semináře, tiskové besedy, kampaně, publikační počiny aj.), jež přesahují rámce programů a projektů Výboru a nejsou proto zpravidla finančně kryty.
 1. Každý člen Výboru je oprávněn navrhnout Předsednictvu Výboru, aby se zabývalo konkrétním porušením nebo porušováním lidských práv.
 1. Představenstvo je povinno návrh projednat a vyjádřit se k němu bez průtahů.

Čl. 7 Střediska právní a sociální pomoci čili poradny a jiná střediska Výboru

 1. Střediska právní a sociální pomoci Výboru neboli poradny poskytují poradenskou pomoc občanům a jiným osobám oprávněně se zdržujícím na území ČR, kteří se na Výbor obracejí v obtížných situacích. Zabývají se též pomocí ohroženým skupinám, jako sou běženci, uprchlíci, děti, příslušníci menšin aj. Poradenská činnost ČHV nemá charakter právní služby podle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.
 1. Dokumentační a informační středisko (DIS ČHV) shromažďuje a zprostředkovává pro zájemce a pro veřejnost informace o problematice lidských práv. Součástí DIS je knihovna.
 1. Pracovníci středisek vykonávají svěřené úkoly zejména v pracovním poměru k Výboru.

IV. Orgány Výboru

Čl. 8 Plenární shromáždění Výboru

 1. Plenární shromáždění je nejvyšším orgánem Výboru. Mezi konáním plenárních shromáždění plní funkci nejvyššího orgánu předsednictvo Výboru.
 1. Předsednictvo svolává plenární shromáždění zpravidla jedenkrát ročně, a to nejméně 10 dnů předem. Požádá-li nejméně 1/3 řádných členů Výboru o svolání mimořádného plenárního shromáždění, svolá je předsednictvo nejpozději 30 dnů od podání žádosti. Nesvolá-li předsednictvo ve lhůtě stanovené těmito stanovami plenární shromáždění, má právo je svolat kterýkoli člen Výboru.
 1. Rozhodnutí plenárního shromáždění se přijímají nadpoloviční většinou přítomných členů.
 1. Plenární shromáždění:
  1. Hodnotí činnost Výboru, předsednictva i organizačních složek za uplynulé období a schvaluje plány činnosti na následující období.
  2. Rozhoduje o nejdůležitějších otázkách činnosti Výboru.
  3. Volí předsednictvo Výboru, odvolává jeho členy, volí a odvolává náhradní členy předsednictva Výboru, a dále volí a odvolává členy revizní a smírčí komise, jakož i členy návrhové a volební komise. Schvaluje čestné členy Výboru a z vážných důvodů jim odnímá čestné členství. Voleb se účastní jen řádní členové Výboru.
  4. Rozhoduje v případech odvolání proti rozhodnutí předsednictva, revizní a smírčí komise, návrhové a volební komise.

Čl. 9 Předsednictvo Výboru

 1. Předsednictvo řídí činnost Výboru v období mezi plenárními shromážděními Výboru. Skládá se z předsedy, místopředsedů a dalších členů předsednictva. Celkově má 7-9 členů. Schůze předsednictva svolává předseda Výboru nejméně 7 dnů předem. Předsednictvo je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Funkční období předsednictva činí dva roky.
 1. Předsednictvo:
 1. Svolává plenární shromáždění Výboru a zajišťuje plnění jeho usnesení.
 2. Na základě podnětů členů, odborných skupin a sekcí, redakčních rad, středisek, poraden, rady, jednotlivých členů a pracovníků Výboru navrhuje způsoby plnění přijatých koncepčních úkolů Výboru v jeho dlouhodobé i běžné každodenní činnosti. Jednotliví členové předsednictva jsou pověřováni sledováním činností jednotlivých složek Výboru a informují o nich předsednictvo.
 3. Ve spolupráci s právní sekcí, event. dalšími složkami zaujímá stanoviska k aktuálním otázkám plnění závazků vyplývajících z přijatých mezinárodních dohod, z Ústavy, z Listiny základních práv a svobod, jakož i z příslušných zákonů České republiky.
 4. Vyjadřuje se k návrhům zákonů i ke změnám Ústavy ČR, sleduje naplňování principu lidských práv v českém právním řádu, v právních a společenské praxi.
 5. Ve smyslu závěrů moskevské následné schůzky KBSE, sleduje rozvoj výchovy k lidským právům, na níž se Výbor podílí.
 6. Rozvíjí spolupráci se všemi skupinami, organizacemi, institucemi a jednotlivci zabývajícími se problematikou lidských a občanských práv, otázkami základních svobod, výchovou k lidským právům, a projednává s nimi opatření k efektivnějšímu uplatňování přijatých principů lidských práv v právní a společenské praxi.
 7. Přijímá řádné členy a odnímá jim členství, a to hlasováním na základě nadpoloviční většiny hlasů.
 8. Schvaluje založení a zrušení odborné skupiny, sekce, redakční rady, střediska či poradny. V součinnosti s úřadem Výboru a radou sleduje a řídí činnosti těchto složek.
 9. Předsednictvo se schází nejméně 1x za 2 měsíce. Všech jednání se účastní výkonný ředitel či jeho zástupce. Podle potřeby se jich mohou účastnit jednotliví pracovníci úřadu, středisek, skupin, redakčních rad, sekcí i jednotliví členové.
 1. Funkce člena předsednictva zaniká smrtí, odstoupením, z funkce a odvoláním.

Čl. 10 Předseda Výboru

 1. Předseda je hlavním představitelem Výboru a zastupuje jej navenek. V jednání o závažných odborných a společenských otázkách ho může zastupovat jiný člen předsednictva nebo předsedou pověřený pracovník úřadu. Předseda řídí předsednictvo a spolu s místopředsedy dohlíží na činnost úřadu Výboru. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jeden z místopředsedů Výboru.

Čl. 11 Úřad Výboru

 1. Úřad Výboru zabezpečuje koncepční, operativní, servisní, hospodářskou, finanční, technickou, organizační a ediční činnost Výboru, tj. předsednictva a složek Výboru, tedy odborných skupin a sekcí, rady, středisek, poraden, redakčních rad i jednotlivých členů a pracovníků Výboru, vzájemnou komunikaci těchto složek, jakož i komunikaci mezi členy a pracovníky Výboru.
 1. V čele úřadu stojí výkonný ředitel. Pracovníci úřadu vykonávají svěřené úkoly zpravidla v rámci pracovního poměru k Výboru.

Čl. 12 Výkonný ředitel Výboru a zástupce výkonného ředitele

 1. Výkonný ředitel řídí uskutečňování činností Výboru a zároveň stojí v čele úřadu Výboru, poraden a středisek.
 1. Výkonného ředitele volí předsednictvo Výboru. Výkonný ředitel se účastní jednání předsednictva o zásadních koncepčních i dílčích otázkách práce Výboru. Při rozhodování má poradní hlas.
 1. Předkládá návrhy projektů činností, sleduje plnění přijatých projektů a programů, předkládá zprávy o jejich plnění a základní dokumenty týkající se financování činnosti Výboru včetně rozpočtů.
 1. K uskutečnění akce, jejíž návrh vybočuje z rámce přijatých a plánovaných projektů či programů Výboru, je zapotřebí vedle souhlasu nadpoloviční většiny všech členů předsednictva také souhlas výkonného ředitele.
 1. Zástupce výkonného ředitele zastupuje ředitele v rozsahu činností jím určeném. V době nepřítomnosti zastupuje výkonného ředitele v plném rozsahu. Kromě toho je jím pověřován speciálními úkoly v rámci činností Výboru. Zástupce ředitele vybírá a jmenuje výkonný ředitel se souhlasem předsednictva Výboru.

Čl. 13 Statutární zástupci Výboru

 1. Statutárním orgánem Výboru je předsednictvo a výkonný ředitel oprávněný jednat samostatně. Za předsednictvo jedná předseda a z jeho pověření nebo v jeho nepřítomnosti samostatně místopředsedové. O svých úkonech informuje bezodkladně předsednictvo a výkonného ředitele.

Čl. 14 Revizní, smírčí, návrhová a volební komise Výboru

 1. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření Výboru a jeho složek. Je svolávána 1x ročně. Podává písemnou zprávu o hospodaření Výboru předsednictvu a plenárnímu shromáždění. Smírčí komise působí k urovnání či řešení případných sporů mezi jednotlivými členy, resp. složkami Výboru. Je svolávána podle aktuální potřeby.
 1. Návrhová a volební komise působí v době zasedání plenárního shromáždění. Všechny jmenované komise jsou navrhovány a voleny z řas členů plenárním shromážděním Výboru.

Čl. 15 Majetek a příjmy Výboru

 1. Majetek Výboru – movitý i nemovitý – spravuje předsednictvo Výboru. V rozsahu, který předsednictvo vymezí, je oprávněno pověřit správou tohoto majetku výkonného ředitele Výboru. Výkonný ředitel odpovídá v rozsahu daném vymezením jeho povinností a pravomocí za správu tohoto majetku předsednictvu Výboru. Předsednictvo předkládá výroční zprávu o hospodaření Výboru plenárnímu shromáždění.
 1. Příjmy Výboru tvoří členské příspěvky, daty, podpory činnosti, dotace, granty, poplatky, jakož i prostředky vytvořené činností Výboru a jeho složek. Finanční prostředky získané a vytvořené činností Výboru lze využít pouze k rozvoji a podpoře činností Výboru.
 1. Výši členských příspěvků stanoví plenární shromáždění Výboru. Fond členských příspěvků je spravován úřadem Výboru a kontrolován revizní komisí Výboru.
 1. Majetek Výboru nesmí být poskytnut členům Výboru, členům jeho orgánů, odborných sekcí či pracovníkům úřadu, poraden, a středisek s výjimkou odměn plynoucích z pracovněprávních a obdobných vztahů.

Čl. 16 Ukončení činnosti Výboru

 1. Výbor ukončí svou činnost, jestliže se 2/3 všech členů Výboru rozhodne a vysloví pro ukončení činnosti Výboru.
 2. V usnesení o ukončení činnosti Výboru plenární shromáždění:
 1. jmenuje likvidátora Výboru,
 2. určí českou neziskovou organizaci se stejným nebo obdobným posláním, na kterou bude převeden majetkový zůstatek.

Poznámka:

 1. Stanovy českého helsinského výboru v původním znění byly schváleny Ministerstvem vnitra ČR dne 5. Května 1993 pod č.j. VS/1-1733/93.
 1. První změna stanov byla schválena Ministerstvem vnitra ČR dne 6. května 1996 pod č.j. 11/s-OS/1-616/96r. Týkala se doplněného odstavce 4 předposledního článku (o majetku Výboru) a doplnění nového posledního článku ohledně ukončení činnosti Výboru.
 1. Rozsáhlejší změna stanov byla schválena na plenárním shromáždění Českého helsinského výboru dne 26. ledna 1998, konzultována s odborníky a předložena Ministerstvu vnitra počátkem ledna 1999.
 1. Dále byla změna stanov schválena usnesením plenárního shromáždění výboru dne 8. března 2007.

Za předsednictvo Českého helsinského výboru

PhDr. Libuše Šilhánová místopředsedkyně ČHV

Naskenovaná PDF verze stanov ke stažení zde.