EU strategie k podpoře a posile neformálních pečujících

Krok 1: Definovat a ocenit pečující

Neformální pečující je významný, jak v péči o lidi v podmínkách dlouhodobé péče a snížené soběstačnosti v komunitě, tak pro ekonomiku zemí EU. Ti, co rozhodují, často selhávají při prosazování jejich potřeb, neboť používají velmi zúženou definici neformálního pečujícího anebo z důvodu absence takové definice v zákonech.

Krok 2: Určit, kdo jsou Vaši pečující

Přes veliký nárůst kolem péče a pečování, pečující osoby stále tvoří neviditelnou a podhodnocenou pracovní sílu v mnoha členských zemích EU. Když jsou pečující včas identifikováni a jasně podpořeni, mohou lépe pokračovat ve své roli pečujícího a udržet si zdravý životní styl.

Krok 3:  Přístup k potřebám Vašich pečujících

Pečující mají mít přístup k vyhodnocení zjištění, které jim mohou pomoci zjednodušit život. Což umožňuje rozvoj osobního souboru podpůrných zjištění, která mohou pomoci podpořit změnu. Organizace pečujících mají hrát důležitou roli v procesu začleňování pečujících do spoluvytváření těchto vyhodnocovacích nástrojů a v podpoře jejich rozšiřování a procesu porozumění.

Krok 4: Podpora mezioborové spolupráce vedoucí k integraci a komunitním službách péče

Integrovaná péče, služby a podporované aktivity znamenají, že návrh a dodávka služeb je vytvářena efektivnějším způsobem, neboli uživatelé dostávají kontinuální preventivní, léčebnou, rehabilitační a podpůrnou intervenci během života v takové podobě, která odpovídá jejich potřebám v daném čase a je nepřetržitě dostupná v různých úrovních a oblastech zdravotního a sociálního systému.

Krok 5: Ulehčení přístupu pečujících k informacím a poradenství o péči a o životě s péčí

Pečující často potřebují přijmout zodpovědnosti poskytovatele péče bez varování a plánování. Většina z nich si neuvědomuje, že jsou pečující, a pokud ano, často zápasí s přístupem k základním informacím o tom, co znamená být pečující, o příspěvcích a nárocích, podpůrných službách, zaměstnání, volna pro pečující, o možnostech tréninku – vzdělávání a možných důsledcích pro ně a osobu, o níž pečují.

Krok 6: Věnování pozornosti zdraví pečujících a předcházení projevům jejich špatného zdravotního stavu

Pečující často trpí špatným psychickým a duševním zdravotním stavem, který je výsledkem jejich pečujících činností bez dostatečné podpory. Včasné určení a podpora společně s konkrétními preventivními opatřeními je důležitá pro zachování zdraví a dobrého bytí pečujícího, je prevencí špatného zdravotního stavu.

Krok 7: Umožnit pečujícím přestávku

Respitní (odlehčovací) služba je často vnímána jako nejdůležitější a běžná forma podpory ke zmírnění břemena a stresu pečujícího. Respitní péče může poskytovat pečujícím přestávku od obvyklých povinností pečujícího na krátkou dobu nebo delší čas.

Krok 8: Poskytnout pečujícím přístup ke vzdělání a rozpoznat jejich dovednosti

Trénink pečujících zlepšuje důvěru pečujících a umožňuje pečujícímu poskytovat lepší kvalitu péče déle a v lepších podmínkách jak pro sebe, tak pro osobu  o níž pečuje.  Je dobře doložen preventivní význam pro odklad nebo vyhnutí se nástupu do nemocnice či dlouhodobé institucionální služby u dobře trénovaných a dobře podpořených neformálních pečujících.

Krok 9: Prevence chudoby pečujících a jejich podpora setrvat v aktivním profesionálním/ vzdělávacím životě

Přijetí role pečujícího nemusí znamenat, že lidé musí čelit finančním obtížím a sociálnímu vyloučení nebo musí ukončit práci či vzdělávání, aby mohli pečovat. Pečující, kteří chtějí a mohou studovat či pracovat, mají mít možnost a neměli by být diskriminováni. Mají být podpořeni na škole/univerzitě nebo na pracovišti, aby mohli setrvat v zaměstnaneckém poměru. Pečující by také měli mít možnost přístupu k celoživotnímu vzdělávání, také k vyššímu vzdělávání a rozvoji dovedností způsobem, který odpovídá jejich povinnostem péče. Je zásadní vyhnout se chudobě a sociální exkluzi, a to je zejména důležité ve světle genderově rozdílného platu a penzijní mezery v Evropě a cílů EU na poli vzdělání, zaměstnanosti a růstu.

Krok 10: Zahrnutí perspektivy pečujících do všech významných strategií

Úspěch iniciativ snažících se zviditelnit potřeby a preference pečujících velkou měrou závisí na souhře mezi zdravotní a sociální sférou. Je tu jasná potřeba lepšího strategického plánování a spolupráce mezi širokou škálou služeb, aby byla jistá efektivní dodávka koordinovaných podpůrných opatření, které odpovídají mnohadimensionálním  (různorodým) potřebám pečujících.

Více na: https://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/eu-strategie-k-podpore-a-posile-neformalnich-pecujicich-10-kroku/

Komentáře jsou zakázány.