Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Občanské iniciativy žádají zachování pozice ministra pro lidská práva

Praha – S ohledem na skutečnost, že Andrej Babiš pověřený sestavením nové vlády ve svém volebním programu navrhoval zrušení pozice ministra pro lidská práva, nevládní organizace zabývající se ochranou lidských práv Český helsinský výbor, Česká ženská lobby a Lumos jej otevřeným dopisem vyzvaly k zachování této pozice. 

Podle zástupců nevládních organizací vyžaduje agenda lidských práv odpovídající institucionální, personální i finanční zabezpečení, pokud nemá být vykonávána pouze formálně.

„Považujeme za zásadní, aby se nová vláda nadále systematicky věnovala ochraně a naplňování lidských práv a občanských svobod všech zranitelných skupin jako jsou ženy, děti, senioři, osoby se zdravotním postižením, menšiny, osoby ve výkonu trestu a vazby a žadatelé o azyl včetně vyhodnocování toho, zda jeho orgány, např. policie, vězeňská služba a další státní instituce a úřady veřejné správy respektují české zákony včetně ratifikovaných mezinárodních úmluv o lidských právech.

V rámci tzv. Univerzálního přezkumu lidských práv ze strany OSN (UPR) v listopadu 2017 obdržela Česká republika celkem 201 různých doporučení, co by měl stát v příštích pěti letech udělat, aby došlo k posílení ochrany práv výše uvedených skupin obyvatelstva a k plnění závazků státu v oblasti lidských práv. Je nutné připravit akční plán, jak tato doporučení postupně naplnit a začít jej neprodleně realizovat. A to je úkol hodný ministra pro lidská práva “ sdělila Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru.

Na dříve zaslaný dopis a výzvu předsedkyně Českého helsinského výboru Táni Fischerové Andrej Babiš reagoval pouze poděkováním za nabídku spolupráce. K pozici ministra pro lidská práva se nevyjádřil. 

Text dopisu Táni Fischerové naleznete zde. Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

 

Kontaktní osoby pro tisk:

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, , tel.: + 420 602 646 640 (www.helcom.cz)

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, , tel. +420 608 553 825 (www.czlobby.cz)

Petra Kačírková, ředitelka, , tel.: +420 775 988 551

Tisková zpráva: Helsinský výbor vyjadřuje znepokojení nad osudem polské demokracie

Český helsinský výbor se připojuje k hlasům, které se obávají o osud polské demokracie. Demokracie stojí na oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní.

V mnoha zemích dnes dochází k omezování demokracie a k pokusům o soustředění moci v rukou jednoho člověka, jemuž pomáhají politici, kteří mu jsou politicky blízcí. Společně s Poláky jsme toužili po změně režimu. Nyní spolu s demokratickými silami Polska prožíváme jejich zápas o udržení demokratických institucí a o respektování vůle občanů. Jejich zápas je  i naším zápasem, protože jsme všichni občany EU a jsme blízkými sousedy.

 • za Český helsinský výbor
 • Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: K úmrtí nositele Nobelovy ceny za mír, spisovatele a aktivisty Liou Siao-po

ČHV vyjadřuje hluboké politování na úmrtím mimořádného a statečného člověka, čínského básníka, filosofa a zastánce demokracie Liou Siao-po, který zemřel v čínské vězeňské nemocnici dne 15. července 2017. Nebylo mu umožněno ani poslední setkání s vlastní manželkou Liou Sia, jejíž zdravotní stav se podle posledních zpráv rovněž zhoršuje
v domácím vězení, ke kterému byla odsouzena, protože hájila svého muže.

Lidská práva nejsou a nikdy nebudou vnitřní záležitostí žádné zemi, ale jsou univerzálním požadavkem lidskosti, která nezná hranic. Přestože Liou Siao-po na zemi svůj zápas
s nelidskostí prohrál, jeho odkaz zůstává a bude vždy silnější než moc všech dočasných vládců.

Charta 08, kterou jako jeden z prvních a možná i jako její autor podepsal, jej spojuje s naší zemí, protože Charta 77 jim byla inspirací.

Jeho jméno zůstane zapsáno mezi velkými lidmi naší planety. Čest jeho památce.

 • za Český helsinský výbor
 • Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k odsouzení skupiny Ztohoven za vyvěšení červených trenýrek na Hradě

Začátkem dubna byla skupina Ztohoven po původním osvobozovacím rozsudku soudkyně Šárky Šantorové u Obvodního soudu Prahy 1, po rozhodnutí Městského soudu a navrácení případu
k Obvodnímu soudu Prahy 1, odsouzena k šestiměsíční podmínce s ročním odkladem
a k zaplacení škody na majetku. Soudkyně Šárka Šantorová sama argumentovala pro nový rozsudek tím, že se s ním sice neztotožňuje, ale musí respektovat rozhodnutí nadřízeného orgánu.

Jsme si vědomi toho, že téměř na každý nestandardní případ bývají různé právní názory. Stejně tak je tomu v případě akce skupiny Ztohoven. Můžeme se na něj dívat právně – pozitivisticky, jako na znevažování prezidentské standardy, nebo opačně jako na svobodné vyjádření
k výrokům a činům prezidenta, který je ze zákona neodpovědný za své činy a chová se podle toho. Situace připomíná případ olomouckého řidiče Romana Smetany, který svým nekompromisním postojem a odmítáním podřídit se soudu, který podle jeho mínění od začátku vyšel z chybného hodnocení podjaté soudkyně, skončil dokonce ve vězení.
I argumentace Městského soudu, který vrátil případ Obvodnímu soudu pro Prahu 1, byla stejná jako u Romana Smetany. Podle ní nelze právo na svobodu nadřazovat nad právo na ochranu majetku.

Různé postoje různých lidí se většinou budou odvíjet od jejich vztahu k prezidentu
M. Zemanovi. Jeho přívrženci budou čin odmítat jako znevážení prezidenta i standardy
a argumentovat poškozením majetku, odpůrci jej budou chválit jako politické vyjádření nesouhlasu s prezidentovým chováním a činy.

Domníváme se, že jak kdysi jednání Romana Smetany, tak čin skupiny Ztohoven, patří
k rozvinuté demokracii, ve které je nejen právem, ale dokonce nutností kriticky se na veřejnosti vyjadřovat k jednání politiků, kteří ke kritice zavdali důvod. Takové chování je společnosti prospěšné, nutí k zamyšlení. Upozorňuje mocné, pokud tak činí, že překračují meze, které by sami měli dodržovat. Na tom stojí kvalitní demokratická svobodná společnost. Pokud budou soudy takovéto jednání posuzovat tvrději než jako přestupek a budou tak, pravděpodobně pod politickým tlakem, bránit svobodným projevům svobodné společnosti, začneme se navracet do dob, ve kterých svoboda projevu byla největším hříchem a byla tvrdě trestána.

Je samozřejmě v pořádku, zaplatí-li skupina za vzniklou škodu, doufejme, že spravedlivě ohodnocenou, protože škody se musejí platit, ale tím by měl tento případ skončit.

V obou těchto případech jde o víc, než o jednotlivé činy, které nezpůsobily žádnou velkou škodu na majetku, ale podnítily diskuzi o některých jevech v naší společnosti. Kritické myšlení a jeho humorné vyjádření jsou nástroji, které jsou na svobodě to nejcennější. Budeme-li jim bránit, naše budoucnost bude zase jednou ohrožená. Ve světě k tomu již na mnohých místech dochází.

 • za Český helsinský výbor
 • Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Nevládní organizace upozorňují OSN, že česká vláda neodškodnila nedobrovolně sterilizované ženy a že stav českého porodnictví je nadále neuspokojivý

Organizace hájící práva žen jako Česká ženská lobby, Liga lidských práv a Český helsinský výbor  v uplynulém týdnu zaslaly OSN stanovisko, které poukazuje na skutečnost, že osoby poškozené nedobrovolnými sterilizacemi se odškodění ze strany vlády zatím nedočkaly a vláda svůj závazek nesplnila. V oblasti porodnictví Česká republika taktéž nepřijala potřebná opatření vedoucí ke zlepšení kvality porodnické péče a rozšíření možností rodiček.

Text celé tiskové zprávy:

Nevládní organizace upozorňují OSN, že česká vláda neodškodnila nedobrovolně sterilizované ženy a že stav českého porodnictví je nadále neuspokojivý.

V listopadu 2017 bude Česká republika po čtyřech letech podrobena přezkumu situace v oblasti ochrany a zajištění lidských práv v rámci tzv. Univerzálního periodického přezkumu Organizace spojených národů. Česká ženská lobby ve spolupráci s dalšími organizacemi odeslala připomínky týkající se stále nedořešené otázky odškodnění nedobrovolně sterilizovaných žen, a dále popsala nedostatky v oblasti poskytování péče v těhotenství, u porodu a v šestinedělí, s důrazem na znemožňování svobodné volby místa a způsobu porodu.

Jde o specifický mechanismus, který spočívá v dialogu mezi členskými státy OSN a hodnocení dodržování lidských práv v jednotlivých státech. Jeho výsledem jsou doporučení ke zlepšení ochrany a prosazování lidských práv v daném státě. Členské státy přitom při přezkumu mají rovné postavení a mohou si vzájemně volně klást dotazy, komentovat fakta a udílet doporučení. Česká republika bude přezkumu podrobena již potřetí. V říjnu 2012 obdržela ČR celkem 136 doporučení, z nichž vláda sama přijala celkem 129 a zavázala se tím učinit kroky k jejich naplnění. Vláda nyní musí do srpna 2017 zaslat OSN národní zprávu o plnění všech doporučení. Kromě vlády mohly do 30. března 2017 zasílat svá stanoviska k plnění doporučení ze strany vlády i nevládní neziskové organizace. 

Jedno z doporučení, které vláda dostala a také se sama zavázala splnit, bylo odškodnit protiprávně sterilizované ženy. Toto doporučení naplněno vládou nebylo: v říjnu 2015 vláda zamítla návrh zákona o odškodnění předložený tehdejším ministrem pro lidská práva.

Další doporučení se týkalo zajištění svobodné volby způsobu a místa porodu. To nebylo ze strany České republiky reflektováno. Proto znovu připomínáme znemožňování porodu s porodní asistentkou, jakož i znemožňování existence porodních domů a zbytečné překážky pro porod doma. Dále upozorňujeme na poskytování péče bez informovaného souhlasu, používání poškozujících postupů jako je rutinní nástřih hráze, nadměrnou medikalizaci, oddělování matek a jejich novorozenců, a na absenci dat a kontroly kvality péče poskytované ve zdravotnických zařízeních. Nadále dochází k poskytování péče v rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace a stát se zříká odpovědnosti.       

Organizace hájící práva žen jako Česká ženská lobby, Liga lidských práv a Český helsinský výbor proto v uplynulém týdnu zaslaly OSN stanovisko, které poukazuje na skutečnost, že osoby poškozené nedobrovolnými sterilizacemi se odškodění ze strany vlády zatím nedočkaly a vláda svůj závazek nesplnila. V oblasti porodnictví Česká republika taktéž nepřijala potřebná opatření vedoucí ke zlepšení kvality porodnické péče a rozšíření možností rodiček. 

Kontaktní osoby pro tisk:

 • Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, , tel. +420 608 553 825 (www.czlobby.cz)
 • Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, , tel.: + 420 602 646 640 (www.helcom.cz)
 • Dan Petrucha, lídr Ligy lidských práv – , +420 602 618 909 (www.llp.cz)

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k tragédii v souvislosti s exekucí

Jako už několikrát dříve, měl zásah exekutorů 12. ledna 2016 tragický dopad. Nejsou podrobně známy důvody zásahu. Z dostupných zdrojů lze usoudit, že do bytu Jaroslava Janoty z Napajedel vstoupili exekutoři a muž se bránil střelbou. Úkolem soudu bylo zjistit věrohodnost jeho obhajoby. Nemusel vědět, že do bytu vlámali právě exekutoři a mohl skutečně chtít střelbou útočníky zastrašit a nemířil na ně. Naštěstí nebyl nikdo usmrcen ani zraněn. Pachatel však byl odsouzen za pokus o vraždu a před nástupem uloženého trestu odnětí svobody na 12 let dne 22. února zvolil smrt skokem ze sedmého patra.

Není v kompetenci Českého helsinského výboru posuzovat oprávněnost rozhodnutí o Janotově povinnosti zaplatit dluh a rozhodnutí zaplacení dluhu vymáhat exekučním zásahem. Střelba na exekutory je zavrženíhodná, neboť lidský život je hodnotou, již na prvním místě chrání mezinárodní dohody a státní normy týkající se lidských práv.

Jisté však je, že k takovým tragédiím by nedocházelo, kdyby Česká republika ctila právní tradici, podle níž mají mít smluvní strany vůči sobě rovnou pozici. Česká praxe, tak jak se projevuje v rozhodování soudů a v exekučních zásazích, neúměrně zvýhodňuje věřitele vůči dlužníkovi. Nerespektuje přirozený fakt, že věřitel poskytl půjčku svobodně a s vědomím rizika. I dlužník má být zákonem chráněn a jeho riziko musí být přiměřené.

Pozice exekutora, který vykonává rozhodnutí soudu, avšak činí to jako podnikatel, je nepřiměřeně silná a ohrožující osobní integritu a další práva postižených osob. Jako nepřiměřené se jeví i to, že věřitel si může exekutora vybrat. Mezi exekutory vznikají konkurenční vztahy ne vždy ve prospěch práva. Změny v pozici exekutorů, s nimiž přišla současná, letos končící vláda byly změny správným směrem, avšak nedostatečné.

Český helsinský vybízí zákonodárce, aby nabídli občanům důstojnější pozici smluvních stran v záležitosti úvěrů, půjček a zápůjček. Je v jejich zájmu ukázat voličům, že nejsou ve službách exekutorské lobby.

Případ Jaroslava Janoty také ukazuje na krajní nutnost zlepšit veřejnou informovanost občanů o osobních právech a možnostech jejich uplatňování. V tomto případě např. o možnostech použít opravných prostředků v trestním řízení a svěřit svou kauzu neziskovému občanskému sektoru. Český helsinský výbor jako jeho součást věnuje v různých případech pozornost právu občana na spravedlivý proces. Je možné, že při lepší informovanosti by nedošlo k tragické sebevraždě.

 • za Český helsinský výbor
 • Táňa Fischerová, předsedkyně ČH

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k dalšímu vývoji případu ruského studenta Igora Ševcova

Český helsinský výbor vývoj situace kolem Igora Ševcova považuje za skandální. Praktiky, kdy se v zákulisí neprůhledně rozhoduje o životech lidí, kteří u nás hledají lepší podmínky k životu, zejména občanskou svobodu a zaručená lidská práva, jsou nepřijatelné.

Igor Ševcov, jehož případ Český helsinský výbor od počátku sleduje, pro svou obhajobu lidských práv narazil na potíže ve své rodné zemi. Přišel studovat do České republiky a usídlil se tu s důvěrou v její demokratický systém, který by respektoval jeho politické přesvědčení a jeho občanské aktivity. Dostal se však do mlýnice, spuštěné útokem na dům ministra Martina Stropnického. Byl obviněn z tohoto útoku. Protože byl tři měsíce ve vazbě, přestože je výborným studentem, přišel o studentské vízum.

Žalobkyně při soudním řízení s Igorem Ševcovem ohledně útoků na dům stáhla obžalobu a soud v dubnu 2016 konstatoval, že nemá žádný přímý důkaz o jeho vině. Tvrzení policie, že Ševcovův pobyt je proti zájmům České republiky, není podložen argumenty. Vyhoštění na základě toho, že byl účastný při sprejování nápisů na věznici v Praze Ruzyni, je vyhoštění za občanskou aktivitu. Nejde o čin, který by omlouval odebrání pracovního víza. Vše nasvědčuje tomu, že má být přinucen k opuštění Česka. V Rusku mu hrozí šikana a možná i vězení od autoritativního režimu, který plně nerespektuje občanské svobody a lidská práva. Navíc by šlo o porušení mezinárodního práva, protože dne 20. 7. 2017 ve 14.00 hod. jej čeká jednání u Vrchního soudu v Praze.

Česká republika se stává zemí, která nejen že nechrání aktivisty před pronásledováním ve vlastních zemích, ale porušuje i mezinárodní právo ve vztahu k nim. Jako by nestačila ostuda, když byl v roce 2013 „omylem“, avšak zjevně protiústavně vydán na pokyn tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka do Ruska Alexej Trubarov, který měl u nás podanou žádost o asyl. V Rusku byl tento občan uvězněn. Je nepřijatelné, že státní orgány pokračují v těchto praktikách dál.

Ministr vnitra Milan Chovanec by měl vystoupit a jasně deklarovat, že takovéto jednání je z hlediska demokratických principů nepřípustné. Měl by volat k odpovědnosti policejní představitele, kteří takové nedemokratické jednání způsobili.

 • za Český helsinský výbor
 • Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: ČHV podporuje signatáře Charty 77 a jejich výzvu k obraně lidských práv v Číně

Předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová zaslala premiérovi Bohuslavu Sobotkovi dopis, ve kterém se ČHV připojuje k výzvě signatářů Charty 77, kteří vyzvali předsedu vlády, aby se aktivně zasadil o propuštění vězněného disidenta a nositele Nobelovy ceny míru pana Liou Siao- po. Liou Siao- po byl v roce 2008 v Číně jedním ze spoluautorů a prvních signatářů Charty 08 (dokumentu inspirovanému českou Chartou 77), která vyzývá k dodržování lidských práv v Číně.

Současně upozorňuje premiéra na situaci čínských křesťanů, kteří  z důvodu náboženské persekuce žádají o azyl v České republice a dosud jim nebylo českými úřady vyhověno, ačkoliv je obecně známo, že k potlačování náboženských svobod v Číně dochází, a že těmto lidem i jejím rodinám hrozí po vydání nebezpečí.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Prohlášení Českého helsinského výboru k reakci ústavních činitelů na návštěvu dalajlamy

V říjnových dnech 2016 navštívil Česko duchovní vůdce tibetského lidu, XIV. dalajlama Tändzin Gjamccho. Vystoupil na konferenci Forum 2000, která se pravidelně koná v návaznosti
na iniciativu Václava Havla. Václav Havel poprvé pozval dalajlamu brzy po vítězství sametové revoluce po listopadu 1989 a udržoval s ním kontakty. Dalajlama se mohl stát jeho průvodcem
i v posledních dnech jeho života.

Správa Pražského hradu se dopisem z 13. října 2016 pokusila zabránit setkání veřejnosti s  dalajlamou na Hradčanském náměstí. Žádný skutečný zákonem daný důvod pro takové omezení nebyl, a proto je třeba to považovat za snahu omezit ústavně zaručené shromažďovací právo. Naštěstí se vynalézavým a statečným organizátorům podařilo najít řešení, do kterého nemohla správa Hradu zasáhnout.

S dalajlamou se 18. října setkali dva členové vlády, Pavel Bělobrádek a Daniel Herman. Rovněž se s ním podle dostupných informací setkalo padesát zákonodárců (poslanců a senátorů). Na to ještě týž den reagovali čtyři nejvyšší ústavní činitelé, prezident Miloš Zeman, předseda senátu Milan Štěch, předseda sněmovny Jan Hamáček a předseda vlády Bohuslav Sobotka společným prohlášením, v němž se od občanského postoje svých kolegů distancovali. Výslovně uvádějí: Osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky a považovali bychom za nešťastné, aby takto byly kýmkoliv vnímány.

Prohlášení čtyř ústavních činitelů je ostudným porušením povinnosti hájit občanské svobody a lidská práva kdekoli na světě a odmítnutím solidarity, již jako občané svobodného světa dlužíme obyvatelům Tibetu a také obyvatelům Číny, jejichž občanské svobody a lidská práva jsou tamním režimem hrubě porušována.

Ekonomické vztahy s Čínou se mohou vyvíjet na základě rovnoprávného partnerství, ale nesmějí se stát záminkou pro trapné pokorné podřizování se diktátorským nárokům. Podobně jako Václav Havel jako prezident nepochybně patřičně hájil politické a ekonomické zájmy České republiky a zároveň požadoval od Číny a dalších států respekt k základním právům a svobodám, tak i současný slovenský prezident Andrej Kiska jistě neohrozil zájmy své země, když se o víkendu v Bratislavě s dalajlamou setkal.

Vyslovujeme solidaritu s okupovaným Tibetem a odmítáme politiku čínského režimu zaměřenou na likvidaci tibetské kultury. Naléhavě žádáme odpovědné české politiky, aby respektovali mezinárodní dokumenty o lidských právech a aby se chovali jako zvolení reprezentanti svobodného, svrchovaného státu.

Za Český helsinský výbor

Táňa Fischerová, předsedkyně ČHV

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Výzva k odvolání ředitele Odboru azylové politiky Tomáše Haišmana z funkce

Český helsinský výbor žádá v otevřeném dopise ministra vnitra o odvolání ředitele Odboru azylové politiky Tomáše Haišmana z funkce kvůli jeho nepřijatelným výrokům. Více níže text výzvy.

Otevřený dopis ministru Milanu Chovancovi  

Výzva k odvolání ředitele Odboru azylové politiky Tomáše Haišmana z funkce 

Český helsinský výbor na základě informací o průběhu semináře na téma „ Možnosti integrace migrantů v Evropě“, který pořádal dne 4. října 2016 poslanec PhDr. Zdeněk Soukup pod záštitou Názorové platformy Poslanci, senátoři, europoslanci – obrana evropské kultury a jejích hodnot, jehož se bez skrupulí a pochybností zúčastnil hlavní úředník přes azylovou politiku PhDr. Tomáš Haišman, ředitel Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky (seděl vedle Lukáše Lhoťana a Benjamina Kurase, kteří jsou známí svými xenofobními postoji a výroky), žádá ministra vnitra o jeho odvolání, a to zejména s ohledem na výroky tohoto vysokého státního úředníka: např. „ proud, se kterým jsme se loni setkali – a můžeme si o tom mediálně říkat, co chceme –  je celý od začátku proud ekonomické migrace. Pokud by šlo o uprchlíky, tak by pravděpodobně uprchli z rizikové země do země sousední, kde je poskytnuto bezpečí“, „skupina zemí V4, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, jsou základním oponentem neomarxistických, sociálních experimentů z pera Evropské komise, když jejím nápadům, jak přistupovat k migraci, oponují selským rozumem.“

Tomáš Haišman se dlouhodobě staví negativně k uprchlíkům, kteří hledají záchranu a pomoc před násilím ve vlastních zemích v zemích demokratických. Politici mu naslouchají, protože politika izolacionalismu jim jistě přináší více bodů u určité části obyvatelstva, než kdyby byli ochotní přiznat, že máme nějaké mezinárodní závazky. Naši zemi tak řadí k těm, kdo se už nehlásí k hodnotám humanismu a solidarity, ale k nesnášenlivosti a nepřátelství vůči slabým.

Nejen účast v této společnosti, ale i samotné výroky ředitele Odboru azylové a migrační politiky Tomáše Haišmana jsou zásadním porušením povinností a nestrannosti státního úředníka a navíc jdou proti smyslu toho, co má na svém místě hájit. Dlouho jsme k jeho, již dlouhá léta kritizované činnosti mlčeli, ale domníváme se, že tímto posledním aktem pohár trpělivosti přetekl.

Jsme přesvědčeni, že nastal čas odchodu Tomáše Haišmana a žádáme ministra vnitra Milana Chovance, aby z této události vyvodil důsledky a Tomáše Haišmana odvolal a jeho výroky nebagatelizoval.

Za předsednictvo ČHV

Táňa Fischerová

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.