Přečetli jsme za vás

Sourozenci mají právo vyrůstat spolu

Pěstounská rodina pečovala o skupinu pěti sourozenců. Děti byly v rodině tři roky. Měly velmi silné vazby na pěstouny i širší rodinu. Dle zpráv orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) fungovala péče bez jakýchkoli problémů. V rodině bohužel došlo k tragickému úmrtí nejstaršího ze sourozenců. Následně byli sourozenci na základně předběžného opatření z rodiny odňati a rozděleni. Děti ztratily kontakt s pěstouny i mezi sebou navzájem. Z šetření ombudsmanky vyplynulo, že tak závažný zásah do rodinného života dětí nebyl nezbytný. Shledala v práci OSPOD sérii závažných pochybení.

K úmrtí nejstaršího ze sourozenců došlo shodou nešťastných okolností a na straně pěstounů nebylo shledáno žádné provinění. Jejich tříletou péči hodnotil kladně jak OSPOD, tak krajský úřad, který zprostředkoval pěstounskou péči. Přesto podal OSPOD návrh na odebrání dětí z rodiny a zároveň na rozdělení sourozenců. Ačkoliv lze pochopit předběžnou opatrnost, děti mohly být dočasně svěřeny členům širší rodiny pěstounů, kteří nabídli svou pomoc a měli s dětmi velmi dobré vztahy.

Odňatí tak znamenalo pro děti ztrátu kontaktu s pěstouny, pouze starším sourozencům bylo povoleno navázat s pěstouny kontakt jednou za měsíc.  

Děti byly rozděleny po dvou k různým pěstounům a OSPOD jim nezajistil vzájemný a pravidelný kontakt. Vztah mezi sourozenci je přitom předmětem ústavněprávní i mezinárodněprávní ochrany. Také podle Směrnice OSN o náhradní péči o děti by sourozenci mimo závažných případů neměli být oddělováni.

Příslušný OSPOD dokonce následně podal odvolání proti rozsudku prvoinstančního soudu proti výroku o stanovení styku dětí s původními pěstouny. Odvolací soud vyhověl a došlo tak k úplnému zpřetrhání vazeb dětí na původní pěstounskou rodinu. OSPOD ani v tomto ohledu nehájil nejlepší zájem dětí.

Podání návrhu OSPOD na nařízení předběžného opatření o odebrání dětí z původní pěstounské rodiny pokládám za nesprávný. Zejména proto, že děti byly velmi silně citově vázány k pěstounům a dále proto, že došlo k rozdělení pevné sourozenecké skupiny. Nadto následně došlo mezi sourozenci i k nepřípustnému přetrhání kontaktů. Stejně tak došlo k přetrhání kontaktu dětí s původní pěstounskou rodinou,“ dodává ombudsmanka Anna Šabatová.

V tomto případě pochybil nejen příslušný OSPOD, ale také magistrát a krajský úřad. Sourozence po několika letech sporů již nebylo možné vrátit do původní pěstounské rodiny. Na základě šetření ombudsmanky zpracoval příslušný OSPOD, ale i jeho nadřízený krajský úřad, systémová opatření, která by měla podobným excesům do budoucna zabránit.

Přijatá opatření:

  • Pracovníci OSPOD budou přistupovat k odebrání dětí z původního rodinného prostředí pouze ve velmi výjimečných případech, a to na základě důkladného vyhodnocení situace v rodině, kdy ze zjištěných skutečností vyplyne bezprostřední ohrožení dítěte.
  • Pracovníci OSPOD budou v případech nutnosti umístění dítěte mimo rodinu vždy jako první kontaktovat širší rodinu nebo blízké příbuzné, případně další osoby rodině blízké, které jsou s dětmi v kontaktu a znají se s nimi.
  • Primárním zájmem ze strany sociálních pracovníků OSPOD je zachování sourozenecké vazby.
  • Pravidelný a dostatečný kontakt sourozenců v případě jejich rozdělení OSPOD vždy „nastaví“ v rámci případové konference nebo v rámci „případového setkání“.
  • Taktéž případné kontakty bývalých pěstounů s dětmi OSPOD nastaví nejpozději do 1 měsíce od vydání usnesení o předběžném opatření v rámci případové konference za účasti všech participujících.
  • V případě záměru zvýšení počtu dětí svěřených do pěstounské rodiny bude OSPOD informovat krajský úřad, který prováděl původní posouzení pěstounů, a svěření dalších dětí s ním bude konzultovat

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/sourozenci-maji-pravo-vyrustat-spolu/

Ombudsmanka zahajuje systematickou ochranu lidí se zdravotním postižením

Veřejná ochránkyně práv se od 1. ledna 2018 komplexně zabývá naplňováním práv lidí se zdravotním postižením. Prioritními oblastmi monitorování budou vzdělání, práce, přístupnost, svéprávnost a sociální zabezpečení.

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že nejméně každý desátý člověk v České republice je osobou se zdravotním postižením, jejich právům se až dosud systematicky nikdo nevěnoval.

Od 1. ledna 2018 se ombudsmanka stala monitorovacím orgánem pro práva osob se zdravotním postižením. Její dosavadní působnost se tak rozšířila o provádění výzkumů, vydávání zpráv a doporučení k otázkám týkajícím se naplňování práv lidí se zdravotním postižením a o osvětovou činnost s cílem zvyšovat povědomí veřejnosti o právech lidí se zdravotním postižením.

„Až dosud se v České republice nikdo právy lidí se zdravotním postižením nezabýval komplexně a v nejširších souvislostech. Ombudsman vždy mohl řešit individuální stížnosti ve vztahu k orgánům státní správy a později i k otázkám rovného zacházení, až nyní ale můžeme skutečně plošně a systematicky pomáhat věci měnit a zlepšovat,“ oceňuje novou pravomoc ombudsmanka Anna Šabatová.

Jedním z prvořadých úkolů ombudsmanky je zřídit poradní orgán, který bude zárukou aktivního zapojení osob se zdravotním postižením do monitorování práv podle úmluvy. V jedenáctičlenném poradním orgánu by měli být lidé zastupující různé typy zdravotního postižení, lidé, kteří se angažují v oblasti ochrany práv osob se zdravotním postižením. Poradní orgán bude navrhovat systémová témata a priority, bude společně s ombudsmankou připomínkovat právní předpisy a zaujímat stanoviska ke strategickým dokumentům.

12. února zahájila ombudsmanka sérii setkání v regionech, na která byli zváni lidé se zdravotním postižením a organizace, v nichž se sdružují, organizace pracující s lidmi se zdravotním postižením, lidé hájící práva lidí se zdravotním postižením i široká veřejnost. Právě zde se poprvé diskutovalo o tématech, kterým by se měla ombudsmanka věnovat, a rovněž zde bylo možné nominovat členy poradního orgánu.

Prioritní témata

„Postupně se budeme zabývat všemi oblastmi uvedenými v Úmluvě, tedy přístupností, svéprávností, životem v komunitě, vzděláním, prací a zaměstnáním a sociálním zabezpečením. Jsou vzájemně propojeny a doplňují se. Určují také standard, k němuž by společnost měla směřovat. V každé oblasti si proto budeme postupně stanovovat priority, které budeme sledovat, a na základě zjištění a zhodnocení budeme formulovat doporučení,“ vysvětluje ombudsmanka.

Přístupnost

Aby lidé se zdravotním postižením mohli žít nezávisle a zapojovat se do všech oblastí života, musí mít zajištěn přístup do budov, k dopravě, informacím, službám a zařízením poskytovaným veřejně. Stěžejním úkolem tedy bude ověřit, zda a jak stát vyhlásil minimální standardy přístupnosti a jak sleduje jejich plnění. Je totiž povinností státu odstraňovat překážky bránící přístupnosti, vyhlásit minimální standardy přístupnosti u nových staveb a služeb a vypracovat plán na odstranění stávajících překážek. Budeme zjišťovat, jaký podíl konkrétních typů budov (školy, zdravotnická zařízení, úřady) splňuje minimální standardy přístupnosti. Zaměříme se také na reálnou dostupnost asistenčních a tlumočnických služeb, jejich časovou, místní i finanční dostupnost. Kromě povinnost označovat veřejně přístupné budovy také v Braillově písmu a ve snadno srozumitelných formách, totiž úmluva OSN také zdůrazňuje, že lidé se zdravotním postižením mají mít k dispozici různé formy asistence, včetně profesionálních tlumočníků znakového jazyka, průvodců a předčitatelů.

Svéprávnost

Lidé se zdravotním postižením mají právo rozhodovat o sobě samých a svém životě. K tomu jim stát musí zajistit potřebnou podporu. Je třeba zajistit, aby lidé se zdravotním postižením mohli účinně projevovat svou vůli a ta byla respektována. Budeme proto sledovat, jestli stát definuje nástroje podpory a nástroje prevence zneužití, jak probíhá kontrola a opatření k nápravě.

Vzdělání

Ombudsmanka se zaměří např. na mapování situace ve vzdělávání, na sledování procesu inkluze ve vztahu k přiměřenosti úprav pro studenty se zdravotním postižením. Kvalitní inkluzivní vzdělání je totiž nutné k plnému zapojení lidí se zdravotním postižením do společnosti. Je třeba zpřístupnit výuku speciálních dovedností (český znakový jazyk, Braillovo písmo aj.), poskytnout lidem se zdravotním postižením dostatečné a individuální úpravy ve vzdělávání. Rovněž je nutné vzdělávat pedagogy i studenty v přijímání lidí s jejich odlišnostmi. Ombudsmanka se rovněž zaměří na zlepšování spolupráce rodičů, škol a speciálních pedagogických poraden.

Práce a zaměstnání

Lidé se zdravotním postižením nesmí být diskriminováni na pracovním trhu. Mají mít stejné příležitosti a stejné možnosti odměny za práci jako zdravé osoby. Musí mít stejnou možnost rozhodnout se o volbě povolání a mají právo na přiměřenou pomoc při hledání vhodného zaměstnání. Stát by také měl definovat prostředky podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ombudsmanka se proto zaměří na to, zda existují právně zakotvené a vymahatelné záruky ochrany lidí se zdravotním postižením na trhu práce před diskriminací a zneužíváním. Bude zjišťovat, jestli stát kontroluje zneužívání nástrojů a opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jak stát definuje sankce a jaká je úroveň zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením.

Životní úroveň a sociální ochrana

Lidé se zdravotním postižením mají právo na přiměřenou životní úroveň a stát jim má garantovat sociální ochranu. Musí také poskytnout záruky, že lidé se zdravotním postižením budou mít stejný přístup ke všem státem nabízeným benefitům. Ombudsmanka proto bude zjišťovat, zda je lidem se zdravotním postižením zajištěno odpovídající poradenství, finanční pomoc a respitní péče, zda je naplňováno jejich právo na odpovídající kompenzační pomůcky a další pomoc, která jim usnadní každodenní život. Bude také sledovat, zda mají lidé se zdravotním postižením přístup k programům sociální ochrany a programům snížení chudoby, k odpovídajícím dávkovým systémům, k programům sociálního bydlení apod.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/ombudsmanka-zahajuje-systematickou-ochranu-lidi-se-zdravotnim-postizenim/

Lidé s autismem mají právo na odpovídající sociální služby, které jim usnadní život

 

Na ombudsmanku se obrátila babička muže s autismem, který s ohledem na míru svého postižení potřebuje pro život podporu prostřednictvím pobytové sociální služby. Ve svém kraji však neuspěl. Muž se tak nacházel bez adekvátní pomoci více než dva roky. Nejedná se o ojedinělý problém.

Babička se fakticky starala o stěžovatele i jeho matku. Od dubna 2013 do listopadu 2015 se babička stěžovatele obracela na celou řadu zařízení sociálních služeb, od nichž obdržela zamítavé odpovědi z důvodu problematického chování stěžovatele, nedostatku pečujícího personálu či naplněné kapacity. Následně se s žádostí o pomoc a zajištění potřebné služby obrátila také na kraj. Ani zde neuspěla. Po vyčerpání všech možností se obrátila také na ombudsmanku, která v této věci zahájila šetření.

Vzhledem k tomu, že na nedostatek sociálních služeb pro lidi s poruchou autistického spektra upozornilo ombudsmanku několik dalších rodičů a dále také organizace zabývající se touto problematikou, rozhodla se zmapovat dostupnost sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu v rámci jednotlivých krajů. V tuto chvíli ombudsmanka dokončuje výzkum, s jehož výsledky bude seznámena široká veřejnost.

Od ledna letošního roku se ombudsmanka stala monitorovacím orgánem pro naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. V rámci této nové působnosti se tedy bude mimo jiné zabývat také dostupností sociálních služeb pro různé skupiny lidí s postižením.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/lide-s-autismem-maji-pravo-na-odpovidajici-socialni-sluzby-ktere-jim-usnadni-zivot/

Policie obvinila tajemníka SPD z podněcování k rasové nenávisti

 

Policie obvinila tajemníka SPD Jaroslava Staníka z podněcování k rasové nenávisti kvůli jeho výrokům na adresu Romů, Židů a homosexuálů. Hrozí mu až tři roky vězení.

„Kriminalisté zahájili trestní stíhání konkrétní osoby v souvislosti s výrokem jednoho z tajemníků v prostorách Poslanecké sněmovny. Stíhání je vedeno pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,” řekl Novinkám mluvčí policie Jan Daněk.

Tajemníkovi v případě odsouzení hrozí až tříleté vězení.

Staník podle svědků loni na podzim v jednom z restauračních klubů Sněmovny v opilosti vyzýval k zabíjení menšin.

„Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození,” sdělil serveru Aktuálně bývalý poslanec Marek Černoch (zvolený za Úsvit).

Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) webu popsala, že když do sněmovního klubu vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály. „Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat,” uvedla politička.

Staník byl dlouholetým členem ČSSD. Ze strany byl v roce 2012 vyloučen – už tehdy úzce spolupracoval s Tomiem Okamurou.  Působil rovněž jako asistent poslance SPD Jaroslava Holíka.

Více na https://www.novinky.cz/domaci/464024-policie-obvinila-tajemnika-spd-z-podnecovani-k-rasove-nenavisti.html

Minimum českých škol poskytuje dětem i dietní stravování

Podle zjištění České školní inspekce pouze 6,6 procenta škol poskytuje dietní stravování a 7,9 procenta umožňuje dětem, aby si přinesly jídlo, které se pak na oběd pouze ohřeje. Inspektoři ve své zprávě tvrdí, že počet škol vstřícných k dětem s dietami „vzrůstá jen velmi pozvolna“. Neochota škol vyhovět dětem s alergiemi, diabetem či s celiakií jim a rodičům podstatně ztěžuje život.

„Tyto nemocné děti se stravují ve školách tak, že si i na mnohdy celodenní výuku musejí donášet krabičky s jídlem, které musejí být takové, aby jídlo bylo po celý den konzumovatelné, tedy studené a nezkazitelné. Děti jsou tedy bez teplého jídla celý den, protože jinou možnost stravování nemají,“ popsala Právu matka jednoho z nich, paní V. H. z Plzeňského kraje.

Podle ní však není pro školní jídelny zas takový problém vyjít se stravováním nemocným vstříc. Mnohdy prý stačí jen menší úprava na konci vaření.

„Školní jídelny se tomu ale brání, takže i na velkých školách nemají děti oběd odpovídající jejich potřebám, a tedy vlastně žádný. Chodí domů hladové, hlavní teplé jídlo se tak posouvá na večer doma. O tom, že se děti nemohou obědů zúčastnit s ostatními a musejí se stravovat ze svého po šatnách, ani nemluvě,“ popsala své zkušenosti paní V. H. „To pak psychika trpí a pocit jakési vyloučenosti je nasnadě. Dospělý se s tím nějak vyrovná, ale děti dost těžko,“ dodala.

Nesrovnalosti ve statistikách

Jitka Dlabalová ze Společnosti pro bezlepkovou dietu má za to, že zmíněných zhruba 15 procent škol, které se dietní stravě nebrání, může odpovídat skutečnosti. Ale zdaleka prý tento počet neodpovídá poptávce a je stále dost rodičů, kteří na odpor jídelen narážejí.

Podle Dlabalové školy o dietách mlží a nesrovnalosti vykazují i inspektoři. Jejich vlastní šetření ukázalo na 15 procent, ale z dotazníků na ředitele škol vyšlo číslo mnohem vyšší. Podle výpovědí ředitelů dietní stravu poskytuje až 10 procent jídelen, 21 procent výdejen, 20 procent vývařoven a čtvrtina externích dodavatelů.

Inspekce se dotazovala i na důvody, proč školy dietní stravu neposkytují.
Většinou bylo důvodem, že diety nejsou zapotřebí. Dále školy uváděly, že je na překážku chybějící personální zabezpečení, neodpovídající prostorové i materiální podmínky a ekonomická náročnost.

Kuchařkám víc práce za méně

Podle inspektorů je neochota spojena i s tím, že kuchařky mají nízké platy, které je nemotivují k tomu, aby si ještě přidělávaly práci s dietami. Na přístupu škol se prý podepsal i dobře míněný zásah ministerstva školství, které před třemi lety upravilo vyhlášku, podle níž školy musejí konzultovat nabídku s nutričním terapeutem.

„To je dobře, protože školy by to měly dělat na základě toho, oč se jedná. Ale zkomplikovalo to situaci. Přestaly kvůli tomu vařit i školy, které to dříve dělaly dobrovolně,“ popsala. Školy totiž nedostaly žádné prostředky na odborníka, navíc se posílila obava z další odpovědnosti a možných postihů.

Podle Dlabalové se ale počáteční vzdor zase zlomí. Možná i díky tomu, že ministerstvo rozšířilo okruh odborných konzultantů, takže je jich v terénu víc.
Situaci také usnadňuje další nařízení, podle něhož musí dodavatelé potravin předkládat seznam alergenů, které suroviny obsahují. A tak mají kuchařky větší jistotu, jak a co použít.

Více na https://www.novinky.cz/domaci/463990-rodice-celiaku-narazeji-na-nechut-skol.html

Odsouzeným pomůže s rekvalifikací Úřad práce ČR

Ministryně práce a sociálních věci Jaroslava Němcová se zúčastnila slavnostního podpisu Memoranda o spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR (VS ČR) a Úřadem práce ČR (ÚP ČR). U podpisu byl generální ředitel VS ČR Petr Dohnal a ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín. Jedná se o spolupráci při zajišťování rekvalifikace odsouzených po dobu výkonu trestu odnětí svobody a zaměstnání osob po skončení výkonu trestu odnětí svobody.

Cílem Memoranda je formální ztvrzení a další prohloubení spolupráce ÚP ČR a Vězeňské služby ČR jako konkrétního příkladu realizace aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) v praxi.

„Podpisem Memoranda chceme dát těmto lidem druhou šanci a pomoci jim v jejich návratu zpět na trh práce“, řekla ministryně práce Jaroslav Němcová a dodala:„Pro nás je důležitý každý člověk, který chce a má zájem pracovat.Rekvalifikace mohou  být důležitým prostředkem k lehčímu návratu do běžného života a zařazení se do aktivního procesu.“

Memorandum tak rozšiřuje praxi, kterou ÚP ČR aplikuje už řadu let. Spolupracuje v tomto ohledu se zaměstnavateli, oslovuje a nabízí pomocnou ruku i v rámci nástrojů a opatření APZ. Zvýšené péče a poradenství, včetně vytipování nejvhodnějšího rekvalifikačního kurzu, se dostává i samotným uchazečům. Klienti se dozvědí, jaké jsou jejich možnosti uplatnění na trhu práce či praktické informace z oblasti nepojistných dávek, a to ještě v  době, kdy jsou ve výkonu trestu

Více na https://www.mpsv.cz/cs/32755

Vláda schválila novelu zákoníku práce v oblasti výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku

Vláda schválila návrh zákona z dílny MPSV, kterým se mění zákoník práce a další související zákony ve spojitosti s tím, aby již nadále v praxi ne docházelo k odlišnému přístupu u výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku u zaměstnanců, kterým je tato náhrada poskytována při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a tím dochází ke snížení poskytované náhrady.

Více  na https://www.mpsv.cz/files/clanky/32630/Vlada_schvalila_novelu_zakoniku_prace_v_oblasti_vypoctu_nahrady_za_ztratu_na_vydelku.pdf

Romská rada žádá po Okamurovi omluvu ve veřejnoprávních médiích

Členové Rady pro záležitosti romské menšiny vyjádřili pobouření nad výroky Tomia Okamury a dalšího člena SPD Miloslava Roznera. Po Okamurovi žádají stejně jako Muzeum romské kultury omluvu. Své znepokojení nad výroky místopředsedy sněmovny vyjádřil i ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán. Vyzval ho, aby s výroky o nehlídaném táboře ustal a aby se připojil k uctění památky všech, kdo za války trpěli nebo zemřeli.

Okamura v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se sice omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat a v plotě byly díry. Vyjádření kritizovala pražská židovská obec i Muzeum romské kultury, které v něm spatřují popírání holokaustu. Na Okamuru podalo minulý týden trestní oznámení občanské sdružení Konexe.

„Také v roce 2018 musíme opět reagovat na popírání romského holokaustu, smutné etapy historie nejen České republiky, ale i Evropy, která je dostatečně doložena, ke které existují faktické důkazy, a je prostě neoddiskutovatelná. Jsme pobouřeni tím, jak zas a znovu politici jeho znevažování využívají pro své zviditelnění,“ uvedli v prohlášení zaslaném serveru Romea.cz členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, kteří žádají od Okamury omluvu ve veřejnoprávních médiích.

„Je to již více než týden a omluva stále nepřišla, pokud nebereme v potaz „omluvu neomluvu“ zveřejněnou panem Okamurou na sociálních sítích. Mezitím se další členové politické strany SPD vedené panem Okamurou přidávají s dalšími problematickými výroky na adresu tábora v Letech. Tomio Okamuro, žádáme Vás, zjednejte ve své straně nápravu, a projevte obětem dostatečnou úctu omluvou ve veřejnoprávních médiích,“ napsali členové romské rady.

Ministr Robert Pelikán dnes uvedl, že Okamura vychází ze špatných informací, polemiku s ním ale vést nehodlá. „Nezáleží totiž na tom, zda byl nebo nebyl tábor v Letech oplocen, případně jak obtížné pro vězně bylo tento plot překonat. Ať tak či onak, Lety jsou místem, kde zbytečně, barbarsky a v hrůzných podmínkách umíraly stovky lidí. Pro další z obětí válečné mašinerie se tábor stal zastávkou před továrnami na smrt, kde je čekalo vyhlazení a kde jim nebylo umožněno své životy dožít,“ uvedl v otevřeném dopisu Okamurovi.

 Více na http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/romska-rada-zada-po-okamurovi-omluvu-ve-verejnopravnich-mediich-pelikan-vyjadril-znepokojeni-nad-jeho-vyroky-o-letech

Poslankyně SPD, která (měla pochopení) k výzvám smrtí prvňáčkům v Teplicích, je podle policie nevinná

Poslankyně a pedagožka Tereza Hyťhová (SPD), která loni v listopadu pro Týdeník Směr vyjádřila své pochopení pro výhrůžky a nenávistné komentáře, které se na sociálních sítích objevily pod fotografií dětí z první třídy ze základní školy v teplických Proseticích, podle policie nespáchala trestný čin.

„Když vidíme takovou fotografii, tak chápu narážky těch lidí, kterým to vadí,“ vyjádřila se tehdy nově zvolená poslankyně za Okamurovu SPD.

„Řekla jsem, že Prosetice znám, protože jsem z Teplic. Takže vím v podstatě, o jakou lokalitu se jedná. Jde mi o to, že mi pan redaktor (z Týdeníku Směr reagujícím na kauzu) říkal, že se objevují nějaké narážky na tu fotku, jestli to tak tedy je. Já jsem mu říkala, že ty lidi chápu. A to ne, že bych se jich zastávala, protože já se s tímhle absolutně neztotožňuji. Chápu je z toho důvodu, že dneska je sociální systém nastavený tak, že se zneužívá dávek právě takovými lidmi, kteří nechodí do práce, nechodí ani řádně do školy,“ vysvětlovala svůj neuvěřitelný postoj Hyťková v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Na poslankyni vzápětí podal trestní oznámení Pavel Bláha pro podezření ze spáchání trestného činu – schvalování trestného činu, případně hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Podle policie ale k naplnění skutkové podstaty trestného činu nedošlo.

„Nedošlo k naplnění žádné skutkové podstaty trestného činu, jak má na mysli trestní zákoník, neboť jen svobodně, respektive zprostředkovaně, projevila svůj názor, respektive proklamovala svůj politický směr, kterým konec konců neschvalovala trestný čin, respektive zločin, nikoho nepodporovala, hrubě neznevažovala ani nepodněcovala k žádné nenávisti, ani nepropagovala hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, jak má na mysli trestní zákoník…,“ cituje server Lidovky.cz ze zprávy policie.

Ta se nenávistnými komentáři pod fotkou dětí dále zabývá a prověřuje tři osoby. Žádné obvinění však dosud nepadlo.

Na nenávist a výhrůžky dětem z Teplic reagovala kampaň ONI JE DO PLYNU. MY JE DO ŠKOL! organizace ROMEA, jejímž iniciátorem byl sociolog Ivan Gabal. Kampaň podpořily známé osobnosti jako ombudsmanka Anna Šabatová, sociolog Fedor Gál, předsedkyně Českého helsinského výboru Táňa Fischerová nebo režisér Jan Hřebejk. 

Více na http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/poslankyne-spd-ktera-mela-pochopeni-k-vyzvam-smrti-prvnackum-v-teplicich-je-podle-policie-nevinna

Trestní politika státu? Je devastující a šílené v čem žijeme, zaznělo ve sněmovně

Mnoho komunálních politiků, ale i poslanců a jejich advokátů už několik let upozorňuje na úskalí trestního stíhání, kdy dochází ke kriminalizaci politických rozhodnutí. Nezřídka pak dlouholeté trestní stíhání končí zprošťujícími rozsudky – cejch kriminálníka ale lidem zůstává. Zatímco dříve mnoho politiků podobným stíháním veřejně tleskalo, při hlasování o vydání k trestnímu stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho spolustraníka Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO zazněla na adresu trestní politiky státu útočná a nelichotivá slova.

Před jedenácti lety byli liberečtí zastupitelé obviněni z porušování povinnosti při správě cizího majetku. Soudy kauzu projednávaly přes sedm let. Třiadvaceti politikům hrozily až tři roky vězení. Výsledek? Po soudních tahanicích byli pravomocně osvobozeni. Takových případů je čím dál více.

Na dlouhodobě neúnosnou situaci kriminalizace rozhodování politiků ve sboru upozorňuje například Unie obhájců nebo Svaz měst a obcí. Zastupitelstva, zejména v menších obcích, v Česku dlouhodobě trpí úbytkem lidí, kteří jsou ochotni se správě veřejných záležitostí věnovat. Tlak a nejistota z možných následků výkonu mandátu zastupitele situaci ještě zhoršuje.

Sám premiér Andrej Babiš při své cestě na politické výsluní na podobné případy rád upozorňoval a své politické soupeře označoval i bez pravomocného odsouzení za korupčníky. Nyní, v souvislosti se svou kauzou Čapího hnízda otočil a prohlásil, že v naší zemi je možné si trestní stíhání objednat.

Babiš také ve své řeči hovořil o stíhání někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové, které brněnský krajský soud udělil trest 8,5 roku vězení a v odvolací instanci ji pak olomoucký vrchní soud zprostil obžaloby. To se nelíbilo opozici. „Vy tady dnes říkáte jméno paní Vitáskové. No kdo vás upozorňoval opakovaně, že není normální, aby šlo dvacet policistů pro jeden papír na úřad? Že to celé trestní stíhání je prapodivné? No já. A kdo to zase tohle to celé dělal? No Vrchní státní zastupitelství v Olomouci si může udělat další čárku za to, že zničilo další život. Kdo je chránil celou tu dobu? Vaše hnutí! Protože Olomoučáci kromě jiného stíhali samozřejmě Nečasovou, Nečase i Nagyovou a mnohé další, a tak jste je nechávali řádit. Když necháte řádit jedny, tak ti ostatní se od nich budou pouze učit a tu hranici mohou čím dál tím víc dále překračovat,“ reagoval exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Osmihodinové výslechy bez obvinění

Několik dalších poslanců v této souvislosti při pátečním jednání pléna poslanecké sněmovny uvedlo, že bez ohledu na případ Andreje Babiše nemají v trestní politiku našeho státu velkou důvěru. „Já jsem zažil Královéhradecký kraj, kdy měsíc před volbami si pro dva papíry přijelo 300 policistů. Zapečetili kanceláře a večer odjeli a řekli: my se vám ozveme. Dodneška se nikdo neozval, nikdo není obžalovaný, obviněný a tak dále. Já sám jako starosta jsem strávil osmihodinové výslechy, že jsem otrávil půlku republiky arzénem. Dneska je prostě národním sportem, kdokoliv večer sedne k počítači, napíše trestní oznámení a na nás to takhle spadne, na všechny, co tady sedíme, a na všechny komunální politiky, kteří sedí a jsou v této zemi. Čemu se divíte?,“ řekl například Jan Birke z ČSSD. Narážel na situaci z roku 2016, kdy dva týdny před krajskými volbami utrpěla sociální demokracie v Královéhradeckém kraji těžký zásah, kdy policejní razie na hejtmanství trvala celou noc až do ranních hodin. Proběhla i domovní prohlídka u hejtmana Lubomíra France.

Birke proto uvedl, že premiérovi rozumí v tom smyslu, že takový zásah orgánů činných v trestním řízení může být likvidační pro člověka i jeho rodinu. „A kdo si pak všimne toho, jestli za půl roku, za rok, za tři roky vyjde nějaký malinký článeček, kde napíšou: my se vám omlouváme, nebo to není pravda! Nikdo si toho nevšimne. Jenom vám chci říci, že je devastující a šílené, v čem žijeme,“ dodal poslanec.

Bývalý policista Zdeněk Ondráček (KSČM) naznačil, že ví o tom, že případy trestního stíhání na objednávku existují.  „Ono není zas takový problém, aby policie nebo jiné orgány činné v trestném řízení někoho trestně obvinily, respektive zahájily trestní stíhání konkrétní osoby. Pokud budete někdy chtít, takové případy existují, můžete se zeptat řady policistů,“ sdělil poslanec na plénu kolegům.

Předseda klubu ČSSD Jan Chvojka se ve svém projevu obrátil s výzvou na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby zveřejnil statistiku žádostí občanů o odškodnění za nezákonná trestní stíhání, jejich úspěšnost a také to, zda může potvrdit, že ministerstvo vyřizování nestíhá vyřídit v zákonné lhůtě. Poté jej požádal o odpověď, zda o výrocích svého předsedy a premiéra o účelovosti trestního stíhání bude jednat s nejvyšším státním zástupcem. Ministr spravedlnosti dosud mlčí a to i k výrokům svého šéfa Babiše o tom, že je v Česku možné stíhání na objednávku.

Více na http://www.ceska-justice.cz/2018/01/trestni-politika-statu-devastujici-silene-cem-zijeme-zaznelo-ve-snemovne/

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.