Ministerstvo zdravotnictví vydává metodický pokyn pro zřízení a vedení urgentních příjmů

Koncepce urgentní péče v ČR se nadále rozvíjí. Po podpisu Memoranda o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami nyní resort přichází s metodickým pokynem pro jejich zřízení a vedení. Cílem této metodiky je předložit poskytovatelům zdravotních služeb jasný rámec, jak by měl urgentní příjem vypadat.

„Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami vůbec poprvé systémově vytváříme státem garantovanou síť urgentních příjmů. Vytvořili jsme jejich mapu, vyřešili jsme, jak budou financovány, nyní vydáváme jasnou metodiku, jak by měly urgentní příjmy vypadat. Cílem je zajistit dostupnou akutní zdravotní péči garantované kvality i rozsahu,” uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Urgentní příjmy se v rámci dynamického rozvoje medicíny stávají samostatnou jednotkou se specifickými požadavky na vybavení věcné, technické a personální a je třeba je takto vnímat a jednoznačně upravit podmínky pro jejich provozování v rámci lůžkových zařízení. Z tohoto důvodu a dále v souvislosti s nutností regulovat a kultivovat tento prvek působící na pomezí ambulantní a lůžkové formy péče, budou urgentní příjmy novou součástí zákona o zdravotních službách a prováděcích právních předpisů. Do doby, než bude nová zákonná úprava účinná, musí být k dispozici metodika, která bude důležitým vodítkem pro poskytovatele a další aktéry v systému zdravotních služeb.  

Metodický pokyn přináší souhrn činností, které by měly urgentní příjmy poskytovat, popis jejich personálního, věcného i technického zabezpečení, typologii urgentních příjmů dle velikosti či popis jejich struktury. Návrh Metodického pokynu byl již v přípravné fázi předložen k připomínkám odborným společnostem a Všeobecné zdravotní pojišťovně, nynější podoba tak vychází ze zpracovaných podnětů a bude zveřejněna ve Věstníku MZ v srpnu 2020.

Za účelem rozvoje sítě urgentních příjmů je nyní pro Ministerstvo zdravotnictví prioritou vyjednat možnost investiční dotační podpory v programovém období 2021–2027 z fondů EU. Právě standardy urgentních příjmů budou podmínkou pro získání evropské dotace.

Urgentní příjem je zřizován jako samostatné specializované pracoviště poskytovatelů poskytujících akutní lůžkovou péči s nepřetržitým provozem 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. Zajišťuje příjem a poskytování akutní intenzivní lůžkové péče a akutní specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví, pacientům v přímém ohrožení života a také pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu. Je určen pro pacienty transportované do zdravotnického zařízení výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby a pro pacienty s akutním zdravotním problémem, kteří přicházejí sami bez doporučení lékaře.

V České republice v současné době funguje celkem 13 poskytovatelů I.a typu urgentního příjmu, 4 poskytovatelé I.b typu, 64 poskytovatelů II.a typu a 15 poskytovatelů II.b typu.

Více na: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-vydava-metodicky-pokyn-pro-zrizeni-a-vedeni-urgentnich-prijmu/

Comments are closed.