O nás

V roce 1975 v Helsinkách z podnětu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě přijalo tehdejší komunistické Československo Všeobecnou deklaraci lidských práv. Následně vznikaly po celém světě helsinské výbory, aby dohlížely na její dodržování a upozorňovaly na rozpory se zákony své země. Počátky Českého helsinského výboru, organizace na ochranu lidských práv, sahají do roku 1988. Mezi její zakladatele patří významné české osobnosti jako bývalý prezident Václav Havel, Jiří Hájek, Jiří Dienstbier, st., Eva Kantůrková, Václav Malý, Libuše Šilhánová, Petr Uhl a mnoho dalších. Český helsinský výbor navázal na činnost Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

Poslání

Naším posláním je usilovat o respektování principů přirozených práv člověka a jejich uplatňování ve společenském životě.

Vize

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a lidských právech.

Hlavní oblasti působení

  •     dodržování lidských práv v ČR
  •     boj proti rasismu a nesnášenlivosti
  •     vězeňství a trestní justice
  •     sociální a právní poradenství
  •     výchova k lidským právům

Co děláme

  • poradenská činnost
  • projektová činnost
  • monitorovací a analytická činnost
  • publikační a osvětová činnost

V současné době má ČHV 50 členů. Členem se může stát právnická i fyzická osoba, jejíž názory, schopnosti, morální kvality a dosavadní činnost v oblasti lidských práv opravňují k přesvědčení, že její členství posílí působení Výboru. O přijetí jednotlivce či organizace za člena Výboru rozhoduje předsednictvo hlasováním. Čestným členem ČHV byl Václav Havel.

Prezentace ve formátu MS Powerpoint: Prezentace_CHV

Leták ČHV v PDF formátu zde.