Press release

Press release: Opinion of the Czech Helsinki Committee on punishing the population for not wearing a veil

Po propuknutí pandemie nemoci covid-19 nařídilo ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením zakrytí úst a nosu, nejprve všude, nyní už jen v uzavřených prostorách, se stanovenými výjimkami. Zpočátku řešila státní nebo městská policie nedodržení tohoto pokynu domluvou.

Podle pořadu Události České televize z 23. 5. 2020 jen ve třech krajích ČR přes 10 000 lidí v současnosti čelí pro nenošení roušky (či jiné ochrany) správnímu řízení s hrozbou vysokých pokut. Český helsinský výbor jako organizace, která dlouhodobě sleduje dodržování občanských svobod a lidských práv ze strany státu (a veřejného sektoru) vybízí k umírněnému řešení těchto případů.

Jsme přesvědčeni, že je třeba přihlédnout k tomu, že obyvatelstvo bylo v médiích konfrontováno s protikladnými hodnoceními tohoto opatření. Někteří odborníci označovali tuto zamýšlenou ochranu lidí v okolí případně nakaženého za neúčinnou nebo nepodstatnou. Městský soud v Praze má řešit návrh na zrušení mimořádného opatření s odůvodněním, že ministerstvo překročilo své pravomoci, zasahuje do Ústavou zaručených práv, a navíc v mnoha případech zvyšuje zdravotní rizika, když vyžaduje nošení ochrany dýchacích cest zbytečně.

 Zvláště vybízíme ke zdrženlivosti a shovívavosti při posuzování případných deliktů tam, kde šlo o opomenutí, resp. nedbalost nevědomou, též u obyvatel vyššího věku, ze sociálně vyloučených skupin a u kohokoliv, kdo mohl opatření přehlédnout nebo nerozumět mu a pro koho obstarání roušky či jiné ochrany bylo nesnadné.

Ivan Štampach Lucie Rybová
místopředseda Českého helsinského výboru ředitelka Českého helsinského výboru

 

Kontaktní osoba pro tisk:

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka ČHV, tel.: + (420) 602 646 940, e-mail: lucie.rybova@helcom.cz.        

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Press release: Opinion of the Czech Helsinki Committee on the establishment of the Defender of Children’s Rights

Dne 1. června 2020 při příležitosti Mezinárodního dne dětí představila zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc., návrh zákona o ochránci práv dětí (tzv. dětský ombudsman).

Český helsinský výbor zřízení pozice ochránce práv dětí vítá.  V uplynulých letech jsme při zasedáních Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, kde jsme členem, ale i v našich zprávách pro Organizaci spojených národů (OSN) v rámci periodického přezkumu ČR v roce 2017 a pro Výbor OSN pro práva dítěte v roce 2019 upozorňovali na absenci systematického monitorování a vyhodnocování naplňování dětských práv v České republice garantovaných Úmluvou o právech dítěte a na nutnost posílit ochranu práv dětí zřízením nezávislé instituce dětského ombudsmana. Dosavadní zkušenosti z praxe při řešení případů s nimiž se na nás rodiče a děti obracejí ukazují, že současný veřejný ochránce práv nemá dostatečné pravomoci, ale ani kapacity pro rychlou a efektivní pomoc v jednotlivých případech dětí, ani pro monitoring plnění Úmluvy o právech dítěte. Vůle k posílení jeho pravomocí se doposud nenašla.

„Děti umístěné řady měsíců proti své vůli a s minimálním kontaktem s těmi, které milují, v různých institucích (diagnostické ústavy, psychiatrické nemocnice, dětské domovy apod.) nemají možnost se sami domáhat ochrany svých práv, které jim Úmluva zaručuje, u soudu. Soudy navíc velice často rozhodují o dětech, aniž by je soudce sám vyslechl, i když o to dítě stojí. Řadě soudních sporů mezi rodiči by se dalo předcházet i hojnějším nařizováním mediace, jako nástroje, který pomůže naplnit potřeby obou stran sporu“ říká ředitelka ČHV Lucie Rybová.  „K účinné ochraně práv dětí přispěje pouze silná a nezávislá instituce.  Dětský ochránce práv by měl mít mnohem širší pravomoci, než současný ombudsman např. oprávnění vstupovat do soudních řízení týkajících se dětí, a to buď formou podpůrných stanovisek nebo podáním návrhu na zahájení řízení či přímo zastupováním dítěte v závažných případech ohrožení práv dítěte, podávat žaloby ve veřejném zájmu apod.“ 

Jednoznačně podporujeme i myšlenku zřízení poradního orgánu ochránce práv dětí, ve kterém budou zastoupeny děti různých věkových kategorií. Zkušenost samotných dětí je unikátní a nepřenositelná.  Návrh, že sídlo ochránce práv dětí bude v Praze a zároveň budou zřízeny pobočky v Brně a v Ostravě přispěje mimo jiné k větší dostupnosti této nové instituce dětem a k šíření povědomí.

Zřízením ochránce práv dětí Česká republika naplní jedno z mnoha dlouhodobých doporučení Výboru OSN pro práva dítěte. „ Je nutné zároveň připomenout, že řada zásadních doporučení tohoto i dalších výborů OSN směrem k ČR k ochraně lidských práv zůstává bohužel nenaplněna. Nadále se nepodařilo péči o ohrožené děti v České republice sjednotit pod jedno ministerstvo.  Nebyl přijat zákon o sociálním bydlení, který by pomohl zlepšit podmínky života mnoha tisíců dětí v sociálně slabých rodinách. Systém státní podpory i finanční ze strany státu vůči rodičům samoživitelům je nedostatečný. Nedořešena je i otázka zálohovaného výživného. Pomoc obětem násilí včetně dětí, které jsou obětmi přímo nebo tím, že žijí v rodinách, kde dochází k domácímu násilí, musí být posílena.“ upozorňuje ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová. 

Ivan Štampach Lucie Rybová
místopředseda Českého helsinského výboru ředitelka Českého helsinského výboru

 

Kontaktní osoba pro tisk:

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka ČHV, tel.: + (420) 602 646 940, e-mail: lucie.rybova@helcom.cz.        

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Asociace organizací v oblasti vězeňství zřídila Linku spolupráce

Praha 23. 4. 2020 – Asociace organizací v oblastí vězeňství (AOOV) přes své členské organizace provozuje každé pondělí a středu Linku spolupráce určenou především pracovníkům věznic, kteří připravují vězněné osoby na propuštění.

V současnosti je v ČR uvězněno téměř 21 000 osob, které jsou průběžně propouštěny na svobodu, ať už z důvodu vykonání celého trestu nebo na základě rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění. Dle dostupných dat z předchozích let musíme být připraveni na propuštění minimálně 900 lidí měsíčně. V současné době, kdy většina služeb pomoci lidem po propuštění je z důvodu  bezpečnostních opatření omezena a vzhledem ke skutečnosti, že osoby po výstupu z vězení nemají často přístup k počítači či nevlastní telefon, je pro ně pomoc při návratu do společnosti de facto nedostupná.

Linka spolupráce je zřízena primárně pro odborné pracovníky věznic, kteří připravují odsouzené na propuštění. Jejím cílem je zprostředkovávat aktuální informace o reálných možnostech systému pomoci v jednotlivých regionech v době nouzového stavu, kdy se nabídka pomoci průběžně mění a přizpůsobuje opatřením krizového štábu. Linka poskytuje jednoduše dostupné a průběžně doplňované informace o aktuálních možnostech pomoci ve vybraných krajích a informuje o inovovaných nabídkách služeb vybraných organizací. Linka spolupráce tedy může být významným komunikačním prostředkem pro koordinaci pomoci lidem opouštějícím věznice.

AOOV zároveň zdůrazňuje, že i v době pandemie je potřeba věnovat pozornost zajištění pomoci zejména pro osoby čerstvě po výkonu trestu odnětí svobody. Často totiž opouštějí vězení bez stabilního zázemí na svobodě a hrozí jim, že zůstanou bez přístřeší a zajištění základních životních potřeb. Podpora v prvních krocích na svobodě je tak samozřejmě nejen prevencí ochrany jejich zdraví a zdraví společnosti, ale i prevencí rizika další trestné činnosti, kterou generuje extrémní materiální nouze a absence v reálném čase dostupných legálních možností řešení.

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) je dobrovolné seskupení organizací a odborníků, kteří vzájemně sdílejí své znalosti i zkušenosti. Společně usilují o progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a obnovy trestným činem narušených vztahů. Účelem asociace je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní spravedlnosti. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti.

Členové AOOV:

Český helsinský výbor; DP WORK; Institut pro restorativní justici; LIGHTHOUSE spolek; Mezinárodní vězeňské společenství; Nová šance, z.s.; Romodrom o.p.s.; RUBIKON Centrum, z.ú.; Společnost Podané ruce o.p.s;  ŠANCE P.R.O. a VOLONTÉ CZECH.

Informační leták k Lince naleznete zde

Press release: Táňa Fischerová – One should not live only for himself, but also for others

Praha:  25. prosince 2019

S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí Táňi Fischerové, předsedkyně Českého helsinského výboru. Táňa byla obdivuhodná, charakterní a silná žena, která neúnavně celý život pomáhala slabým a potřebným lidem. Nežila pro sebe, ale pro druhé. Pomáhala jednotlivcům, neziskovým organizacím, otevřeně se vyjadřovala ke všem nepravostem ve společnosti. Její odkaz zůstane navždy v našich srdcích, v našich myslích a v našich činech. 

Táňo, nežila jsi nadarmo.  Díky Tobě se nám v duši narodila nejen naděje, ale i další síla a motivace k prosazování všeho, na čem Ti záleželo! Děkujeme.

  • Lucie Rybová
    ředitelka Českého helsinského výboru

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Press release: Human Rights Day. Let us stay alert!

Praha: 10. prosince 2019

Úterý 10. prosince 2019 je Dnem lidských práv, a to na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. V tento den si mimo jiné lidé na celém světě připomínají, že jsou stále země, kde nejsou dodržována lidská práva.

Česká republika díky pádu totalitního režimu před 30 lety patří už dlouho mezi země, kde lidé mají možnost bez ideologických a jiných překážek hovořit o tom, že k demokracii a ke svobodě patří i lidská práva. Že tato práva se týkají nás všech bez rozdílu pohlaví, věku, majetku, postavení, víry, rasy či národnosti. Že jejich naplnění přináší mnoho dobrého, jak pro běžný život každého z nás, tak i pro společnost, ve které žijeme.

Že to není stát nebo vláda, která určuje, co z těchto základních práv bude realitou. Že to záleží na každém z nás, zda se o svá práva přihlásíme, zda budeme pomáhat jiným je naplňovat. Záleží na každém z nás, zda přispějeme k tomu a zda bude náš společný cíl žít ve státě, kde jsou naplňována práva občanská a politická, ale i práva sociální, kulturní, práva životního prostředí. Nejen jako voliči, máme odpovědnost za (ne)naplňování práv občanských, ale svým každodenním chováním a jednáním přispíváme k (ne)naplňování práv svých či práv druhých.

V každé své životní roli (v pozici partnera či rodiče dětí) můžeme hodně lidem ve svém okolí pomoci, ale také ublížit. Statistiky ohledně domácího násilí či o počtu týraných dětí o našem chování v tomto ohledu mnohé vypovídají. I jako zaměstnanci nebo zaměstnavatelé odpovídáme za situaci, kdy rovné (nediskriminující) zacházení na pracovišti není samozřejmou součástí v pracovních vztazích. Mnohé veřejné profese – jako jsou poskytovatelé sociálních či zdravotní služeb, lékaři, učitelé, policisté, soudci, politici – značnou měrou odpovídají za současnou úroveň naplňování lidských práv těch, kteří jsou na jejich rozhodování často plně závislí.

Žijeme ve velice turbulentní době. Změny jsou součástí našeho života. Ne vždy jsme na to připraveni a je těžké mnohé změny (zejména bez včasné pomoci) ustát a neztratit pevnou půdu pod nohama. Je těžké a odvážné nevzdávat se pro jistoty hodnot (ať už materiální či jiné), které v dlouhodobé perspektivě nám mohou zajistit to, co nelze ničím nahradit – úctu k sama sobě, úctu a lásku bližních, dobrý stav celé společnosti. Ne vždy si význam a obtížnost těchto osobních voleb včas uvědomíme a ne vždy se dobře a správně rozhodujeme. Ale i z chyb je třeba se poučit. Přiznat si je.

Lidská práva patří k hodnotám, které je třeba si uchovat a nevzdávat se jich. I když stále znějí hlasy, že se dá žít i bez nich, protože je nevidíme, jsou jen na papíře. Kdyby tomu tak bylo, mnohé z toho, co nás naplňuje nadějí a optimismem, že uplynulých 30 let nebylo marných, by neexistovalo.

Mnoho bylo vykonáno i v oblasti naplňování lidských práv a hodně křivd a špatného zacházení bylo odčiněno. Mnoho práce také zůstává před námi. Je třeba být vděčný, že se nám jak společnými silami, tak především díky osobní statečnosti a nasazení jednotlivců nezapomínajících na druhé, podařilo a stále ještě daří udržovat naši společnost na cestě k demokracii a k prosperitě všech skupin lidí ve společnosti. Není to málo. Ano, ale je třeba zůstat bdělí! Musíme si uvědomit, že mnohé lze dosáhnout, ale i ztratit, pokud si nevážíme nebo ani neuvědomujeme hodnotu toho, co máme.

Děkujeme za tyto hodnoty a také děkujeme všem, kteří pomohli v uplynulých 30 letech tyto hodnoty naplňovat a zůstávají jim věrni.

  • Lucie Rybová
    ředitelka Českého helsinského výboru
  • Táňa Fischerová
    předsedkyně Českého helsinského výboru

Kontaktní osoba pro tisk:  Lucie Rybová, ředitelka ČHV; tel.: + (420) 602 646 940, e-mail: ;

Tisková zpráva ve formátu PDF je ke stažení zde.

Další příspěvky

All published posts can be found here.