News

Tisková zpráva: Vyjádření ředitelky Českého helsinského výboru ke Dni lidských práv

Vážení spoluobčané, všichni lidé dobré vůle, kteří žijí v naší zemi,

     dovoluji si Vás oslovit dne 10. prosince, kdy byla v roce 1948 Valným shromážděním OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv, kdy slavíme Den lidských práv, abychom si společně připomněli, jaký význam mají lidská práva pro nás všechny a jaké výzvy před námi stojí.

     Žijeme ve velmi těžké době, kdy nám až příliš často odcházejí blízcí a my jsme bezradní a smutní, že nemůžeme být s nimi během hospitalizace v nemocnici a ani během jejich posledních chvil. Jsme více než kdykoliv dříve konfrontováni a zatíženi strachem o své zdraví, obavami o své blízké, obavami o udržení rodiny, obavami o zachování své práce, obavami o svoji budoucnost i o budoucnost této země.

    Všechny dosavadní úspěchy při prosazování základních lidských práv a svobod jsou nyní pro nás v této složité době posilou a ochranou. To co se nám v uplynulých letech naopak nepodařilo prosadit zejména v oblasti naplňování sociálních práv nás teď nesmírně zatěžuje a dohání. Je čas si to uvědomit a začít jednat.   

     Mezi úspěchy na lidskoprávním poli lze rozhodně označit nezávislost soudů, které zatím hlídají stát, aby čistě pod ekonomickým tlakem a bez zásadních argumentů neobětoval v zájmu většiny menšinu.  Tisíce jednotlivců, kteří někdy jen váhají, hledají, ptají se a třeba nesouhlasí s povinným očkováním.  Tato menšina, ale i další jiné skupiny, které jsou v menšině (např. osoby se zdravotním postižením) mají, jako každý člověk v této zemi, právo na svobodu slova, právo rozhodovat se o svém zdraví a o zdraví svých dětí, mají právo vykonávat práci, na kterou se připravovali a kterou chtějí vykonávat, mají právo na svobodu pohybu, právo na ochranu soukromí atd. Děkujeme.

     V demokratické společnosti, kde jsou lidská práva klíčovou hodnotou, je třeba za všech okolností vést ve společnosti dialog, ne monolog. Je třeba lidi žádat a vysvětlovat, ne jim rozkazovat, lhát a vyhrožovat. Do této doby se už nechceme vracet. Laskavost, vzájemnost, solidarita, péče a zájem o druhé a o jejich problémy udělají větší službu než šíření nenávisti, zloby a výčitek. I to je třeba si během Dne lidských práv znovu připomenout. A poděkovat všem, kteří se o dialog v tolik rozdělené společnosti v posledních dvou letech snaží.   

    Co se nám nepodařilo při naplňování lidských práv dříve změnit, začíná být nyní bohužel až příliš zjevné. Pro statisíce lidí je totiž nejistota týkající se bydlení, práce, výše příjmu současného a budoucího stejnou hrozbou jakou je onemocnění či úmrtí na Covid 19. Mnoho lidí nemá již nyní střechu nad hlavou, mnoho lidí živoří na hranici chudoby. Mnoho lidí žije ve strachu ze ztráty bydlení a majetku z důvodu lichvářských úroků a vysokých penále u exekucí, které mohl stát přes své instituce řešit jinak.

Vymáhání dluhů na zdravotním pojištění, dluhů za neplacení jízdného, dluhů po trestné činnosti druhé osoby nesmí vést k úplné likvidaci člověka, když kromě dlužné částky musí platit nekřesťanské úroky.    Vymáhání spravedlnosti a základních lidských práv, které jsou v ohrožení, se stává rovněž nedostupné, protože na kvalitní právní pomoc je třeba mít dnes velké příjmy nebo dostatečné úspory. Tento stav je ne podobný pandemii a je mu nutné čelit stejně razantně jako při ochraně našeho zdraví. V těchto věcech je třeba dosáhnout rychle nápravy.

       Jedinec nesmí být obětován systému. Systém se musí přizpůsobit jedinci. Jedině tak se všem lidem v této zemi bude žít důstojně. Slabí a zranitelní mají mít vždy ochranu a podporu ze strany státu. Také národnostní menšiny zejména Romové mají právo na rovné zacházení v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnávání, bydlení a mají právo aktivně se podílet na rozhodování o věcech veřejných včetně fungování státní správy a samosprávy. Důstojné bydlení, důstojný příjem, důstojné zacházení ve stáří, důstojné zajištění a péče během nemoci, důstojné podmínky při péči a při výchově dětí, důstojné podmínky a zacházení v institucionálních zařízeních jako jsou psychiatrické nemocnice nebo věznice, důstojné podmínky a zacházení se všemi, kterých se to týká při narození i během umírání. To vše je možné dosáhnout, pokud hlavní prioritou těch, kteří řídí stát, je ochrana a naplňování lidských práv.

     Chceme věřit, že nová vláda bude tuto prioritu mít, byť není zatím výslovně zmíněna ve společném prohlášení stran. V nové vládě také není ministr, který by důležitou agendu lidských práv měl v gesci. Lze tedy jen doufat, že až v roce 2022 a v dalších letech bude vláda prezentovat situaci v oblasti naplňování lidských práv v ČR před ostatními státy během Univerzálního periodické přezkumu OSN, nebudeme oproti jiným státům nadále tolik pozadu při plnění závazků z mezinárodních úmluv o lidských právech, jak je tomu v současnosti.     

      Vyzýváme proto vládu, ty, kterým jsme v demokratických volbách dali náš hlas, aby jej využili k prosazení změn v jejichž středu musí být primárně zájem na dodržování a na naplňování základních lidských práv a svobod. Aby až se rok s rokem sejde jsme mohli říct, že se nám všem v této zemi žije lépe a že budoucnost této země je i nadále spjata s demokracií a s naplňováním lidských práv.

                                                                                Lucie Rybová                   
ředitelka Českého helsinského výboru

Tiskovou zprávu ve formátu PDF najdete zde.

Poslední rozloučení s Petrem Uhlem se koná symbolicky na Den lidských práv

Poslední rozloučení s Petrem Uhlem se uskuteční ve strašnickém krematoriu 10. prosince –  symbolicky na Den lidských práv. Ve stejný den v roce 1988 se na francouzském velvyslanectví v Praze uskutečnilo památné setkání disidentů s francouzským prezidentem Françoisem Mitterandem, kterého se zúčastnil i Uhl.

Novinář a publicista, někdejší disident, politický vězeň a signatář Charty 77 Petr Uhl, který se během komunistického režimu i v polistopadové éře zasazoval o ochranu lidských práv, zemřel 1. prosince. Bylo mu 80 let. Rozloučení, které má být podle jeho rodiny oslavou naplněného života statečného člověka, bude možné sledovat i před velkou obřadní síní na obrazovkách.

“Přijďte prosím všichni, kdo jste ho měli rádi, a společně oslavme jeho naplněný život. Obřad se bude konat ve velké obřadní síni ve strašnickém krematoriu dne 10. prosince 2021 v 15 hodin,” napsal syn Michal Uhl na svém facebookovém profilu.

Uhl společně se svoji ženou patřil k nejvýraznějším postavám československého disentu. Kvůli svému přesvědčení strávil za normalizace devět let svého života ve vězení a ani v polistopadové době nepřestal s hájením lidských práv.

Uhl byl spoluzakladatelem, signatářem a aktivistou Charty 77, stál také u zrodu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Po listopadu 1989 se zapojil do práce v Občanském fóru (OF), za které byl v roce 1990 zvolen jako člen Levé alternativy poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění. Začátkem 90. let vedl Československou tiskovou kancelář, řadu let působil jako komentátor deníku Právo.

V 90. letech byl členem Občanského hnutí, mezi roky 2002 a 2007 byl ve Straně zelených, za kterou v roce 2006 kandidoval do Sněmovny, poslancem se ale nestal. Za sociálnědemokratického kabinetu Miloše Zemana se stal vládním zmocněncem pro lidská práva.

Petr Uhl byl také řadu let členem Českého helsinského výboru a stál při jeho založení. Poslední rozhovor s ním, nejen o historii, ale i o současnosti ČHV, vedl Mikuláš Vymětal. Rozhovor vyšel v publikaci Svobodní a sobě rovní – 33 let boje za lidská práva. 

https://protestant.evangnet.cz/kritika-lidskopravnich-nehoraznosti-i-ucinna-pomoc

https://www.zbozi.cz/vyrobek/svobodni-a-sobe-rovni-lucie-rybova-mikulas-vymetal-2021-brozovana/#utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=DRTG_produkty&utm_content=Prohlizeli+produkty+%5b1%5d&project=Zbozi_MKT

Více na   

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/posledni-rozlouceni-s-petrem-uhlem-bude-symbolicky-na-den-lidskych-prav/2127965

Vyjádření předsedy Českého helsinského výboru Václava Vlka k úmrtí Petra Uhla

Vážená paní Šabatová,

dovolte, abych Vám a Vaší rodině jménem svým, jménem Dany Syslové, Lucie Rybové, Ivana Štampacha, Václava Trojana, Jana Beera, Mikuláše Vymětala, Rudolfa Vévody a celého Českého helsinského výboru vyjádřil naši upřímnou soustrast nad Vaší ztrátou.

Petr Uhl je pro nás všechny synonymem celoživotního bojovníka za spravedlnost, svobodu a právo. Nechyběl u podpisu žádného z dokumentů, které byly nesmírně důležité pro vznikající svobodné Československo, a tak snad už jen z povahy věci nemohl chybět ani u toho, když se v listopadu 1988 formoval Československý helsinský výbor. Jeho hlas v Českém helsinském výboru vždy rezonoval, jeho vytrvalost nás inspirovala a jeho odkaz vždycky byl a navždy zůstane s Výborem spojen.

Považuji za čest, že jsem měl to štěstí se v životě několikrát s Petrem Uhlem setkat a poznat tak na vlastní kůži jeho neutuchající odhodlání v boji za lidská práva. Jeho odvaha a statečnost nechť jsou nám všem příkladem.
Můžeme jen sdílet žal a myslet a něj jako na člověka velkého vším, čím člověk může být.

S hlubokou úctou a pochopením,

Václav Vlk,
předseda Českého helsinského výboru

Czech Helsinki Committee call for support to people in Afghanistan

Since the withdrawal of the U.S led forces from Afghanistan was announced in April of this year, the Taliban made rapid gains across Afghanistan. On Sunday, 15th of August 2021, the Taliban fighters entered Kabul, creating chaos and panic, and prompting desperate Afghans to leave.

The Taliban has a long record of deliberately targeting and killing civilians they deem as enemies. Afghans now urgently need evacuation and international protection as many of them can become target of the Taliban fighters due to their past work or status. Civilians who worked to promote democracy, human rights, academics, education, writers, and people working for the Afghan government or foreign countries are feared to be at particular risk.

NATO countries, including the Czech Republic, are now facing the question of how they should help Afghans who worked with coalition forces. Dozens of Afghans, mainly interpreters who helped the Czech Army during its mission, need urgent help and support.

On Wednesday, an online petition called “Zachraňte tlumočníky” (Save the interpreters) was launched, which was signed by public figures, veterans, and NGOs, including the Czech Helsinki Committee (CHC). The petition warns that several Afghans who worked with the Czech Army are already calling for help, fearing retaliation on themselves and their families.

The Czech government has already approved a plan to evacuate Afghan staffers at the Czech Embassy in Kabul. The Czech Foreign Minister Jakub Kulhanek today during press conference announced that altogether 147 persons were evacuated from Afghanistan and the mission was fulfilled.  

CHC welcomes these measures and calls on the government to make sure all interpreters and Afghan collaborators of the Czech Army are evacuated. We also urge the government to ensure there are all the necessary means to support and integrate Afghans into Czech society. Furthermore, the Czech government should immediately suspend all deportations and forced returns to Afghanistan.

More information is available at:

https://www.hrw.org/news/2021/08/13/afghanistan-risk-civilians-need-evacuation-protection

https://english.radio.cz/ czech-government-plans-help-afghan-interpreters-pursued-taliban-8724388

https://www.politico.eu/article/eu-rescue-staff-taliban-afghanistan/

Lucie Rybová, director of the Czech Helsinki Committee

Sbírka na pomoc rodině Stanislava Tomáše je ukončena

Aktualizováno dne 20. 7. 2021
Vzhledem k tomu, že i po datu 19. 7. 2021 jsou zasílány další finanční dary, budeme níže uvedenou tabulku dárců včetně celkové částky průběžně aktualizovat.

Dobrý den,

tímto bychom Vás chtěli informovat o tom, že ke dni 19. července 2021 se podařilo získat od dárců na úhradu nákladů spojených  s pohřbem  Stanislava Tomáše částku ve výši 40 887 Kč.  

Do finanční pomoci  rodině se zapojilo celkem 18 jednotlivců a jeden spolek – Roma Spolek  Hradec Králové, který přispěl částkou 6 338,- Kč. Podrobnosti o dárcích najdete níže (na našem webu).    

Vybraná částka bude uhrazena přímo pohřební službě a bude tak využita pouze na výdaje spojené  s pohřbem.     

Vzhledem k tomu, že pohřeb se uskuteční již 24. července 2021, sbírku tímto ukončujeme.   

Všem dárcům srdečně děkujeme.

Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru

Finančí pomoc rodině Stanislava Tomáše / Financial support to the family of Stanislav Tomáš

Jméno dárce/Name of DonatorDatum/DateČástka v Kč/Amount in CZK
Beňák David02. 07. 2021 300,00
Povejšilová Anna03. 07. 2021 300,00
Růžička Jan04. 07. 20211 700,00
Lolo Luděk06. 07. 20211 000,00
Bucki Tomáš07. 07. 2021  400,00
Vymětal Mikuláš07. 07. 2021  500,00
Pozivil David07. 07. 2021  400,00
TICUDEAN MIRCEA IOAN08. 07. 2021   800,00
Koky Cyril12. 07. 2021 1 000,00
Mack Jonathan12. 07. 2021 5 025,00
Sivák Milan12. 07. 2021 1 000,00
Rybová Lucie12. 07. 202115 000,00
Zawisla Tobias13. 07. 2021125,00
Chrisidis Charalambo13. 07. 2021500,00
dárce Havířov13. 07. 20211 000,00
Kyrová Tamara14. 07. 20212 499,00
Klinsky Tomáš14. 07. 20211 000,00
Ali Doláková Petra15. 07. 20212 000,00
Roma Spolek HK16. 07. 20216 338,00
Menzal Kai20. 07. 20211 251,00
Celkem / Total:          42 138,00

Výzva k finanční podpoře rodiny tragicky zesnulého Stanislava Tomáše

Vážení kolegové a kolegyně, milí přátelé a spoluobčané, 

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit se žádostí o zaslání finanční podpory rodině Stanislava Tomáše, který tragicky zemřel během zákroku policie v Teplicích a zanechal po sobě rodinu – matku a sestru, které se kromě velkého zármutku a zdravotních problémů vypořádávají s velkou řadou nečekaných a lidsky velmi těžkých obtíží. 

Poslední týdny blízcí Stanislava Tomáše řeší řadu složitých situací a rozhodování kvůli nejasným okolnostem jeho úmrtí, čelí zájmu a tlaku medií, policie a také široké veřejnosti, která se oprávněně o náhlou smrt Stanislava Tomáše zajímá a žádá důkladné a nestranné vyšetření celého případu.                

Kromě výše uvedeného mají pozůstalí členové rodiny Stanislava Tomáše velké existenční starosti a k tomu nemají finance na upořádání důstojného posledního rozloučení, na úpravu místa uložení a na řadu dalších nezbytných nákladů, které je v souvislosti se snahou dosáhnout spravedlnosti nutné zajistit.  Odhadovaná částka, kterou rodina potřebuje je kolem 60 000,- Kč.  To není málo, ale při zapojení mnoha lidí věříme, že se potřebné finance podaří rodině zajistit. Ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová, která je podrobně o složité situaci blízkých informována, se sama rozhodla darovat částku 15 000,- Kč na první výdaje, které již rodina musí v těchto dnech uhradit.    

Vzhledem k opravdu extrémně náročné životní situaci, kterou matka i setra zesnulého prochází (a nutnosti jednak velmi rychle) jsme se rozhodli (kromě veřejného vyjádření k celé události a apelu na prošetření zákroku policie) vyjádřit naší podporu pozůstalým i tím, že pomůžeme rodině Stanislava Tomáše potřebné finanční prostředky získat a současně jim k tomu bezplatně zajistit potřebnou lidskou podporu prostřednictvím odborníků z řad psychologů, sociálních pracovníků, právníků atd.

Pokud chcete i Vy vyjádřit svoji solidaritu a účast s rodinou a blízkými Stanislava Tomáše, můžete tak učinit nejlépe skrze finanční dar. Finanční částku zasílejte na tento transparentní účet u České spořitelny: 020001-2542779329/0800 s uvedením jména dárce a účelu daru „Pomoc rodině Stanislava Tomáše“.

Informace o poskytnutých darech a jménech dárců (pokud je uvedete) budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách.

Předem jménem všech pozůstalých velmi děkujeme za každý finanční obnos, který rodině zašlete. 

Lucie Rybová
ředitelka Českého helsinského výboru

Prohlášení ČHV k tragickému úmrtí romského občana po zásahu Policie ČR

Český helsinský výbor sleduje situaci kolem policejního zákroku, který se odehrál v sobotu
19. 6. 2021 v Teplicích a jenž skončil tragickým úmrtím Stanislava Tomáše. Apelujeme na řádné a důkladné prošetření zásahu policistů, jehož násilnost budí odůvodněné obavy o tom, že zásah mohl být rasově motivován. Způsob, jakým Policie ČR o vyšetřování zákroku referovala, vyvolal vlnu rasistických komentářů na sociálních sítích. Sebereflexe za zmařený lidský život přišla ze strany policie až po několika dnech, což považujeme za nedůstojné.

V Teplicích se v sobotu 26. 6.2021 konalo smuteční setkání na památku Stanislava Tomáše. Na místě se sešlo několik stovek lidí a vystřídala řada řečníků. Shromáždění později přerostlo v protest proti policejní brutalitě a účastníci se vydali na pochod městem směrem k policejní stanici, z davu zněla hesla „stop rasismu“ či „chceme vědět pravdu“. Účastníky pochodu nakonec rozehnal prudký déšť, připraven však byl i ozbrojený sbor pro případ eskalace shromáždění.

Mezi řečníky na pietním setkání vystoupil také evangelický farář, Mgr. Mikuláš Vymětal ThD., který přednesl prohlášení Českého helsinského výboru:

„Vážení pozůstalí, vážená rodino, vážení přítomní.

Sešli jste se zde na pohřbu Stanislava Tomáše, člověka, který žil život jednoho z nás, se zlem, které ho provázelo. Zemřel za okolností, které mnozí z nás vnímají jako tragické, zemřel při střetu s rukou zákona, jeho smrt se stala předmětem sdílení ve veřejném prostoru, vyvolávajíce tak všechny mnohé vášně. Vášně stojící na tom, že to byl Rom a stojící na tom, že přišel o život při zásahu Policie ČR. Chtěl bych zdůraznit, že Stanislav Tomáš byl člověk, chybující člověk, jako každý z nás. Jeho smrt může přinést Romům, a české společnosti, impuls ke změně.

Je na tomto místě třeba říci, že česká společnost je ve vztahu k Romům rasistická. Je třeba na tomto místě říci, že všeobecný přístup Policie ČR v tomto směru není dobrý a vyjádření lítosti přišlo pozdě.

Je třeba říci, že násilná smrt z rukou policie není v Čechách běžná a že se jedná o ojedinělý incident.

Je třeba veřejně říci, že jsou ghetta, kde žijí Romové.

Je třeba veřejně říci, že to Romové mají tisíckrát obtížnější než běžný občan, ať už chtějí cokoli a usilují o vlastní důstojnost, začlenění do běžné společnosti.

Je třeba veřejně říci, že je to odpovědnost každého z nás.

Každý můžeme přispět ke změně.

Podporuji úsilí všech representantů Romů o jejich široké začlenění do společnosti. Rom je stejným občanem jako všichni ostatní a musí jím být v očích vlastních i v očích ostatních.

Tato smrt a události okolo ní se mohou stát mementem a odrazovým můstkem vpřed. Pokud měla smrt Stanislava Tomáše tento smysl, tak tomu chtěla vyšší moc a je to projev osudu.

Přeji Stanislavu Tomášovi klidný odpočinek věčný, jeho rodině a blízkým sílu a všem zúčastněným naplnění vize společnosti bez předsudků vůči Romům.“

Václav Vlk, Mikuláš Vymětal
předsednictvo Českého helsinského výboru

Více informací a záznam ze shromáždění v Teplicích, jehož se účastnilo několik stovek Romů, je dostupný na stránkách Romea o.p.s.

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/romea-tv-bude-vysilat-zive-smutecni-setkani-na-pamatku-stanislava-tomase-v-teplicich (00:45 minut – záznam prohlášení zástupce ČHV)

The Czech lower house of Parliament approves bill to compensate victims of forced sterilization

On the 4th of June 2021, the Czech lower house of Parliament approved a bill to compensate victims of forced sterilization. The bill offers compensation for women, predominantly Romani, who were forcibly or otherwise illegally sterilized in the Czech Republic and former Czechoslovakia. The cases first started to become publicly known about 15 years ago, and since then activists and, human rights organizations, including the Czech Helsinki Committee, were actively pushing for compensation.

Since 2005 Romani women have also been fighting for the Czech state to compensate them. However, all the previous efforts failed. This time, the lower house overwhelmingly approved the bill with 120 votes for and one vote against, while 29 Members of Parliament abstained. The Senate is expected to begin considering the bill next month. If approved, the victims would be able to apply for a one-off compensation payment of CZK 300 000 (around 12 000 euros).

The Czech Helsinki Committee welcomes this positive development – giving women a chance to finally get the justice they have been fighting for. However, while giving financial compensation to victims of forced sterilization is a significant development, we would also like to remind the Czech government of the importance of practical help. Particularly, the role of the institutions, such as the Ministry of Health, should not be underestimated in working closely with victims.

Lucie Rybová
Director of the Czech Helsinki Committee

 

Next posts

All published posts can be found here.