News

Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k porušování principů právního státu na Slovensku a k výkonu nejen koluzní vazby

Český helsinský výbor konstatuje oprávněnost kritiky situace, že při výkonu vazby na Slovensku dochází k neodůvodněné diferenciaci podmínek mezi jednotlivými vazebními věznicemi, kdy některé z nich jsou na úrovni odpovídající současným evropským standardům, ale některé vazební věznice svým stavem zůstaly v dobách „socialistického vězeňství“.

V této souvislosti považujeme rovněž za závažné informace týkající se aktuální právní úpravy na Slovensku, která neomezuje délku trvání vazby zejména v koluzních věcech na standardy zvyklé v ostatních evropských zemích. Zejména v exponovaných případech vazba trvá na Slovensku neúměrně dlouhou dobu a je zde vážné podezření, že ve skutečnosti slouží k možnému nátlaku na osoby vazebně stíhané. V tomto ohledu Slovensko dlouhodobě ignoruje doporučení Evropského výboru proti mučení (CPT), který považuje rovněž za nepřípustné, aby osoby v tzv. koluzní vazbě trávily 23 hodin na cele bez možnosti dalších aktivit a s velmi nízkým počtem návštěv.     

V souvislosti s aktuálním děním na právní scéně na Slovensku též ČHV se znepokojením sleduje situaci týkající se trestních stíhání osob dříve působících v justici a dále pak trestní stíhání advokátů, kteří upozorňují na excesy, v nichž již zasáhla slovenská generální prokuratura.

ČHV současně vítá řadu aktivit reprezentovaných zejména ve stanoviscích Slovenské advokátní komory, další aktivity uvnitř celé právnické obce a rovněž podporuje činnost Iniciativy za právny stát (www.pravnystat.eu).

Velmi pozitivně v tomto směru vnímá i to, že v těchto aktivitách se spojily právní osobnosti, které ač působí na odlišných stranách právních procesů a častokrát mají i odlišné právní názory, považují shodně za důležité tyto základní hodnoty a principy: transparentnost a předvídatelnost legislativního procesu, transparentnost a efektivnost justice, boj proti zneužívání trestního procesu a v neposlední řadě snahy o zachování co největší garance standardů lidských práv zejména v otázkách trestního stíhání, vazebního stíhání a výkonu trestu.

ČHV bude nadále situaci na Slovensku sledovat a podporovat všechny aktivity usilující o dodržování základních zásad právního státu na Slovensku.

JUDr. Václav Vlk
předseda Českého helsinského výboru

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Tisková zpráva: ČHV podporuje návrh na nový systém úpravy péče o nezletilé děti

V poslanecké sněmovně se v současné době nachází sněmovní tisk č. 899/0, který počítá se změnou občanského zákoníku, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a některých dalších souvisejících zákonů. Cílem navrhované právní úpravy je změna přístupu, jímž je zabezpečována ochrana dětí v případě rozpadu manželství jejich rodičů, tak, že do nastavení porozvodových vztahů budou soudy méně zasahovat a má být ponecháno především na rodičích, aby své budoucí poměry správně nastavili. Navrhovatelé odůvodňují potřebnost novely zejména změnou společenských vztahů a sociodemografického vývoje. Výchova dítěte mimo manželství již dnes není považována za nutně ohrožující správný vývoj dítěte, stejně tak záruku správného vývoje nedává výchova dítěte osobami formálně sezdanými. Navrhovatelé se naopak domnívají, že nižší míra intervence ze strany státu bude mít na porozvodové vztahy pozitivní vliv a pomůže omezit stigmatizaci dítěte.

Navrhovaná úprava počítá se zrušením povinnosti schvalování dohody mezi rodiči soudem. Má být ponecháno primárně na rodičích, aby své porozvodové poměry upravili a péči o dítě nastavili sami, neformálně a podle potřeb všech, kteří mohou být rozvodem dotčeni, a to včetně práv dítěte, je-li schopno vzhledem ke svému věku a vyspělosti schopno formulovat svůj názor. Schvalování dohody soudem přitom není vyloučeno zcela, stejně tak není vyloučeno, aby v případě, že rodiče společnou vůli nenaleznou, rozhodl o jejich budoucích poměrech autoritativně soud i bez návrhu.

ČHV tento návrh jednoznačně podporuje a vítá. Nový systém napomůže zrovnoprávnění sezdaných a nesezdaných párů, jelikož i rodičům dětí narozených v manželství umožní upravit budoucí péči o dítě neformálně a flexibilně. ČHV také oceňuje významné odlehčení agendy soudů i OSPOD, neboť lze očekávat, že její významná část bude vyřešena bez nutnosti jejich zásahu. Naopak se lze domnívat, že státní instituce se budou moci důsledněji zaobírat rodinami s opravdovými problémy, v nichž jsou jejich intervence skutečně potřebné. Jako pozitivní je jistě na místě vnímat i omezení „nepříjemných úředních úkonů“, a to zejména ve vztahu k dětem. Nelze však zapomínat ani na rodiče, jimž ubyde velké množství starostí v tak obtížném životním období, jakým rozvod jistě je, za současného posílení jejich smyslu pro zodpovědnost za své blízké.

JUDr. Václav Vlk, předseda ČHV
předsednictvo ČHV

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Zemřel Paul Polansky – přítel Romů a iniciátor myšlenky zrušení prasečí farmy v Letech

Dne 26. března 2021 zemřel ve věku 79 let americký spisovatel, básník, lidskoprávní aktivista a přítel Romů Paul Polansky.  

Paul Polansky významným způsobem přispěl k odstranění velkochovu prasat z míst bývalého koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku. Právě on v 90. letech dvacátého století objevil během pátrání po rodokmenech Američanů, kteří do Ameriky odešli z Českých zemí, archiv tábora Lety. Tyto informace zveřejnil v americkém tisku a otevřel tak debatu o nutnosti odstranění prasečí farmy z míst genocidy Romů.

Paul se nebál otevírat témata, která jsou v České republice brána jako kontroverzní a tabu. Psal a mluvil třeba o zapojení českých elit a institucí do romského holokaustu, o zametání důkazů pod koberec a o souvislostech druhoválečné genocidy Romů a dnešním anticikanismem.

Po otevření kauzy Lety působil Paul Polansky na Balkáně, kde se zabýval ochranou práv romských komunit v nelehké době rozpadu Jugoslávie. Do České republiky se pravidelně vracel a pomáhal dotáhnout do konce boj za odstranění prasečí farmy z Let u Písku.  

Tak jsem ho poznal a skamarádil se s ním. Pamatuju si, jak nás přes pokročilý věk protáhnul každým křovím a příkopem v okolí bývalého koncentráku. Jak jsme společně objevili lokaci kamenolomu, ve kterém vězni pracovali. Paul mě toho opravdu hodně naučil: nebát se jít se svým názorem proti většině, nebát se mluvit o věcech, které lidé nechtějí slyšet. Naučil mě vytrvalosti, protože nakonec láska a pravda, vždy zvítězí nad lží a nenávistí.

Děkujeme Paule.  Rest in peace.                    

Autor: Miroslav Brož

Tisková zpráva: Český helsinský výbor jako člen Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání při Radě vlády pro lidská práva plně podporuje usnesení výboru ze dne 22. března 2021

Český helsinský výbor jako člen Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání při Radě vlády pro lidská práva plně podporuje usnesení výboru ze dne 22. března 2021 v tomto znění:

Výbor proti mučení žádá Generálního ředitele Vězeňské služby ČR a Ministerstvo spravedlnosti, aby:

 1. poskytli Výboru informace:
  a) o přesném počtu úmrtí v souvislosti s COVID-19 ve věznicích, místě úmrtí, věkové struktuře zemřelých odsouzených, způsobu informování pozůstalých a dalších s tím souvisejících poznatcích,
  b) o vývoji reprodukčního čísla ve věznicích a o tom, které věznice k dnešnímu datu přestaly přijímat další vězně,
  c) o počtech osob, které patří do rizikových skupin (z hlediska věku a/nebo zdravotního stavu),
  d) o počtech vězněných osob, které jsou k dnešnímu datu v těžkém nebo středně těžkém stavu a o způsobu informování jejich rodinných příslušníků,
  e) o počtu techniky určené ke „Skypování“, možnostech jejího navýšení a o aktuálním využívání „Skypu“ v jednotlivých věznicích,
 2. zasadili se v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví o přednostní očkování vězněných osob,
 3. navýšily finanční limity na stravovací normy a zajistili tak ve věznicích nutriční hodnoty stravy lépe odpovídající současným potřebám v souvislosti s pandemií COVID-19,
 4. vytvořili možnost pro dobrovolníky z řad duchovenské péče, aby mohli být prostřednictvím „Skypu“ v době pandemie v průběžném kontaktu s odsouzenými,
 5. připravili strategii kroků a opatření, které v budoucnu umožní postupné rozvolňování zákazu návštěv ve věznicích,
 6. dále podporovali iniciativu ředitelů věznic podávat ve vhodných případech žádosti o podmíněné propuštění podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku.

Tisková zpráva: Stanovisko ČHV k nominaci kandidáta na člena Rady České televize

Český helsinský výbor se připojil s hlubokým znepokojením ke stanovisku Federace židovských obcí v České republice ze dne 24. března 2021, které se týká osoby Pavla Černockého jako kandidáta za člena Rady České televize.

Jeho antisemitské výroky a jeho obecné vystupování v tomto směru považujeme za natolik odstrašující a nepřípustné, že sdílíme názor Federace židovských obcí v České republice a považujeme Pavla Černockého za zcela nevhodného kandidáta pro volbu člena Rady České televize.
 
V této souvislosti upozorňujeme, že antisemitismus a s ním související nacismus je jedním z nejhorších civilizačních zel, které nás provází po staletí a způsobilo natolik nezměrné utrpení, že žádné jeho projevy nelze tolerovat.

Předsednictvo ČHV

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Neziskové organizace ve vězeňství zásadně nesouhlasí s vládním návrhem podmínek čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu

Český helsinský výbor jako zakládající člen Asociace organizací ve vězeňství (AOOV) podpořil stanovisko, ve kterém Asociace zásadně nesouhlasí s vládním návrhem podmínek čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF+), jehož záměrem je snížit prostředky alokované do oblasti Operačního programu zaměstnanost (OPZ+) o 10 % a zavést povinnou spoluúčast subjektům z řad neziskových organizací ve výši 5%. AOOV upozorňuje, že snížení prostředků ESF bude mít negativní důsledky pro organizace pracující s dětmi a mladými, s rodinami, osobami se zdravotním postižením či seniory, dále také s lidmi v bytové nouzi, bez přístřeší a dalšími ohroženými skupinami včetně osob vycházejících z vězení.

Asociace zaslala dopis ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové s prosbou o podporu v této věci a připojila se k dopisu Platformy za bydlení adresovanému premiérovi Babišovi.

Více informací naleznete zde https://aoov.cz/odborna-stanoviska/stanovisko-aoov-k-vladnimu-navrhu-zmeny-podminek-esf-2/

Tisková zpráva: Český helsinský výbor se připojil k Otevřenému dopisu neziskových organizací a také některých členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ohrazujícímu se proti výrokům ombudsmana Stanislava Krečka

V tomto dopise zástupci a zástupkyně nevládních organizací a členové a členky Rady vlády, zásadně nesouhlasí s protiromskými výroky Stanislava Křečka, veřejného ochránce práv (ombudsmana) a důrazně žádají předsedu vlády ČR, který je také předsedou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, a dále kompetentní orgány Poslanecké sněmovny ČR, aby se v co nejkratším čase veřejně distancovaly od výroků ombudsmana Křečka a vyzvaly ho k dodržování zákona o veřejném ochránci práv a slibu, který složil, když se funkce ombudsmana ujímal.

Otevřený dopis ve formátu PDF je ke stažení zde.

Tisková zpráva: Výroky politiků na adresu Ústavního soudu považuje ČHV za nepřijatelné

V souvislosti s nálezem Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ze dne 3. února 2021), který rozhodl o tom, že hlas voliče bude mít stejnou váhu v Praze jako v Aši nebo ve Zlíně, a následnou kritikou politiků, podle nichž jde o uspěchané rozhodnutí v nevhodný čas, považujeme za nutné se připojit k těm, kteří označili za nepřijatelné výroky prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš se měl vyslovit takto: „Ústavní soud ztratil zábrany a snaží se ovlivnit politickou situaci v zemi“. Miloš Zeman se podle médií vyslovil, že rozhodnutí Ústavního soudu může „vést k ústavní krizi, která nemá řešení“. Oba způsobem, který pokládáme za nevhodný a velice problematický, zpochybňují nezávislost a kompetence Ústavního soudu, který rozhodnutím chránil Ústavu a její princip rovnosti občanů ve volebních procesech.

Pokud rozhodnutí Ústavního soudu jako státní instituce vede k tomu, že prezident neudělí státní vyznamenání jeho předsedovi JUDr. Pavlu Rychetskému, považujeme to za nátlak na práci nezávislých soudů, který připomíná praktiky režimů, jež se vydaly autoritářskou cestou, kterou si nepřejeme následovat. Navíc tím uvedení politici dávají signál soudcům (a veřejnosti), že jejich práce se hodnotí politicky. To je z hlediska principů demokracie nepřijatelné.   

Zároveň se pozastavujeme nad nečinností vlády a Parlamentu. Současná vládní koalice mohla nespravedlnost volebního zákona napravit. Měla na to řadu let a nekonala.                       

Předsednictvo ČHV

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Tisková zpráva: Český helsinský výbor odsuzuje brutální potlačení protestů a uvěznění Navalného

Uvěznění opozičního představitele a kritika režimu Ruské federace Alexeje Navalného považujeme za účelové a politicky motivované. Požadujeme jeho bezpodmínečné propuštění a důkladné transparentní vyšetření případu jeho nedávné otravy ve spolupráci s mezinárodními orgány a zveřejnění výsledků tohoto šetření.

Zároveň odsuzujeme brutální potlačení veřejných protestů proti uvěznění Navalného a požadujeme propuštění zadržených občanů. Znepokojuje nás rozsah policejních zákroků, při kterých bylo podle některých informačních portálů zadrženo přes 11 000 osob.

Předsednictvo Českého helsinského výboru

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Kontaktní osoba pro tisk:
Lucie Rybová, ředitelka ČHV, tel.: + (420) 602 646 940, e-mail: 

Tisková zpráva: Novým předsedou Českého helsinského výboru byl zvolen JUDr. Václav Vlk

Novým předsedou Českého helsinského výboru (ČHV), nevládní neziskové organizace pro lidská práva, byl zvolen dne 28. ledna 2021 její dlouholetý člen a podporovatel advokát JUDr. Václav Vlk.

Do funkce předsedy nastoupil po Táně Fischerové, která po těžké a dlouhé nemoci zemřela v prosinci 2019.   

JUDr. Václav Vlk vede řadu let úspěšnou advokátní kancelář.  Specializuje se mimo jiné i na trestní právo. Je členem Odvolací kárné komise České advokátní komory a člen prezídia Unie obhájců. V minulosti působil mj. jako člen Rozkladové komise ministra vnitra ve věcech azylu.  

Z pozice předsedy se chce zasadit o rozvoj a posílení kapacit Českého helsinského výboru, aby mohla tato nevládní nezisková organizace zejména v této mimořádně obtížné době nadále účinně hájit práva potřebných a nejzranitelnějších skupin obyvatel a pokračovat tak ve své více než třicetileté tradici v oblasti ochrany lidských práv. 

Do funkce místopředsedy ČHV byl opětovně zvolen Doc. Ivan Štampach. Dalšími členy předsednictva jsou Mgr. Mikuláš Vymětal, PhDr., Mgr. Jan Beer, Mgr. Dana Syslová, Václav Trojan a Mgr. Rudolf Vévoda.     

Srdečně blahopřejeme ke zvolení. 

Lucie Rybová
ředitelka Českého helsinského výboru

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Kontaktní osoby pro tisk:
Lucie Rybová, ředitelka ČHV, tel.: + (420) 602 646 940, e-mail:
JUDr. Václav Vlk, předseda ČHV, tel.: + (420) 224 818 736, e-mail: vlk@moreno-vlk.eu

Next posts

All published posts can be found here.