Co dělá MPSV potažmo ČR pro zrušení velkokapacitních pobytových služeb tzv. deinstitucionalizaci?

Níže text dopisu Jednoty pro deinstitucionalizaci (JDI) ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové  ohledně dosavadního průběhu  transformace pobytu sociálních služeb a zapojování uživatelů sociálních služeb do rozhodovacích procesů.

Vážená paní ministryně,

obracíme se na Vás, protože jsme silně znepokojeni situací v sociálních službách a zastavením jejich deinstitucionalizace.

Zastaralý systém sociálních služeb stojící na převážně velkokapacitních pobytových službách je pro lidi (klienty i personál) nevýhodný, ohrožující a nerespektující jejich potřeby a práva zaručené zákony. Smutným dokladem jsou zveřejněné kauzy ústavů (např. Slunečnice, Vejprty, Náměšť). Současná pandemie jen zvýraznila nebezpečí, kterým jsou lidé v ústavech vystaveni: segregace, izolace, zvýšené riziko nákazy mezi množstvím lidí a nedostatečná zdravotní péče… Přesto jsou ústavní, rezidenční služby v České republice dále rozvíjeny a podporovány: investováním a provozováním velkokapacitních pobytových zařízení ústavního typu, nedostatečnou podporou komunitních služeb a pečujících osob, nedostatečnou prevencí institucionalizace ohrožených dětí, dospělých i seniorů.

V podobě, v jaké byla předložena, rezignuje novela Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na závazky České republiky směřující k deinstitucionalizaci sociálních služeb. Neinkorporuje do sebe povinnost činit postupné kroky směřující k rozvoji podpory lidí v jejich přirozeném prostředí formou terénních a ambulantních služeb a utlumovat činnost ústavních
zařízení, ani nezakotvuje mechanismy, které by zabránily vzniku nových ústavů či dalšímu rozvoji těch stávajících. (Právní argumentace k novele viz Příloha).

Navzdory mnohaleté přípravě a již druhému předatování zůstal Akční plán přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě v ČR ve své poslední podobě návrhem sice rozsáhlým, ale velmi obecným a deklaratorním. Není to realizovatelný plán skutečné změny, neobsahuje konkrétní kroky, termíny ani rozpočty. Reálně se tedy o žádný akční plán nejedná, a nelze tak od něj ani očekávat, že by mohl přinést zásadní změnu v systému sociálních služeb směrem k jejich deinstitucionalizaci. Navíc nemůže být zárukou pro evropské dotace v tom, že by garantoval, že nebudou financovány nové instituce či investováno do stávajících.

Koncepce rozvoje komunitních a individualizovaných služeb chybí. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 zůstala v deklaratorní rovině, nenaplňovaná, navíc obsahuje i pasáže, podle kterých mohou být dále rozvíjeny i ústavní, velkokapacitní instituce.

Citelně chybí také participace lidí s postižením, zapojení uživatelů sociálních služeb do rozhodovacích procesů. Za významný nedostatek přípravy předkládané novely Zákona o sociálních službách považujeme skutečnost, že lidé, na které tato novela bude mít největší dopad, lidé, kterým jsou sociální služby poskytovány, nebyli a nejsou zapojeni do její přípravy a jejich pohledy a přání nebyly při přípravě novely brány jako relevantní.

Vážená paní ministryně, při vědomí výše uvedeného Vás naléhavě žádáme o následující:

  1. Nepředkládejte vládě novelu Zákona o sociálních službách ve stávající podobě, ale připravte novelu, která bude výrazem respektu k právu lidí se znevýhodněním na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti.
  2. Konejte proaktivně ve smyslu naplňování závazků vyplývajících z přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN, kterou ČR ratifikovala před deseti lety. Začněte se skutečnými změnami směrem k podpoře lidí v jejich prostředí, bez doživotního pobytu v ústavu, bez ztráty vztahů, bez ztráty neformální pomoci od rodiny a komunity, bez ohrožení vyplývajících z pobytu v ústavech a s podporou moderních sociálních služeb a na základě principů individualizované podpory a péče.

Jen následující aktivity mohou prokázat restartování deinstitucionalizace:

  • investování do komunitních služeb a podpory pečujících osob,
  • zastavení investic do výstavby ústavů,
  • zastavení přijímání lidí do ústavů.

Comments are closed.