Odborníci diskutovali jak zajistit účast dítěte na rozhodování v souvislosti s jeho hospitalizací na psychiatrii

Ve středu 24. března 2021 uspořádali zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková a náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar online seminář, který se věnoval participaci dítěte na rozhodování v souvislosti s jeho hospitalizací na psychiatrii. Ombudsman realizoval od roku 2018 pět návštěv v psychiatrických zařízeních, které mapovaly zacházení s dětskými pacienty. Návštěvy ukázaly nejednotnou praxi a nejistotu zdravotníků a poskytovatelů v zajištění účasti dětí na rozhodování o záležitostech, které se jich dotýkají, jako je hospitalizace, léčba nebo stížnosti.

Děti nesmí být pouhým objektem vůle jejich zástupce. Každé dítě má právo být slyšeno a řada nezletilých má schopnost, a tedy i právo rozhodovat samostatně. Nenaplnění práv dítěte může vést k neúčinnosti pojistek proti špatnému zacházení a činí dítě̌ zranitelnějším.  Cílem semináře bylo nalezení cest, jak zlepšit postavení dětí, posílit právní jistotu všech zúčastněných a také sdílet dobrou praxi.   

“Online seminář se věnoval problematickým tématům, která vyplynula z provedených návštěv psychiatrických zařízení. Když hovoříme o dětech, opomíjíme tím, o jak různorodou skupinu se vlastně jedná a že je například rozdíl mezi dítětem sedmiletým a sedmnáctiletým. Z toho také vyplývají rozdílné odpovědi na otázky, kdy má být dítě coby pacient brán jako ten, kdo už může rozhodovat, jak naplnit participační práva dítěte nebo jaké jsou role poskytovatele či soudu. Při hledání odpovědí jsme přitom měli na zřeteli, abychom vždy posílili respektování osobnostních práv dítěte, právní jistotu zdravotníků, ale také dětí a rodičů,” říká k semináři zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.  

Na semináři se účastníci shodli, že dětem je nutné zajistit potřebnou podporu při rozhodování. To je v prvé řadě povinností rodičů nezletilého, ale je to také role poskytovatele zdravotních služeb. V ideálním případě by poskytovatel měl získat souhlas rodiče i dítěte, nicméně v praxi se objevuje mnoho problémů, například jak dítě náležitě zapojit do rozhodování o jeho hospitalizaci a léčbě. 

Velmi si ceníme toho, že výstupem setkání bude vydání společného dokumentu, jehož obsahem budou doporučení pro zařízení poskytující psychiatrickou péči dětem.

https://www.ochrance.cz/aktualne/participace_ditete_na_rozhodovani_pri_hospitalizaci_na_psychiatrii/

Comments are closed.