Ministerstvo spravedlnosti chce podpořit častější ukládání peněžitých trestů

Ministerstvo spravedlnosti předložilo začátkem března Legislativní radě vlády návrhy novel trestního zákoníku, trestního řádu a některých dalších předpisů, jejichž cílem je podpořit ukládání peněžitých trestů. Dosavadní praxe totiž ukázala, že peněžité tresty nejsou ukládány v dostatečné míře. Peněžitý trest přitom může být vhodným trestem u řady trestných činů zejména nižší společenské škodlivosti.

Ministerstvo navrhuje například zrušit institut náhradního trestu odnětí svobody, který soud stanoví v případě, že by pachatel ve stanovené lhůtě peněžitý trest nevykonal. Nově se pro nezaplacení takového trestu, pokud by jeho vymáhání mohlo být zmařeno nebo jestliže je z majetkových poměrů pachatele či jiných okolností zřejmé, že by bylo bezvýsledné, navrhuje přeměna peněžitého trestu v trest odnětí svobody podle předem daného přepočtu; napříště bude vyloučeno přeměnit nevykonaný peněžitý trest na jiný alternativní trest, což současná úprava umožňuje.

Navrhovaná úprava také upravuje pravidla pro zahlazení odsouzení k peněžitému trestu, který bude zásadně zahlazen již okamžikem svého výkonu, ledaže by se jednalo o odsouzení pro zvlášť závažný zločin.  Ze změn navrhovaných v rámci vykonávacího řízení lze upozornit na prodloužení lhůty k zaplacení peněžitého trestu po výzvě, a to z patnácti dnů na jeden měsíc. Tato změna by měla usnadnit zaplacení peněžité sankce i méně majetným odsouzeným.

Peněžitý trest není určen výlučně k postihu pachatelů, kteří si trestnou činností opatřili nebo chtěli opatřit majetek, ale slouží jako alternativní trest i v případě odsouzení pro jiné trestné činy, ať již se týkají ochrany a nedotknutelnosti cizího majetku (např. výtržnictví podle nebo poškození cizí věci), nebo i trestné činy nemajetkové povahy (např. ohrožení pod vlivem návykové látky). Trest tak může vhodně a účinně nahradit zejména krátkodobé tresty odnětí svobody, nicméně citelné peněžité tresty mohou pomoci i v boji se závažnou ekonomickou kriminalitou.

Více na: https://www.justice.cz/?clanek=vyssi-podpora-pro-ukladani-penezitych-tres-1

Komentáře jsou zakázány.