Přečetli jsme za vás

Jak bránit šíření nenávisti na internetu

Ombudsmanka se věnuje šíření nenávisti na internetu delší dobu, a jelikož roste počet případů, kdy šíří nenávist na internetu „běžní“ občané, kteří nejsou nijak spojeni s extrémistickými skupinami, iniciovala ombudsmanka 3. dubna 2018 jednání s orgány a institucemi, které se mohou těmito nenávistnými projevy zabývat.

Jednání se zúčastnila eurokomisařka Věrou Jourová, ministr vnitra Lubomír Metnar, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, policejním prezident Tomáš Tuhý a zástupci Ministerstva spravedlnosti. Účastníci se shodli na tom, že nenávistné projevy na internetu jsou velmi závažným fenoménem, vůči němuž je třeba se jasně vymezit a rozšířit informovanost veřejnosti o trestnosti takového jednání, tj. zveřejňování informací o ukončených případech s popisem za jaké jednání a jak byl pachatel potrestán.

Hlavní problém internetu je ten, že lidé při jeho používání nedokážou dostatečně rozlišit, co je protizákonné. Vzhledem k narůstajícímu se počtu nenávistných projevů mohou uživatelé nabýt dojmu, že nejsou tyto projevy nijak závadné a mnohdy tak netuší, že se dopouštějí protiprávního jednání. Výsledkem jsou pak různé formy rasisticky motivovaných útoků, jako byl mediálně známý případ verbálních útoků na sociálních sítích vůči dětem a zaměstnancům Základní školy Plynárenská v Teplicích.

„Byla bych ráda, kdyby stát v budoucnu jasně ukázal, že nenávistné projevy nejzávažnější povahy na internetu jsou protiprávní a státní moc má nástroje, aby je mohla v rozumném čase a v mezích daných zákonem postihovat,“ shrnuje problematiku nenávistných projevů ombudsmanka Anna Šabatová.

Ombudsmanka poukázala také na fakt, že v České republice chybí relevantní data o trestných činech z nenávisti. Statistické databáze policie, Nejvyššího státního zastupitelství a soudů nejsou propojeny, nesledují se v nich ani stejné kategorie.

 „Rasistické a xenofobní komentáře jsou živnou půdou nenávistných projevů online. Tyto ‚virtuální‘ nenávistné projevy pak často vedou k reálnému násilí a trestným činům z nenávisti. V této situaci nestačí jen léčit symptomy, tedy odstraňovat nezákonný obsah a trestat jeho autory. Důležitá je také prevence, která může probíhat formou výzkumu, vzdělávání nebo zvyšování povědomí o těchto negativních jevech,“ uvedla k tématu jednání eurokomisařka Věra Jourová.

Nenávistným projevům nelze bránit jen prostřednictvím trestního a přestupkového práva. Stát by také měl být schopen vymáhat odpovědnost provozovatelů sociálních sítí a webových stránek za jejich obsah. K omezení nenávistných projevů je ale také zapotřebí zapojení výchovy v rodině a školství, ať už jde o výchovu k etice a respektu k právu.

Více na https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/jak-branit-sireni-nenavisti-na-internetu/

Změny v záměru zákona: Hromadná žaloba nebude investicí advokáta, ale akreditovaného správce

Záměr vytvořit z advokátů investory hromadných žalob padl. Nově má být investorem hromadné žaloby správce nároků, kterého musí zastupovat advokát. Může to ovšem být i advokát nebo advokátní kancelář zastoupená advokátem. Správcům nároků bude udělovat akreditaci a vykonávat nad nimi dozor ministerstvo spravedlnosti. Zaměstnanci ministerstva kvůli zavedení hromadných žalob v ČR absolvovali stáž v USA.

Původně měl být  investorem hromadných žalob advokát v režimu povinného zastoupení. Advokát měl být vyměnitelný soudem. O podrobnostech původního návrhu na postavení advokáta ve věcném záměru zákona České justice informovala.

Proti takovému návrhu ovšem předložila zásadní argumenty Česká advokátní komora. Nápad na vytvoření advokáta jako soudem vyměnitelného investora hromadné žaloby označila Komora doslova za bizarní.

Kdo píše zákon o hromadných žalobách?

Jak vyplývá z vypořádání připomínkového řízení, které má Česká justice k dispozici, ministerstvo spravedlnosti zásadní námitky advokátů přijalo: „Na základě zde uvedené připomínky bylo přistoupeno ke změně koncepce financování a role advokáta,“ stojí v připomínkovém řízení. Nový plán ministerstva spravedlnosti vypadá tak, že investorem hromadné žaloby bude správce nároků, kterého bude zastupovat advokát.

Vznik plánu na zavedení hromadných žalob, které obsahují u nás dosud neobvyklé postupy, je popsán v předkládací zprávě: „Ministerstvo spravedlnosti při přípravě aktivně spolupracovalo se spotřebitelskými organizacemi, a dále s expertní komisí složenou z předních odborníků, kteří se problematice hromadných žalob dlouhodobě věnují – členy této komise jsou jak zástupci z řad akademiků, tak zástupci z právní praxe. Zaměstnanci ministerstva spravedlnosti rovněž v souvislosti s přípravou návrhu absolvovali studijní stáž v USA.“

Správce nároků jako investor a žalobce

Podle nového plánu ministerstva spravedlnosti bude „primárním smyslem“ nově vytvořené osoby správce skupinových nároků „přinést finance do vedení žalob na bázi opt-out“. „Půjde o osobu, která bude moci na základě procesní smlouvy se zástupcem skupiny anebo spolkem věnujícím se ochraně vybraných zájmů iniciovat řízení v zájmu celé skupiny, v tomto řízení bude vystupovat v roli žalobce, tj. bude procesně legitimována k soudnímu řízení. Z tohoto důvodu bude též platit soudní poplatek a v případě neúspěchu ve věci hradit náklady protistraně. V případě, že bude mít správce ve věci úspěch, získá podíl z celkové vysouzené částky, který by měl odpovídat míře rizika, s nímž do sporu správce vstupoval  – zpravidla 20 %,“ uvádí se v novém návrhu ministerstva spravedlnosti.

Správce skupiny bude podle nového plánu povinen hájit zájmy celé skupiny, bude povinen tuto skupinu informovat, mít webové stránky, na nichž k informování bude docházet a bude mít další s tím související povinnosti.

Dozoru nad správci se bude věnovat dostatek úředníků

Nad správci nároků bude vykonávat dozor ministerstvo spravedlnosti. Správci však budou muset získat od ministerstva akreditaci.

Více na: http://www.ceska-justice.cz/2018/04/zmeny-v-zameru-zakona-hromadna-zaloba-nebude-investici-advokata-ale-akreditovaneho-spravce/

Zaměstnavatele lidí s handicapy může veřejnost nominovat do soutěže Stejná šance

Již po osmé může široká veřejnost prostřednictvím soutěže Stejná šance nominovat zaměstnavatele, kteří umožňují pracovní uplatnění lidem se zdravotním znevýhodněním.
Soutěži poskytlo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Letošní ročník soutěže odstartoval začátkem března a koná se v sedmi krajích: Karlovarském, Libereckém, Středočeském, Ústeckém, Jihomoravském, Jihočeském a v Praze.
Cílem soutěže je veřejně ocenit zaměstnavatele, kteří pomáhají zapojit zdravotně znevýhodněných do práce a pomáhají rovněž tak k jejich začlenění do společnosti.

Zaměstnavatele, kteří při otázce uplatnění člověka s postižením hledají možnosti a nacházejí řešení namísto toho, aby se zalekli nějakých limitů – neboť vstřícnost a dobrá vůle nemají hranice je potřeba podle MPSV ocenit.

Rovněž má soutěž napomoci k rozšíření myšlenky zaměstnávání lidí s postižením směrem k široké veřejnosti a také k dalším potencionálním zaměstnavatelům. „Oceněné firmy by měly sloužit jako vzor toho, jak firma může projevit svoji společenskou odpovědnost,“ uvedla Pavla Baxová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Rytmus.

Jednotlivé nominace posoudí a vyhodnotí odborná porota. Výsledky soutěže budou za každý kraj vyhlášeny na slavnostním setkání. Více informací včetně termínů pro příjem nominací a kontaktů na organizátory v jednotlivých krajích naleznete na www.stejnasance.cz.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33080/TZ_MPSV_-_soutez_Stejna_sance_rev_4-4.pdf

Muzeum romské kultury převzalo areál vepřína v Letech u Písku od firmy AGPI

 

Stát odkoupil od firmy Agpi vepřín v Letech na Písecku, který stojí poblíž místa, kde býval romský koncentrační tábor. Areál byl převzat zástupci Muzea romské kultury, které je v katastru nemovitosti napsáno jako subjekt, jež s tímto majetkem státu hospodaří. Podle ředitelky muzea Jany Horváthové bude vepřín do roku zbourán. Na místě, kde byl dříve romský koncentrační tábor, vznikne památník romského holocaustu.

„Nyní jsme zde zahájili ostrahu objektu, která bude nepřetržitá včetně hlídacích psů. Spolupráce s firmou Agpi na předávání byla velmi dobrá, a i díky tomu, že areál je připraven k likvidaci, budou následné kroky probíhat dobře,“ řekla novinářům na místě Horváthová.

Nejdříve se uskuteční za 1,5 milionu archeologický průzkum místa, který by měl být hotový do konce června. Během letních prázdnin chce muzeum stanovit kritéria výtvarně-architektonické soutěže na podobu budoucího pietního místa a návštěvnického centra. O podobě památníků se bude diskutovat i 25. dubna na veřejné besedě v obci Lety. „Předpokládáme, že demolice vepřína bude hotová do konce letošního roku,“ podotkla Horváthová.

Stát jedná o podpoře pro stavbu památníku z takzvaných norských fondů ve výši milion eur (asi 25 milionů korun). Demolice vepřína vyjde odhadem na 110 milionů.

Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972. O výkupu a vzniku pietního místa se mluvilo přes 20 let. Památník romského holokaustu by mohl zahrnovat repliku původního baráku, alej nebo mohylu s křížem.

Akcionáři Agpi loni na valné hromadě schválili převod areálu na stát. Proti usnesení valné hromady ale podal žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích minoritní akcionář firmy. Také Ústavní soud přijal v lednu stížnost proti usnesení minulé vlády o odkupu vepřína.

Více na: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/muzeum-romske-kultury-si-dnes-prevezme-areal-veprina-v-letech-u-pisku-od-firmy-agpi

Počet ukončených pracovních neschopností stoupl v roce 2017 o 7 %

Téměř 1,7 milionu ukončených případů dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2017 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti ve srovnání s rokem 2016 naopak klesla, a to o skoro jeden den. V loňském roce lidé prostonali v průměru cca 41 dnů. Na nemocenském, které je mandatorním výdajem státu, vyplatila ČSSZ přes 18 miliard Kč.

Nejčastěji stonali lidé ve věkové kategorii 40-49 let (414 282 případů), přičemž ženy převažovaly nad muži. Naopak v další věkové skupině 20-29 let s druhým nejvyšším počtem ukončených DPN (394 431) stonali častěji muži. V počtu prostonaných dnů ovšem pomyslné první místo obsadila věková kategorie 50-59 let.

Více na https://www.mpsv.cz/cs/

Jednání Rady EPSCO v Bruselu

Ve čtvrtek 15. března 2018 se uskutečnilo řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Českou republiku tam zastupovala ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

Hlavními tématy debaty byla „Budoucnost sociální Evropy po roce 2020“ a „Snižování genderových rozdílů v odměňování“. Dále se projednávaly body „Evropský semestr“, „Investování do zaměstnanosti mládeže“ a „Doporučení o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu“. Na žádost paní ministryně byl program zasedání doplněn o projednání aktuálního stavu revize směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Česká republika podpořila vzestupnou ekonomickou a sociální konvergenci v EU a k tomu nastavené cíle a priority politiky zaměstnanosti a sociální politiky EU. Jejich naplňování však musí brát v úvahu rozdíly v sociální a hospodářské úrovni členských států. Proto je třeba zachovat silnou úlohu nástrojů kohezní politiky ke sbližování hospodářské úrovně členských států. Důležité je i prohlubování vnitřního trhu a z pohledu ČR je zásadní nepodlehnout protekcionistickým tendencím a vnitřní trh dále rozvíjet.

 Mezi priority pro ČR, které ministryně Němcová zdůraznila, patří řešení důležité otázky dopadů digitalizace a automatizace na trh práce, které je třeba řešit komplexně v oblastech vzdělávání, pracovněprávních vztahů i sociální ochrany. Důležitou otázkou současnosti je i dobré nastavení flexibilních pracovních úvazků a flexibilních forem práce, které pomohou tolik potřebnému skloubení rodinného a pracovního života.

EU musí členské státy podporovat v jejich snažení zejména kombinací legislativních, finančních a motivačních opatření, která nebudou jednotlivým členským států fungování komplikovat, ale budou pomáhat k řešení jednotlivých úkolů,“ dodala Jaroslava Němcová.

Ve svém projevu k aktuálnímu stavu projednávání citlivé revize směrnice o vysílání pracovníků pak ministryně Němcová zdůraznila následující: „V těchto dnech vrcholí dlouhý a velice složitý legislativní proces vyjednávání návrhu revize směrnice o vysílání pracovníků. Všichni víme, že návrh má jednak faktický význam – pro praktické fungování vnitřního trhu, ale také význam politický – jako symbol společného úsilí s cílem lepší sociální ochrany mobilních pracovníků na vnitřním trhu a v Unii jako celku. Jsem si plně vědoma složitosti procesu vyjednávání s Evropským parlamentem. Přesto bych dnes chtěla veřejně vyzvat bulharské předsednictví, aby nerezignovalo na ambici dosáhnout textu, který nám všem poskytne dostatečnou právní jistotu a vytvoří předpoklady pro kvalitní transpozici a řádnou aplikaci“.

Více na https://www.mpsv.cz/cs/33010

Novela insolvenčního zákona

Od roku 2016 se počet osob v exekuci zvýšil o 3,4%, nyní žije s exekucí 836 000 osob. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán spolu s expertem na dluhovou problematiku Radkem Háblem tak představili novelu insolvenčního zákona, která má řešit problémy osob v dluhové pasti.

 „Věřitelé jsou dnes u devadesáti procent exekučních řízení v pozici, kdy nezískají od dlužníka vůbec nic. Dlužníky, zvláště ty vícečetné, zase současný systém odkazuje na doživotí v šedé ekonomické zóně, protože sami nejsou schopni své dluhy splácet. Toto vyplývá z aktuálních čísel a trendů posledních let. Reálný stav je navíc ještě horší, protože tisíce dalších řízení vedou celníci, Finanční správa a Česká správa sociálního zabezpečení. Legální pomoc předluženým lidem považuji za absolutní prioritu. I proto znovu předkládám novelu insolvenčního zákona,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Novela insolventního zákona je určena pro poctivé dlužníky. Dlužník by podle novely po dobu poskytl na úhradu svých dluhů všechen postižitelný majetek a v časovém období sedmi let se snažil o splacení. V případě, že by dlužník během tří let zaplatil alespoň 50% pohledávek svých nezajištěných věřitelů, oddlužení by probíhalo rychleji. Novela také nově umožňuje kombinaci prodeje majetku a splátkového kalendáře.

 „Když se podíváme na mapu našeho regionu, zjistíme, že jsme jediná země, která ještě blokuje přístup lidí do procesu oddlužení. Všechny sousední země dávno tuto hranici zrušily. Stejně jsou na tom země na západ od nás, které si už uvědomily, že je potřeba lidem umožnit se z dluhové pasti dostat. Princip, který teď navrhuje Ministerstvo spravedlnosti, není ojedinělý a nejde o žádné odpouštění dluhů. Dluhová amnestie je, když jsou dlužníkovi odpuštěny všechny dluhy. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje místo toho sedmiletý očistec, během kterého dlužník projde náročným procesem a teprve na jeho konci bude dluhů zbaven,“ uvedl Radek Hábl z vládní Agentury pro sociální začleňování.

Společenský přínos novely

Ministerstvo spravedlnosti od novely očekává především přínos pro stát a společnost. Pro společnost by novela především znamenala omezení bezdomovectví, snížení rizika sociálního vyloučení, vyšší příjmy z daní a sociálního pojištění rovněž tak růst zaměstnanosti. Také věřitelům by nová pravidla zlepšila situaci, jelikož nyní jim dlužníci své závazky nesplácejí. V insolvenčním řízení, které by novela zpřístupnila více lidem, se všem věřitelům dostane „stejně“, tedy podle poměru jejich pohledávek. V dlouhodobém horizontu se dá očekávat také snížení míry sociálního vyloučení.

Více na: https://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=358357
            https://prezi.com/cduiwenw7nle/untitled-prezi/

Nová výzva přinese dalších 50 milionů korun na obědy pro děti z chudých rodin

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje v podpoře dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit svým dětem obědy ve školní jídelně. Aktuálně vyhlásilo MPSV výzvu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, která se vztahuje na školní rok 2018/2019.

 O peníze mohou požádat kraje, které je pak přeposílají jednotlivým školám, celkem je pro ně připraveno 50 milionů korun. Aktuálně se projekt uskutečňuje v devíti krajích, ovšem ministryně práce a sociálních věcí, Jaroslava Němcová, uvedla, že by ocenila zapojení více krajů do projektu.

Výše pomoci pro jednotlivé kraje závisí na tom, kolik škol se v dané oblasti do projektu rozhodne zapojit. Školy pak s kraji uzavírají smlouvu o partnerství, díky níž dostanou peníze na úhradu těchto obědů. Pomoc je určena dětem, jejichž rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi. Nově už není nutné splňovat podmínku pobírání těchto dávek alespoň tři po sobě jdoucí měsíce. „Tím pádem na pomoc může dosáhnout více rodin,“ doplnila ministryně.

Kraje se mohou do výzvy hlásit do konce dubna. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu MPSV. Projekt odstartoval v roce 2016, kdy se ve zhruba 80 školách Libereckého a Jihomoravského kraje stravovalo přibližně 520 dětí. Další rok se připojil Kraj Vysočina a hlavní města Praha, o rok později se k nim přidal Královéhradecký, Karlovarský, Zlínský, Moravskoslezský a naposledy Zlínský Kraj. Aktuálně díky projektu bezplatně obědvá v téměř 480 školských zařízeních zhruba šest tisíc dětí.

Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém období 2014-2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32885/TZ_-_Nova__vy_zva_pr_inese_dals_i_ch_50_milionu__korun.pdf

V pražské galerii Del Arte poběží výstava fotografií z předchozích ročníků největšího romského festivalu KHAMORO

Největší romský festival na světě KHAMORO se uskuteční v Praze ve dnech od 27. května až 2. června 2018. Ty nejlepší momentky z předchozích ročníků si můžete ovšem vychutnat na vernisáži fotografické výstavy, a to již 2. března od 18 hod. v galerii Del Arte Gallery (Plynární 35, Praha 7). Atmosféru, energii a sílu festivalu KHAMORO zachytila ve svých fotografiích Silvie-Anežka Matić. Výstava potrvá do 30. dubna.

Del Arte Gallery je prostor určený pro všechny, koho zajímá romská historie, hudba, literatura nebo fotografie. V galerii návštěvníci naleznou mimo jiné i výrobky od romských a neromských, profesionálních i amatérských umělců.

„Výrobky mají jedno společné – Romství a romskou kulturu. Del arte nabídne i výrobky z šicí a bižuterní dílny, ve kterých pracují ženy, které dlouhodobě nemohly nalézt uplatnění na trhu práce,“ dodala Soňa Kalejová z galerie Del Arte Gallery.

Více na: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/v-prazske-galerii-del-arte-pobezi-vystava-fotografii-z-predchozich-rocniku-nejvetsiho-romskeho-festivalu-khamoro

PROKOP pomohl již tisícům nezaměstnaných

Přes 250 osmidenních kurzů na 46 místech na Moravě a 52 místech v Čechách proběhlo od zahájení první fáze soustavy vzdělávacích projektů PROKOP (Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti), určených především pro dlouhodobě nezaměstnané. V letošním roce by aktivity soustavy měli pokrýt území celé České republiky.

Doposud PROKOP pomohl již téměř 3700 účastníkům evidovaných na Úřadu práce ČR. První čtyři dny kurzu jsou věnovány finanční a občanské gramotnosti, další dny je výuka zaměřena na tzv. měkké dovednosti. „I přes nízkou míru nezaměstnanosti dnes zůstává v evidenci Úřadu práce ČR nemálo osob se závažnými důvody, které jim brání v návratu na pracovní trh. Účastí v projektech soustavy PROKOP se těmto lidem otevírá cesta k řešení jejich dlouho odkládaných a kumulovaných problémů,“ podotkl ředitel Fondu dalšího vzdělávání Richard Ščerba.

První část kurzu se věnuje finanční gramotnosti a účastníci kurzu, kteří mají často problémy s exekucemi, tak mají možnost si objasnit nástrahy spotřebitelských půjček a uvědomit si, jak je důležité znát podmínky, solidnost věřitele, od kterého si půjčují a jak nebezpečné je splácet dluh další půjčkou.

V druhé části kurzu věnované měkkým dovednostem se kurz zaměřuje na zvýšení sebevědomí účastníků, uvědomění si vlastních silných stránek a dovedností, které by mohli potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout. Účastníci se často neumějí prezentovat, nevědí si rady např. s diskriminačními otázkami, nemají správně napsaný životopis a často nejsou ani připraveni na změnu, kterou pro ně nástup do zaměstnání představuje.

Po absolvování kurzu mají účastníci možnost pokračovat v individuálním poradenství, které je nástrojem k povzbuzení a udržení motivace k tomu, aby využili navazující aktivity Úřadu práce ČR, neztráceli sebedůvěru a utvrdili se v možnosti vlastního uplatnění.

Na základě zpětné vazby od účastníků projektu, ale i samotných lektorů, je zřejmé, že účastníci kurzů oceňují nejen předávání praktických zkušeností a cenných informací, ale také například navázání nových přátelství, či vzájemné sdílení společných problémů.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32832/TZ_PROKOP_pomohl_jiz_tisicum_nezamestnanych_unor2018.pdf

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.