Nově stanovená výše minimální mzdy je ve vztahu k osobám se zdravotním postižením diskriminační

Dne 1. srpna 2013 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (dále jen „nařízení“), a sice novela č. 210/2013 Sb. (dále jen „novela 210/2013“), která zvýšila základní sazby minimální mzdy na 8 500,- Kč za měsíc a 50,60 Kč za hodinu a příslušným způsobem také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Podstatnou skutečností je ovšem fakt, že novelou 210/2013 došlo k opětovnému rozlišení výše sazby pro různé skupiny zaměstnanců.

Zvýšení sazeb tak platí pouze pro zaměstnance bez omezeného pracovního uplatnění, zatímco pro ty s omezeným pracovním uplatněním, konkrétně zaměstnance požívající invalidní důchod, zůstaly sazby pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin na předchozí výši, tzn. činí 8 000,- Kč za měsíc a 48,10 Kč za hodin.

Považujeme za nepřípustné, aby vůči osobám se zdravotním postižením, které mají s ohledem na svůj handicap ztížené podmínky pro pracovní uplatnění a tedy nerovnocenné šance na pracovním trhu oproti ostatním uchazečům, se navíc uplatňovalo nerovné zacházení spočívající v odlišné výši sazby minimální mzdy garantované státem. Takový přístup je totiž v rozporu s principem rovnosti a nediskriminace, k jehož dodržování Českou republiku zavazují nejen mezinárodní úmluvy z oblasti ochrany lidských práv, ale i Listina základních práv a svobod a antidiskriminační zákon.

Obrátili jsme se proto s výzvou na členy vlády České republiky, aby tuto záležitost nenechali bez odezvy a iniciovali v co nejbližší době změnu předmětného nařízení, tak aby na pracovním trhu v České republice nadále již nedocházelo v oblasti odměňování za práci k výše zmíněnému nespravedlivému a diskriminačnímu zacházení s osobami se zdravotním postižením, které jsou poživateli invalidního důchodu. Jsme přesvědčeni, že by zaměstnancům s omezeným pracovním uplatněním měla náležet stejná ochrana proti poskytování nepřiměřeně nízkých mezd, platů a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jako zaměstnancům bez takového omezení.

Text výzvy je ke stažení ZDE.

Komentáře jsou zakázány.