Práva příslušníků národnostních menšin v české legislativě

Úřad vlády České republiky v roce 2019 začal spolupracovat s Českým statistickým úřadem na přípravě Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne po 10 letech v březnu roku 2021. Sčítání by mělo kromě jiného přinést i důležité informace o počtu příslušníků jednotlivých národnostních menšin v ČR. Přihlášení se k určité národnosti a k národnostní menšině představuje svobodný a dobrovolný akt. To výslovně stanovuje Listina základních práv a svobod, podle které „Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti.“ (čl. 3 odst. 2).

Přestože se jedná o dobrovolnou, tedy nepovinnou deklaraci, ve svém důsledku hraje v životě národnostních menšin významnou roli, neboť výše početního zastoupení jednotlivých národnostních menšin se odráží v možnostech uplatňování práv národnostních menšin v České republice podle platné legislativy. 

Více na https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/aktuality/prava-prislusniku-narodnostnich-mensin-v-ceske-legislative-185415/

Comments are closed.