Výzva k nominaci členů zastupujících neziskový sektor do pracovní skupiny k tvorbě metodiky participace

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání nominací kandidátů zastupujících nestátní neziskový sektor na členství v pracovní skupině pro zpracování metodiky pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech

Důvod vzniku pracovní skupiny

V průběhu vytváření Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030, strategického dokumentu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“), který formuluje cíle v oblasti spolupráce veřejné správy a nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), a stanovuje strategické směřování směrem k neziskovému sektoru do roku 2030, byla identifikována nejednotnost ve způsobu, jakým ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy v rámci procesů vedoucích k participaci na rozhodování ze strany občanské společnosti, například ze strany nestátních neziskových organizací, zajišťují účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech a jmenování osob do jednotlivých pracovních skupin, poradních orgánů nebo expertních panelů.

Neexistence jednotné metodiky nepřispívá k dostatečné a efektivní komunikaci vládního sektoru a občanské společnosti a vede rovněž k netransparentnosti a tím i potenciálně ke snížení věrohodnosti dosažených výsledků i participativních  procesů jako takových.

V současnosti rovněž není řešeno riziko určité „monopolizace“ účasti na participativních procesech, kdy si mohou ministerstva nebo ostatní ústřední správní úřady vybírat ke spolupráci opakovaně pouze úzkou skupinu osob, se kterou již dříve spolupracovaly a se kterými mají dobré zkušenosti. Tento postup může představovat riziko, že nebude využit plný potenciál participativních procesů nebo že vzniknou nedůvodné překážky pro přístup těch osob, které se běžně do participativních procesů nezapojují.

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/vyzva-k-nominaci-clenu-zastupujicich-neziskovy-sektor-do-pracovni-skupiny-k-tvorbe-metodiky-participace–186441/

Comments are closed.