Přečetli jsme za vás

Ombudsmanka se zaměří na nepřiměřenou délku řízení o příspěvku na péči

Není nic neobvyklého, že posudkoví lékaři nedodržují při posuzování zdravotního stavu v řízení o příspěvku na péči stanovenou lhůtu. Důvodem je to, že velké množství žádostí o posudek neodpovídá nízkému počtu posudkových lékařů. Jelikož se s tímto problémem obrací na ombudsmanku čím dál více nespokojených lidí, chce tento problém řešit s ministryní práce a sociálních. Zatímco v roce 2016 obdržela ombudsmanka 108 stížností, v roce 2017 už jich bylo 127 a v letošním roce za prvních 8 měsíců eviduje ombudsmanka už 154 podnětů, v nichž si lidé stěžují zejména na nepřiměřenou délku řízení o příspěvku na péči nebo nesouhlasí s posouzením zdravotního stavu a závislosti na péči.

Na ombudsmanku se například obrátil muž, který pro svou nemocnou manželku vyřizoval příspěvek na péči. Jeho manželka trpí vážnými psychickými depresemi, kvůli kterým byla uznána invalidní nejprve v 1. stupni invalidity. Její stav se ale v průběhu dvou let zhoršil, takže byla uznána invalidní ve 3. stupni a manžel požádal o zvýšení příspěvku na péči.

Úřad práce provedl sociální šetření v domácnosti a spolu s vyhodnocením zdravotnické dokumentace uvedl, že žena sice je invalidní ve 3. stupni a její pracovní schopnosti jsou výrazně omezeny, ale většinu základních životních potřeb, které se pro účely příspěvku na péči posuzují (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání, osobní hygiena aj.), samostatně zvládá. Pomoc druhé osoby potřebuje pouze u dvou životních potřeb – péče o domácnost, osobní aktivity. Žádost o zvýšení příspěvku na péči proto úřad zamítl a rovněž odejmul příspěvek na péči v 1. stupni, protože nárok na něj může mít ten, kdo nezvládne 3 životní potřeby. Tuto podmínku žena nesplňovala.

S tím manžel nesouhlasil a proti rozhodnutí se odvolal k Ministerstvu práce a sociálních věcí, které však nebylo schopno ani po více než roce rozhodnout.

Podle ombudsmanky je nepřiměřené, když řízení o příspěvku na péči trvá od podání odvolání téměř 16 měsíců a stále není pravomocně skončeno. Délka odvolacího řízení u ministerstva by neměla překročit 60 dnů, k nimž se připočítá dalších 60 dnů pro vydání posudku posudkovou komisí MPSV. Pokud posudková komise nemůže ze závažných provozních důvodů lhůtu dodržet, je možné ji prodloužit o dalších 30 dnů. Podle těchto lhůt by tedy odvolací řízení skončit do 5 měsíců.

Pokud ministerstvo o odvolání nerozhodne ve lhůtě, ombudsmanka lidem radí žádat ministryni práce a sociálních věcí o provedení opatření proti nečinnosti.  Rovněž by měli žádat ministerstvo o přiměřené zadostiučinění za nesprávný úřední postup (průtahy), protože nelze pouze konstatovat, že nedostatek posudkových lékařů neumožňuje rozhodnout ve lhůtě.

Zdroj: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/neunosna-delka-vyrizovani-prispevku-na-peci/

Diskriminace na základě věku

Ombudsmanka řešila případ učitelky střední školy, která se na základě jejího věku setkala s diskriminací.  Zaměstnavatel ji odmítl poskytnout studijní volno, na které měla ze zákona nárok. Odůvodnil to tím, že na základě vnitřního předpisu školy nemají na studijní volno právo učitelé pobírající starobní důchod.

Právo na poskytnutí studijního volna náleží ze zákona všem pedagogickým pracovníkům. Zákon nestanovuje žádné rozdíly z důvodu věku.  Ombudsmanka tak stěžovatelku informovala, že dle antidiskriminačního zákona je v pracovněprávních vztazích zakázáno zacházet s osobou jinak na základě jejího věku.

Stěžovatelka předložila dopis vedení školy, které pak přestalo ve zbývající části školního roku příslušný předpis vůči stěžovatelce uplatňovat a v letošním školním roce pak dojde k přepracování vnitřních předpisů střední školy.

Zdroj: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/seniori-maji-v-praci-stejna-prava-jako-jejich-mladsi-kolegove/

Od ledna 2019 dojde k největšímu navýšení důchodů v historii

Ministerstvo práce a sociálních věcí promítlo údaje Českého statistického úřadu o průměrných mzdách za první pololetí roku 2018 do definitivního výpočtu valorizace penzí od 1. ledna 2019. Od ledna 2019 dojde k historicky největšímu navýšení důchodů. Průměrný starobní důchod přesáhne částku 13200 korun.

Celkové navýšení pro rok 2019 je 7,3 %, což je výrazně nad limitem 2,7 %, v rámci kterého může vláda svým nařízením valorizaci dodatečně navýšit. Základní výměra důchodů se navýší u všech důchodů stejně, konkrétně o 570 korun na hodnotu 3270 korun. Procentní výměry důchodů, které jsou u jednotlivých příjemců důchodů rozdílné, budou všem příjemcům navýšeny o 3,4 %.

„Jsem ráda, že se nám podařilo vybojovat v Poslanecké sněmovně mimořádné navýšení základní výměry důchodů a že díky tomu bude valorizace od ledna o 300 korun vyšší, než kdybychom ji určovali jen ze statistických údajů jako každý jiný rok. Od ledna 2019 dojde k největšímu navýšení důchodů v historii. Průměrný starobní důchod, který byl v polovině roku 12386 korun, bude navýšen o 900 korun a přesáhne tak 13200 korun,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že je důležité, aby v období rychlého růstu mezd měli z hospodářského růstu odpovídající užitek i lidé, kteří svojí celoživotní prací budovali naši ekonomiku.“

Více na https://www.mpsv.cz/files/clanky/34278/TZ__Od_ledna_2019_dojde_k_nejvetsimu_navyseni_duchodu_v_historii.pdf

Praha se řadí mezi kraje s největším počtem případů domácího násilí

V letošním roce bylo v Praze za prvních sedm měsíců vykázáno z bytu 96 násilných osob. Za posledních pět let je to celkem 1 065 vykázání. Hlavní město se tak řadí mezi kraje s největším počtem odhalených případů domácího násilí. „Nastavený systém mezi jednotlivými orgány, které tuto problematiku řeší, funguje na výborné úrovni, a proto se daří domácí násilí v takové míře odhalovat. Na Intervenční centrum se obrací stále více lidí, jenom za letošní rok se stalo jeho klienty 308 osob, z toho 275 žen, 36 mužů a 7 nezletilých dětí od 16 do 18 let. Právě děti jsou svědky ve většině odhalených případů domácího násilí, jenom za letošní půlrok to bylo 87 nezletilých, kteří si často nesou své trauma do dospělosti,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Daniel Hodek.

Ze statistik odhaleného domácího násilí v posledních pěti letech vyplývá, že se vykazování ze společného obydlí dopouštějí agresivní osoby opakovaně. Celkem bylo zaznamenáno 146 případů, což tvoří z celkového počtu vykázání v Praze téměř 14 procent. „Ročně se pohybuje tento počet opakovaného vykázání okolo 26 případů. Většinou se jedná o společné domácnosti, kde žijí děti a ohrožené ženy doufají, že po prvním vykázání manželé či partneři pochopí, čeho se dopouštěli na svých protějšcích a změní se. Většinou se ale ohrožené ženy zklamou,“upřesňuje radní Hodek.

Více na https://socialnipolitika.eu/2018/09/pocet-pripadu-domaciho-nasili-v-praze-neklesa-mnozi-se-pripady-opakovaneho-vykazani/

Ombudsmanka seznámila ministry nové vlády o problémech, se kterýma se její klienti často potýkají

Ombudsmanka informovala ministry nové vlády o problémech, se kterými se u svých klientů často setkává. Tyto problémy se navíc mnohdy týkají zvlášť ohrožených skupin. Většina problémů má systémový charakter a jejich řešení si žádá delší dobu (např. přijetí komplexní novely právního předpisu) a aktivní přístup ministerstva. Ombudsmanka tak navrhuje všem ministrům osobní setkání, aby mohlo dojít k prvotnímu seznámení s tématy. Detailně by se pak jednotlivými problémy zabývali odborníci z ministerstev a Kanceláře veřejného ochránce práv.

S největším počtem případů k řešení se ombudsmanka obrátila na ministryni práce a sociálních věcí. Témata těchto případů se týkala například délky řízení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením, vyšší částky životního a existenčního minima nebo chybějícího zákona, jenž by upravil některá práva osob se zdravotním postižením. Ombudsmanka rovněž požádala ministryni práce a sociálních věcí o seznámení s aktuálním stavem v oblasti péče o ohrožené děti.

Na několik opakujících se problémů upozornila ombudsmanka také ministerstvo zdravotnictví, řešit je dle ní nutné například: domovy pro děti do tří let, přístup k hrazené předporodní a poporodní péči porodních asistentek, komplikace při vyřizování stížností na poskytovatele zdravotních služeb, šetření stížnosti na zdravotní služby poskytované zařízením sociálních služeb či neoprávněné použití omezovacího prostředku jako přestupek.

Ministra vnitra ombudsmanka upozornila na nutnost věnovat se zkrácení doby pro vystavení pasu pro dítě českého občana narozené v cizině a problematice zvláštní matriky, dálkovému nahlížení do spisu či o nutnosti vynaložit energii do změny správních obvodů pro vstup do partnerství.

Více na https://socialnipolitika.eu/2018/09/ombudsmanka-zada-ministry-o-reseni-dlouhodobych-problemu-mpsv-vycita-napriklad-delku-rizeni-o-prispevku-na-peci-nebo-nizke-zivotni-a-existencni-minimum/

MPSV chce část evropských peněz na podporu zaměstnanosti převést do sociálních služeb

Vláda ČR hodnotila dosavadní využívání financí z fondů Evropské unie. Prostředky v programech pro sociální oblast nebo životní prostředí (OP životního prostředí nebo OP Zaměstnanost) jsou ovšem již téměř vyčerpány, a proto tak mají být podpořeny penězi z méně aktivních programů, jako Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nebo Praha – pól růstu. MPSV plánuje část sumy určené na podporu zaměstnanosti převést do sociálních služeb. Od začátku programového období 2014 až 2020 do poloviny letošního roku Evropská komise Česku proplatila 76,6 miliardy korun, tedy 13,2 procenta z celkově přidělených 580,7 miliardy korun. Do konce roku má Česko vyčerpat přes 115,6 miliard korun.

Víc na: https://socialnipolitika.eu/2018/09/mpsv-chce-cast-penez-na-podporu-zamestnanosti-prevest-do-socialnich-sluzeb/

Národní konference služby Podpora samostatného bydlení

Dne 27. listopadu 2018 se v Praze uskuteční 2. národní konference služby “Podpora samostatného bydlení” (PSB). Konference je určená pro uživatele služeb, poskytovatele služeb, rodinné příslušníky, zástupce státní správy i samosprávy.

Hlavní témata letošní konference se týkají sociálního začlenění v místě bydliště, sociálního bydlení rovněž i pro klienty služby PSB, spolupráce služby PSB s odborníky a dalšími službami, příklady PSB vzniklé z transformace DOZP a situací, kdy pracovník služby PSB vystupuje jako aktivní účastník soudního jednání.

Konference je určena pro poskytovatele služby PSB i jiných služeb, zástupce státní správy i samosprávy, opatrovníky, uživatele služby, lidi s mentálním postižením, rodiče a blízké osoby lidí, kteří služby využívají.

Více informací, včetně přihlášky je možné nalézt na internetových stránkách organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. (www.rytmus.org).

Více na https://socialnipolitika.eu/2018/09/2-narodni-konference-sluzby-podpora-samostatneho-bydleni/

Vláda uvolnila peníze na demolici vepřína v Letech. Proběhne i archeologický průzkum

Vláda rozhodla o uvolnění 111 milionů korun na sanační a demoliční práce či na archeologický průzkum v areálu bývalého vepřína v Letech. Peníze na sanaci areálu dostane Muzeum romské kultury. Zkoumat se také bude, kde leží hroby obětí a kde dozorců. „Z hlediska pietního charakteru je důležité, abychom se pokusili alespoň trochu identifikovat, kde skutečně leží oběti a kde jsou ti, kteří možná stojí za tím, že ty oběti byly,“ podotkl ministr kultury Antonín Staněk.

O výkupu a vzniku pietního místa se mluvilo přes 20 let. „Jsme rádi, že se podařilo situaci vyřešit. Pociťovali jsme tlaky nejen finanční, ale také ze strany mezinárodních organizací, pozůstalých i odborníků, kteří byli znepokojeni tím, že se na místě stále nic nedělo. Nyní také můžeme podat žádost na zařazení do projektu EHP Norsko, který má financovat výstavbu památníku. Těšíme se nové výzvy,“ uvedl k rozhodnutí vlády za Muzeum romské kultury vedoucí památníků Luděk Strašák.

Podle Staňka bude nyní moct být spuštěna druhá etapa, která spočívá v sanaci areálu. Muzeum vypíše výběrové řízení na firmu, která demolice provede. Suť bude využita k zasypání místních jímek nebo bude použita ve spolupráci s ministerstvem dopravy, řekl ministr. Staněk označil rozhodnutí vlády za důležité, aby mohlo být včas požádáno o spolufinancování výstavby památníku z norských fondů. Vybudování malého pietního místa s památníkem bude podle ministra stát asi 12 milionů korun.

Více na: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/vlada-uvolnila-penize-na-demolici-veprina-v-letech-probehne-i-archeologicky-pruzkum

Ocenění sociálních pracovníků Gratias

Ministerstvo práce a sociálních věcí bude v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“ udělovat ocenění Gratias všem sociálním pracovníkům, kteří svou prácí přispěli k řešení nepříznivé sociální situace svých klientů.

Do 31. října 2018 bude možné na tomto odkaze http://www.budmeprofi.cz/socialni-pracovnik-roku-2019-formular-pro-nominace/ nominovat sociálního pracovníka či pracovnici, o kterém si myslíte, že si svou práci zaslouží zmíněné ocenění získat. Vybraní nominovaní následně převezmou svá ocenění na konferenci pořádané při příležitosti Světového dne sociální práce v roce 2019.

Ocenění je udělováno ve všech oblastech působení sociálních pracovníků, které jsou rozděleny do následujících 4 kategorií:
– Veřejná správa
-Sociální služby
-Zdravotnická zařízení
– Vězeňství, školy a školská zařízení

 Pátá kategorie bude navržena hodnotící komisi a bude věnována těm osobám, které se významnou měrou podílely na přínosu v oblasti sociální práce.

Více informací k letošnímu ročníku lze nalézt na http://www.budmeprofi.cz/oceneni/rocnik-2019/.

Český trh práce stále zažívá své vrcholné období

V druhém čtvrtletí roku 2018 bylo v České republice dle VŠPS (definice ILO) nezaměstnáno na 118,2 tisíc osob. Míra nezaměstnanosti tak dosáhla rekordně nízké hranice 2,2%.  Výsledky výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) potvrdily celkovou zaměstnanost 5,29 milionu osob, čímž tak druhé čtvrtletí roku 2018 přineslo další rekordní míru zaměstnanosti 74,7 % ve věkové skupině 15–64 let.
Výsledky výběrového šetření pracovních sil v domácnostech také ukazují na nárůst zaměstnanosti u těch, kteří pracují na zkrácený úvazek. Všechny údaje dokumentují rekordně vysokou poptávku podniků po pracovní síle, uvádí pravidelná čtvrtletní analýza trhu práce ČSÚ. Zopakoval se proto silný růst výdělků z 1. čtvrtletí 2018 a průměrná mzda meziročně opět nominálně vzrostla o 8,6 %. Reálný mzdový růst byl přitlumen inflací na 6,2 %. 

Podle evidence úřadu práce počet volných pracovních míst hlášených na konci července 2018 dosáhl hranice 310 tis., zatímco dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let bylo zaznamenáno na 210 tis. Podíl nezaměstnaných osob (počet v evidenci ÚP poměřený k obyvatelstvu) tak klesl na 3,1 %.  Vzrostl především počet zaměstnaných ve věku 65 let a více, kteří pracují na kratší úvazek. Důvodem je především to, že tlak na českém trhu nutil zaměstnavatele, aby začali nabízet flexibilní formy zaměstnání,

Regionální míra nezaměstnanosti byla nejvyšší v Moravskoslezském kraji (3,7 %) a dále v Ústeckém (3,6 %), zatímco nejnižší byla v Praze (1,1 %) a Jihočeském kraji (1,2 %).

Velký nárůst výdělků zaznamenaly obory, kde dominuje stát

Průměrná mzda (31 851 Kč) vzrostla ve 2. čtvrtletí 2018 nominálně ke stejnému období minulého roku o 8,6 %, v reálném vyjádření však nebyl mzdový růst tak patrný, mzdy aktuálně vzrostly o 6,2 %. Inflace (index spotřebitelských cen) se totiž vrátila na hodnotu připomínající spíše loňský rok – 2,3 %. Přesto byl takový reálný mzdový nárůst vyšší, než byly ty za celé období od 2. čtvrtletí 2007 do 4. čtvrtletí 2017.

Mzdový růst byl ve 2. čtvrtletí 2018 v jednotlivých odvětvích odlišný.  Nikde však nedošlo k meziročnímu nominálnímu nárůstu pod 6 %. Výrazně rostly výdělky v oborech, kde dominuje stát. Nejvíce se průměrná mzda zvýšila v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti, o 13,1 %. Dosáhla tak 28 142 Kč, což je 88 % celkového průměru za národní hospodářství. Druhý nejrychlejší mzdový růst najdeme ve vzdělávání (o 12,3 %) na 30 177 Kč, obdobný byl ve zdravotní a sociální péči (o 12,0 %) na 33 439 Kč, a o něco méně ve veřejné správě a obraně (o 11,2 %) na 36 349 Kč. Růst průměrné mzdy o více než 10 procent (10,1%) se projevil také v těžbě a dobývání, kde tak dosáhla 36 599 Kč.

Nejmenší meziroční mzdový nárůst byl zaznamenán v peněžnictví a pojišťovnictví, kde se mzdy zvýšily o 6,3 % na úroveň 58 594 Kč, což znamená nejvyšší mzdovou úroveň mezi odvětvími, a na druhém místě byly informační a komunikační činnosti, kde se průměrná mzda zvýšila o 6,1 % na 54 318 Kč.

V obchodě a opravách (velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel) vzrostla průměrná mzda o 7,6 % na 29 485 Kč. V průmyslových odvětvích byl mzdový růst 8,0 %, v zemědělství, lesnictví a rybářství poněkud méně (7,4 %).

Více na: https://socialnipolitika.eu/2018/09/na-ceskem-trhu-prace-pokracuje-vrcholne-obdobi-vzrostl-pocet-pracujicich-na-kratsi-uvazek-a-ve-veku-65-a-vice-let/

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.