Tisková zpráva: ČHV podporuje návrh na nový systém úpravy péče o nezletilé děti

V poslanecké sněmovně se v současné době nachází sněmovní tisk č. 899/0, který počítá se změnou občanského zákoníku, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a některých dalších souvisejících zákonů. Cílem navrhované právní úpravy je změna přístupu, jímž je zabezpečována ochrana dětí v případě rozpadu manželství jejich rodičů, tak, že do nastavení porozvodových vztahů budou soudy méně zasahovat a má být ponecháno především na rodičích, aby své budoucí poměry správně nastavili. Navrhovatelé odůvodňují potřebnost novely zejména změnou společenských vztahů a sociodemografického vývoje. Výchova dítěte mimo manželství již dnes není považována za nutně ohrožující správný vývoj dítěte, stejně tak záruku správného vývoje nedává výchova dítěte osobami formálně sezdanými. Navrhovatelé se naopak domnívají, že nižší míra intervence ze strany státu bude mít na porozvodové vztahy pozitivní vliv a pomůže omezit stigmatizaci dítěte.

Navrhovaná úprava počítá se zrušením povinnosti schvalování dohody mezi rodiči soudem. Má být ponecháno primárně na rodičích, aby své porozvodové poměry upravili a péči o dítě nastavili sami, neformálně a podle potřeb všech, kteří mohou být rozvodem dotčeni, a to včetně práv dítěte, je-li schopno vzhledem ke svému věku a vyspělosti schopno formulovat svůj názor. Schvalování dohody soudem přitom není vyloučeno zcela, stejně tak není vyloučeno, aby v případě, že rodiče společnou vůli nenaleznou, rozhodl o jejich budoucích poměrech autoritativně soud i bez návrhu.

ČHV tento návrh jednoznačně podporuje a vítá. Nový systém napomůže zrovnoprávnění sezdaných a nesezdaných párů, jelikož i rodičům dětí narozených v manželství umožní upravit budoucí péči o dítě neformálně a flexibilně. ČHV také oceňuje významné odlehčení agendy soudů i OSPOD, neboť lze očekávat, že její významná část bude vyřešena bez nutnosti jejich zásahu. Naopak se lze domnívat, že státní instituce se budou moci důsledněji zaobírat rodinami s opravdovými problémy, v nichž jsou jejich intervence skutečně potřebné. Jako pozitivní je jistě na místě vnímat i omezení „nepříjemných úředních úkonů“, a to zejména ve vztahu k dětem. Nelze však zapomínat ani na rodiče, jimž ubyde velké množství starostí v tak obtížném životním období, jakým rozvod jistě je, za současného posílení jejich smyslu pro zodpovědnost za své blízké.

JUDr. Václav Vlk, předseda ČHV
předsednictvo ČHV

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Comments are closed.