Přečetli jsme za vás

MPSV rozběhlo studii a mapování práce z domova

Práce z domova je fenomén, který je stále více prosazován ve zvyšujícím se počtu oborů a pracovních činností. Předmětem diskusí je neustálé zvažování jeho výhod a nevýhod. Poslední týdny v ČR však způsobily napříč společností zásadní změnu. Práce z domova se v širokém měřítku stala realitou, se kterou málokterý zaměstnavatel nebo zaměstnanec v takovém rozsahu počítal. Situace na trhu práce se tak v uplynulých měsících rapidně proměnila. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto zareagovalo a připravilo mimořádný průzkum zaměřený na zkušenosti a spokojenost s touto formou práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s týmem projektu DigiKatalog připravilo mimořádně široké dotazníkové šetření se zaměřením na mapování práce z domova. Cílem této studie je představit ucelenou zprávu o možnostech a využívání práce z domova v jednotlivých oborech pracovních činností. Pro potřeby studie byl sestaven dotazník, zaměřující se na situaci a možnosti práce z domova před současnou epidemiologickou situací i během ní. K jeho absolvování není potřeba žádných speciálních znalostí nebo pracovních informací, neboť je sestaven tak, aby na něj mohl každý odpovědět bez přípravy. Přínosem v rámci výzkumu budou i odpovědi pracovníků, u kterých není práce z domova možná, přesto jsou pro tento výzkum důležití a jejich zapojení je vítáno.

Dotazník je určen nejen zaměstnavatelům nebo zaměstnancům, ale i široké veřejnosti. Jeho vyplnění pomůže ministerstvu získat velmi cenné informace, které poslouží jako podklad pro nastavení související pracovněprávní legislativy a zároveň se stanou součástí připravované Metodiky práce z domova. Tu připravuje jako jeden z mnoha výstupů tým projektu DigiKatalog, který je jedním z projektových týmů na MPSV.

Dotazník je naprosto anonymní a otázky nejsou zaměřeny na sběr kontaktů případně osobních nebo identifikačních údajů o respondentovi nebo podniku, ve kterém pracuje. Výsledky tohoto rozsáhlého průzkumu budou následně po jejich zpracování veřejně dostupné.

Dotazník lze vyplnit ZDE, a to nejpozději do pátku 22. května 2020.

V případě jakýchkoli dotazů k obsahu průzkumu je možné kontaktovat oddělení evaluace MPSV na emailové adrese: evaluace@mpsv.cz.

Projekt DigiKatalog spolu s projektem DigiStrategie 2020 se zabývají vytvářením sad nástrojů, metodik a doporučení pro rozvoj digitálních kompetencí. Oba projekty využívají jako základ evropský rámec rozvoje digitálních kompetencí DIGCOMP 2.1.

Více na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/12_05_2020_TZ_Pruzkum_prace_z_domova.pdf/e4d30c84-88c1-a626-eb69-bd131230df1b

Pietní akt v Letech u Písku se uskuteční bez přítomnosti veřejnosti

Tradiční pietní akt v Letech u Písku, který každoročně probíhá 13. května, se kvůli bezpečnostním nařízením bude konat bez přítomnosti veřejnosti. Veřejnost se pietního aktu v Letech bude moci zúčastnit prostřednictvím přímého přenosu internetové televize ROMEA TV.

„Po dohodě s Výborem pro odškodnění romského holocaustu jsme se rozhodli pietu obětem někdejšího protektorátního tzv. cikánského tábora v Letech letos vyjádřit pouze položením věnců a zapálením svíček bez účasti veřejnosti. V Letech se při příležitosti pietního aktu každoročně schází stovky lidí, a proto letos veřejnou akci nepřipravujeme,“ uvádí ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová.

„Budeme vděční, když lidé vzpomenou na oběti tábora v Letech v soukromí nebo v rámci individuálních návštěv na místo. Každá vzpomínka je cenná, sdílíme ji, i když nejsme fyzicky spolu,“ dodala.

Samotné Muzeum romské kultury se otevřelo pro veřejnost za přísných hygienických podmínek dnes, v úterý 12. května. V budově může být pouze 15 návštěvníků včetně badatelů. Všichni návštěvníci musí mít zakrytá ústa a nos, použít dezinfekci a jednorázové rukavice. Otevřena bude stálá expozice Příběh Romů a výstava Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní, stejně tak i knihovna. Uzavřena bude ale až do spuštění provozu restaurací muzejní kavárna Beng!.

Památník holocaustu Romů a Sintů na Moravě se otevírá ve středu 13. května za stejných hygienických podmínek.

„Rozhodli jsme se vzhledem k situaci mnoha lidí, kterým korona krize ovlivnila příjmy, temporální výstavu Lavutara nabídnout návštěvníkům zdarma. Taktéž v Hodoníně u Kunštátu. Památníku holocaustu Romů a Sintů na Moravě je vstupné pouze dobrovolné,“ uvedla ředitelka Jana Horváthová.

Veškeré informace k opatřením Muzea romské kultury pro bezpečnost návštěvníků najdete v aktualizovaném návštěvním řádu.

Více na   http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/tradicni-pietni-akt-v-letech-u-pisku-se-zitra-uskutecni-bez-pritomnosti-verejnosti.primy-prenos-odvysila-romea-tv

Aktualizovaný harmonogram otevírání sociálních služeb

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) a sociálně aktivizační služby (dále jen SAS) pro rodiny s dětmi začnou fungovat naplno již od pondělí 11. května. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak reaguje na aktuální epidemiologický vývoj. Upravený plán rozvolňování sociálních služeb MPSV konzultovalo se zástupci sociálních služeb, odsouhlasilo jej i Ministerstvo zdravotnictví a ve čtvrtek 7. května ho schválila vláda.

Jak se budou nově uvolňovat sociální služby?

Pondělí 11. května

 • Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi nejen v terénní formě, ale i ambulantně.
 • Možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách péče kromě cílové skupiny senioři.

Pondělí 25. května

 • Otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb a pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let.
 • Možnost návštěv u klientů pobytových služeb při dodržení veškerých preventivních opatření.

Pondělí 8. června

 • Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb.

Pondělí 22. června

 • Otevření týdenních stacionářů, denních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny

Ministerstvo je připraveno plán aktualizovat při jakékoliv změně ve vývoji. Plnění tohoto plánu je průběžně (každý týden) projednáno na Ústředním krizovém štábu. Veškeré aktuální informace budou poskytovatelům sociálních služeb průběžně zveřejňovány na webu MPSV.

 Více na https://socialnipolitika.eu/2020/05/aktualizovany-harmonogram-otevirani-socialnich-sluzeb/

Vláda od 25. května zmírňuje povinnost nošení roušek na veřejnosti

Vláda dnes na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví rozhodla o dalších výjimkách z nošení roušek a stanovila, že se od 25. května zmírní pravidla pro jejich nošení na veřejnosti.

Od 12. května se povinnost nosit roušku mimo bydliště nově nevztahuje na účastníky přijímacího řízení a členů zkušebních komisí ve školách, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru; na studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob a na pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče.

Při zachování příznivé epidemiologické situace bude od 25. května zrušeno povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest při pohybu a pobytu mimo bydliště. Vláda tak rozhodla s ohledem na doporučení Pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví, která vyhodnotila současný vývoj epidemie jako příznivý. Nadále však bude platit povinné používání roušek ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště; v prostředcích veřejné dopravy, včetně taxislužby; na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. „Pokračuje pozitivní vývoj epidemie. Dokonce lepší, než jsme čekali. Epidemiologická skupina pana docenta Maďara proto o víkendu zasedla a doporučila roušky na veřejnosti rozvolnit dříve. Je nutné zdůraznit, že k tomuto dojde pouze za předpokladu, že se situace nezhorší. Uvidíme také, jak se na počtech nakažených projeví dnešní velká vlna uvolňování opatření,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na dnešním jednání vlády bylo také schváleno krizové opatření k řešení pracovně lékařských služeb. Podle něj budou čestná prohlášení nahrazující posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona o specifických zdravotních službách platit do konce nouzového stavu. Jestliže nebyly po dobu trvání nouzového stavu provedeny pracovně lékařské periodické prohlídky, platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydaných na základě vstupních lékařských prohlídek, pracovně lékařských periodických prohlídek nebo pracovně lékařských mimořádných prohlídek, jejichž platnost končí v době vyhlášeného nouzového stavu, se prodlouží do konce nouzového stavu.

Více na Zdroj: https://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-od-25kvetna-na-zaklade-priznive-epidemiologicke-situace-zmirnuje-povinno_19198_1.html

Vláda schválila novelu zákona o návykových látkách, která rozšiřuje pěstování a umožňuje vývoz léčebného konopí

Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách připravenou Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Cílem novely je umožnit více subjektům pěstovat léčebné konopí a umožnit jeho vývoz. Norma také zavádí elektronizaci receptů s modrým pruhem, které jsou určené pro předepisování některých léčivých přípravků s obsahem vysoce návykových látek.

Novela zákona zavádí zcela nové podmínky pro vydání licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití. Doposud mohl léčebné konopí v ČR pěstovat pouze jeden dodavatel, který vzešel z výběrového řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nově nastavený licenční systém umožní pěstování rostlin léčebného konopí za účelem produkce a následné výroby léčivé látky konopí právnickým nebo fyzickým osobám. Tím dojde k výraznému navýšení počtu subjektů, kteří budou produkovat léčebné konopí. Jejich počet není předem omezen. Cílem je zvýšit počet pěstitelů, a tedy navýšit faktickou dostupnost konopí pro léčebné použití, a současně pomocí obchodní konkurence snížit jeho cenu pro české pacienty. Návrh novelizace také přináší možnost vývozu léčivé látky konopí pro léčebné použití, což by mohlo mít rovněž pozitivní dopad na výslednou cenu tohoto produktu.

„Chceme pacientům, kterým při léčbě chronických bolestí použití běžných léků způsobuje zdravotní komplikace, více zpřístupnit léčbu konopím, která může mít příznivější vliv. Rozhodli jsme se proto dosavadní systém změnit a otevřít možnost pěstování více subjektům. Poprvé také otevřeme možnost léčebné konopí vyvézt, čímž snížíme jeho cenu na českém trhu,“uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nový licenční systém vychází ze tří základních předpokladů:

1. Subjekt, předtím, než je mu umožněno pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, musí disponovat certifikátem správné výrobní praxe výrobců léčivých látek, který získá od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Důvodem je skutečnost, že výsledkem procesu, který započne pěstováním rostlin konopí pro léčebné použití, musí být léčivá látka konopí pro léčebné použití. Ta musí splňovat takové parametry, aby z ní mohla lékárna připravit individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití. Jedná se o nejpřísnější kritéria, a tudíž je třeba, aby subjekt získal potvrzení, že dané požadavky splňuje ještě předtím, než požádá o licenci k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.

2. Subjekt musí získat licenci k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití vydanou Státním ústavem pro kontrolu léčiv v případě, že splní veškeré podmínky stanovené právními předpisy.

3. Subjekt musí získat povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky pro zacházení s látkou konopí pro léčebné použití vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Tento trojí systém kontroly má zajistit, aby v rámci pěstování nedocházelo k úniku látky konopí na nelegální trh a současně, aby byla zachována zdravotní bezpečnost finálního produktu. Poté, co bude léčivá látka vyrobena, bude s ní možné zacházet shodně jako s jakoukoliv jinou návykovou látkou. Bude tedy obchodovatelná v rámci již existujícího distribučního řetězce a bude možné ji vyvážet do zahraničí.

Dalším z cílů návrhu novelizace zákona je přizpůsobení zákona o návykových látkách podmínkám realizace další fáze elektronického receptu. Konkrétně se jedná o elektronizaci receptů s modrým pruhem, které jsou určené pro předepisování některých léčivých přípravků s obsahem vysoce návykových látek. Danými léčivými přípravky jsou například léčiva obsahující návykové látky morfin či fentanyl. Jedná se o látky, které jsou vysoce rizikové, pokud nejsou užívány přesně v souladu s pokyny lékaře, farmaceuta a dle informací uváděných v rámci balení těchto léčivých přípravků. Lékař je nově předepíše na elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“.

Na listinný recept s modrým pruhem je bude moci lékař, vyjma léčebného konopí, předepsat už jen ve výjimečných případech.

Předpokládaný termín, kdy by měla novelizace vejít v účinnost, je polovina roku 2021.

Více na https://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-navykovych-latkachktera-rozsiruje-pestovani-a-_19195_1.html

Ústavy nejsou udržitelné. Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí

Dne 6. 5. 2020 vyzvala Jednota pro deinstitucionalizaci z.s. spolu s dalšími třemi odbornými organizacemi Aliance pro individualizovanou podporuPlatforma pro sociální bydlení a Asociace vzdělavatelů ASVSPS v otevřenému dopise ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ke změně systému sociálních služeb.

Konkrétně ke stažení připravované novely Zákona o sociálních službách a k naplňování závazků vyplývajících z přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN, kterou ČR ratifikovala před deseti lety.

„Situace během pandemie jen zaostřila rizika a nedostatky zastaralého systému sociálních služeb a míru ohrožení, kterému jsou vystaveni lidé v ústavech. Po letech upozorňování a podnětů žádáme ministryni o restart deinstitucionlizace. Je třeba ukončit nevyhovující systém ústavní péče a podpořit rozvoj komunitních sociálních služeb zohledňujících individuální potřeby jejich uživatelů,“ říká Terezie Hradilková, předsedkyně JDI, metodička změn v sociálních službách. K dopisu se připojilo 16 akademiků a akademiček z různých vysokých škol v České republice, mezi jinými Libor Musil z MU v Brně a Oldřich Matoušek z UK v Praze.

Více na http://jdicz.eu/ustavy-jsou-neudrzitelne-akademici-se-pridali-k-vyzve-ministryni-malacove/

75 let od porážky německého nacismu: Počty zavražděných Romů nejsou dodnes jasné. Někteří uvádějí 300 tisíc, další až milion romských obětí

Genocida Romů během druhé světové války, která skončila před 75 lety, 8. května, je tématem, jež bylo u nás několik desítek let značně opomíjené. Celkový počet romských obětí býval nejčastěji v počtu asi půl milionu zavražděných. Tento odhad, jenž vznikl v 50. – 60. letech 20. století, však někteří historici považují za nadhodnocený a uvádějí celkový počet obětí 200 – 300 000, další však naopak uvádí až 1 milion romských obětí nacismu.

Podle Iana Hancocka, romského lingvisty, který kromě jiného napsal řadu vědeckých prací o historii Romů, je otázka počtu Romů, kteří zahynuli během holocaustu, ošemetná. „Vzhledem k povaze způsobu života Romů neexistuje žádný spolehlivý odhad populace Romů v předválečné Evropě. Podobně také okolnosti, za kterých zahynuli v rukou nacistů, přispívají k nemožnosti tuto otázku zcela zodpovědět,“ píše Hancock.

Shoduje se i s Ulrichem Königem. „Počet půl milionu Sintů a Romů zavražděných mezi lety 1939 a 1945 je příliš nízký, než aby byl udržitelný. Například v Sovětském svazu byla spousta úmrtí Romů zařazena pod neurčitá označení jako Liquidierungsübrigen [zbytek určený k likvidaci], „parazité“ a „partizani“… Asi nikdy nebudeme schopni s konečnou platností určit, kolik Sintů a Romů tehdy zemřelo. Nevíme, kolik přesně jich bylo dopraveno do koncentračních táborů; ne z každého koncentračního tábora jsme získali statistické materiály; navíc jsou Sintové a Romové často uvedeni pod hlavičkou „zbytek určený k likvidaci“ a ve statistikách pro Cikány se tudíž nevyskytují,“ uvádí König.

Podle historika Michaela Schustera drtivá většina Romů nezahynula v koncentračních táborech, ale byla přímo popravena vražednými jednotkami Einsatzgruppen SS, které měly za úkol likvidaci Židů, komunistů a Romů v týlu postupujících německých armád. Z původního počtu Romů v českých zemích přežilo druhou světovou válku necelých 600 osob, což znamená, že téměř 90 % předválečné romské populace bylo zlikvidováno.

Schuster v článku pro časopis Romano voďi také připomíná, že již v komentářích k Norimberským rasovým zákonům se roku 1936 uvádělo: „K cizorodým rasám patří v Evropě kromě Židů právě jen Cikáni“. Tzv. konečné řešení cikánské otázky, dokonané během druhé světové války po téměř celé Evropě vyvražděním několika set tisíc Romů v nejrůznějších táborech, ale i masovými popravami mimo ně, z této definice tzv. rasové méněcennosti vycházelo. Dokonce i opatření zaváděná už za první československé republiky vycházela ze značně rozšířeného povědomí o potulných „cikánech“ jako o asociálním, popř. kriminálním elementu, což se projevilo roku 1927 přijetím silně diskriminačního zákona „o potulných cikánech“.

V noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté tzv. cikánský rodinný tábor v Osvětimi-Březince zlikvidovali. Romové z celé Evropy si proto tento den připomínají jako Památný den romského holokaustu.

V plynových komorách koncentračního tábora tehdy zavraždili téměř 2 898 Romů a Sintů. Podle nové studie však mohl být počet obětí o víc jak tisícovku vyšší. Romové se podle studie navíc aktivně bránili, pasivní odpor byl zaznamenán i před tím. „Díky nové rešerši dnes víme, že pasivní odpor v romském táboře v Březince se odehrál nikoli 16. května, nýbrž na začátku dubna roku 1944. Aktivní odpor proběhl během likvidace tohoto sektoru v srpnu, kdy bylo zavražděno více než 4200 Romů,“ napsali minulý rok 16. května, kdy si Romové připomínají Den romského odboje, představitelé Osvětimského památníku. Více http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/75-let-od-porazky-nemeckeho-nacismu-pocty-zavrazdenych-romu-nejsou-dodnes-jasne.nekteri-uvadeji-300-tisic-dalsi-az-milion

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc jednoduše a on-line

Ministerstvo práce a sociálních věcí maximálně zjednodušilo formulář žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP) z důvodu vážné mimořádné události spojené s COVID-19. Nový on-line formulář je uzpůsoben tak, aby jej žadatel ohrožený propadem příjmů během epidemie mohl snadno vyplnit a odeslat v průběhu několika minut.

Prostřednictvím MOP může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. MOP lze tedy poskytnout i z důvodu vážné mimořádné události souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ve spojitosti s COVID-19.

O tuto jednorázovou dávku mohou tedy požádat lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, a to opakovaně. Týká se to i rodičů dětí, kteří s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru.

MOP lze poskytnou na úhradu nákladů základních životních potřeb, jako jsou jídlo, nájem a energie, ošacení, hygienické potřeby, telefon či internet. Dávku naopak nelze poskytnout na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů a hypoték nebo náklady spojené s podnikáním.

Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Pro její rychlé vyřízení je třeba, aby byla kompletní a obsahovala všechny povinné přílohy. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Zjednodušený formulář žádosti je možné vyplnit a odeslat ZDE https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-mimoradna-udalost-spojena-s-covid-19

Více info na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/07_05_2020_TZ_MOP_zjednodusena_zadost.pdf/e0be5ff5-ad97-4a4a-ef0e-f1e265817d66

Vláda schválila návrh MPSV na odklad plateb sociálního pojištění

Firmy a podniky si mohou do 20. října odložit platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Materiál musí ještě projednat Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

„Celá země se postupně začíná navracet do normálního života. A aby byl ten přechod do normálu hladký, je nejvyšší čas masivně podpořit firmy a stabilizovat ekonomiku. Odložení odvodů je administrativně jednoduché, rychlé a má potenciál dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun,“ říká ministryně Jana Maláčová.

Odklad pojistného

Díky návrhu ministerstva práce budou moci zaměstnavatelé uhradit pojistné až do 20. října 2020. V takovém případě zaplatí zaměstnavatel za odložení pojistného pouze nízkou penalizační přirážku, která odpovídá jen pětině zákonem stanoveného penále. Firmy tak díky odložení pojistného získají prostředky na svůj rozjezd za minimální cenu navýšení platby odloženého pojistného odpovídající navýšení o necelá 4 % p. a. Navržená úprava se týká pojistného splatného do 20. června 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna.

„V případě, že se zaměstnavatelé rozhodnou využít odklad pojistného se sníženým penále, nebude firma nikde vedená jako dlužník. To je důležité při poskytování dotací nebo jiných forem podpory při současné pandemii,“ doplňuje ministryně Maláčová.

Další změny

Další navrhované změny spočívají v povinnosti zaměstnavatele předkládat přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného příslušné OSSZ výlučně elektronicky a dojde ke zrušení možnosti úhrady pojistného v hotovosti na OSSZ. Návrh zákona nyní ve stavu legislativní nouze projedná Parlament ČR.

Více na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/07_05_TZ_Odklad_plateb_na_soc_pojisteni.pdf/051c3321-b91b-9681-1381-ae686c0f939c

Prohlášení a závazek českých nadací a dárců ke svým grantistům

Chceme být neziskovým organizacím oporou v době, kdy aktivně nabízejí své služby v boji proti koronaviru a zároveň jim současná situace komplikuje existenci. Proto jsme v Nadaci OSF spolu s dalšími nadacemi a dárci iniciovali výzvu, ve které se zavazujeme podpořit své grantisty postižené nastalou situací.

Proto se naše grantisty postižené nastalou situací pandemií COVID-19 zavazujeme podpořit následovně:

 • Poskytneme maximální podporu, nabízíme maximální možnou flexibilitu a jsme připraveni diskutovat možné změny v projektu apod.
 • Chceme adaptovat budoucí grantové výzvy na aktuální potřeby tak, aby byly co nejvíce otevřené, flexibilní v tématech i v čerpání finančních zdrojů.
 • Budeme podporovat občanský sektor – v obhajobě své existence a svých potřeb, budeme se podílet na posílení jeho hlasu a propojovat aktéry na jeho podporu.
 • Chceme vám naslouchat – nebojte se nás kontaktovat.
 • Budeme usilovat o to, aby i veřejnost a státní instituce aktivity neziskového sektoru docenily a aktivně podpořily.

Držíme vám palce!

Nadace OSF, Nadace Albatros, Nadační fond Avast, Jan Barta, Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadace České spořitelny, Martin Hájek, Nadace Karla Janečka, Václav Muchna, Nadace RSJ, Nadace Via a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a další

Více na https://www.stojimeprivas.cz/

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.