Maminka chlapce s postižením se dočkala příspěvku na péči i odškodnění

S pomocí ombudsmanky se matka tříletého chlapce s Downovým syndromem po téměř roce a půl dočkala příspěvku na péči a průkazu ZTP. Na základě rady ombudsmanky pak požádala o odškodnění a ministerstvo jí za průtahy v řízení přiznalo 20 000 Kč.

Maminka tříletého chlapce s Downovým syndromem ze severní Moravy se obrátila na ombudsmanku kvůli problémům s přiznáním příspěvku na péči a průkazu osoby se zdravotním postižením. Požádala o ně v roce 2016 a v obou případech neuspěla. Přestože uvedla, že syn je a trvale bude plně závislý na péči, pomoci a dohledu druhé osoby, vyžaduje stálou péči a každodenní rehabilitaci, úřad práce chlapci příspěvek na péči ani průkaz ZTP nepřiznal.

Matka se proti tomu odvolala k Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale to ani po tři čtvrtě roce v její věci nerozhodlo, a proto se obrátila na ombudsmanku.

Ukázalo se, že ministerstvo nerozhodlo, protože k tomu nemělo potřebný podklad o posouzení zdravotního stavu. Ten však Posudková komise MPSV nebyla schopna dodat s odvoláním na vysoký počet žádostí a nedostatek posudkových lékařů.

Po zahájení šetření ombudsmanky Posudková komise MPSV zdravotní stav chlapce posoudila a ministerstvo rozhodnutím přiznalo chlapci příspěvek na péči v I. stupni. Za další 3 měsíce ministerstvo rozhodlo také o přiznání průkazu ZTP.

Ombudsmanka vytkla ministerstvu, že v odvolacím řízení došlo k významnému překročení lhůt pro posouzení zdravotního stavu chlapce. Zároveň byla podle ní i celková délka obou řízení (o původní žádosti a o odvolání) nepřiměřená.

„Stát lidem garantuje, že v jejich věci bude rozhodnuto v přiměřené lhůtě, a je na něm, jak dodržování lhůt zajistí. Jestliže řízení o dávkách nebo průkazu pro osoby se zdravotním postižením trvá téměř jeden a půl roku, jedná se již o nepřiměřenou délku řízení. V takovém případě je na místě žádat odškodnění,“ konstatuje ombudsmanka. Protože v tomto případě řízení o příspěvku na péči trvalo 14 měsíců a řízení o průkazu ZTP dokonce 17 měsíců, poradila ombudsmanka stěžovatelce, aby o odškodnění požádala.

Ta tak učinila a ministerstvo její žádosti vyhovělo. Protože celková doba řízení podstatně přesáhla zákonnou délku a vzhledem k tomu, že se jednalo o záležitost dávek, které mají kompenzovat potřeby vyplývající ze zdravotního stavu chlapce, přiznalo jí ministerstvo 20 000 Kč jako zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení.

Za nepřiměřenou délku řízení lze žádat odškodnění

Za nepřiměřenou délku řízení, která s sebou může nést určitý stav nejistoty a duševních útrap, je možné zažádat o odškodnění u příslušného ministerstva.

Lhůta pro vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů (pro úřad práce, který rozhoduje o dávce) + 45 dnů (pro okresní správu sociálního zabezpečení, která posuzuje zdravotní stav žadatele). Pokud posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení nemůže ze závažných důvodů dodržet lhůtu 45 dnů, sdělí tyto důvody úřadu práce a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů (na 75 dnů).

Délka odvolacího řízení by neměla překročit 60 dnů, k nimž se připočítá 60 dnů na zpracování posudku Posudkovou komisí MPSV. Ze závažných provozních důvodů lze lhůtu pro posouzení zdravotního stavu prodloužit na 90 dnů.

I složitější případy by měly být včetně odvolání vyřízeny maximálně do jednoho roku.

V případě nedodržení lhůt v odvolacím řízení lze podat ministryni práce a sociálních věcí žádost o přijetí opatření proti nečinnosti ministerstva. K tomu je možné využít formulář z webových stránek veřejného ochránce práv.

Nevede-li tento krok ke zjednání nápravy, lze se obrátit na veřejného ochránce práv nebo podat žalobu na nečinnost ke krajskému soudu podle místa bydliště žalobce.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/maminka-chlapce-s-postizenim-se-dockala-prispevku-na-peci-i-odskodneni/

Komentáře jsou zakázány.