Publikační a osvětová činnost

Naše publikační a osvětové aktivity pokrývají různá témata a souvisí s naší projektovou činností – publikace bývají výsledkem projektu a diskuze, kulaté stoly či konference se rovněž často konají právě v průběhu realizace specificky zaměřených projektů. Mimoto vytváříme nebo se spolupodílíme na různých kampaních, které mají jak napomáhat účinnému řešení problémů, tak rozšiřovat společenské povědomí o lidskoprávních tématech.

Víc informací k této oblasti našeho působení naleznete v rubrice Projektová činnost a také v rubrice Novinky, kde průběžně informujeme o všech našich aktivitách.

Přehled publikační a osvětové činnosti ČHV v uplynulých letech

Dlouhodobě vydávané časopisy

 • Časopis Lidská práva: č. 1-4, 2004; č. 1- 4, 2005; č. 1-4, 2006. č. 1-4, 2007. č. 1- 4, 2008.
 • Časopis Vestigář: č. 1-3, 2005; č.1, 2006. č.1, 2007.

Publikace, informační brožury

 1. Kriminalita a lidská práva – Záznam ze semináře. Český helsinský výbor, 1995. 60s.
 2. Práva osob omezených Policií ČR na osobní svobodě/Rights of the Persons Restricted by the CR Police in Their Personal Liberty. Praha: Český helsinský výbor
 3. Spory v oblasti lidských práv – Zákon a praxe u mezinárodních soudů. Praha: Český helsinský výbor, 1998. 56s. ISBN 80-902323-5-8
 4. Školení pracovníků a dobrovolníků neziskových organizací v sociálně-právním poradenství. Praha: Český helsinský výbor, 1999. 68s.
 5. Monitoring vězeňství v České republice v roce 1999. Praha: Český helsinský výbor, 2000. 72s. ISBN 80-86436-00-4
 6. BÍLEK, P. DUFKOVÁ, I. ZLÁMAL, J. Policie a lidská práva. Praha: Střední policejní škola v Praze a Český helsinský výbor, 2000.
 7. ONDRÁČKOVÁ, J. Sousedé. Praha, 2000. 67 s.
 8. BÍLEK, P. ZOUBEK, V. Právní stát a policie: Lidskoprávní výklady. Praha: Policejní akademie a Český helsinský výbor, 2000. 190 s.
 9. A Glance in a Refugee´s Cooking Pot. Praha: Poradna pro uprchlíky ČHV, 2000.
 10. Pohled do hrnce uprchlíka. Praha: Poradna pro uprchlíky ČHV, 2000.
 11. Základní právní a praktické informace pro oběti rasové diskriminace. Praha: Český helsinský výbor, 2001. 68s.
 12. Policie a lidská práva (2. vydání). Praha: Střední policejní škola MV v Praze 9 a Český helsinský výbor, 2001.
 13. BÍLEK, P. ZOUBEK, V. Právní stát a policie: Lidskoprávní výklady (2. vydání). Praha: Policejní akademie a Český helsinský výbor, 2001. 178 s.
 14. ONDRÁČKOVÁ, J. Co je Úmluva o právech dítěte. Praha: Český helsinský výbor, 2001.
 15. ONDRÁČKOVÁ, J. Sousedé: Učíme se vzájemnému respektování. Praha: Český helsinský výbor, 2001. 46s. + 28 s.
 16. DUFKOVÁ, I. UHL, P. ZLÁMAL, J. Policie a sociální radikalismus (extremismus). Praha: Střední policejní škola MV v Praze 9 a Český helsinský výbor, 2001. 91 s.
 17. BÍLEK, P. POKORNÁ, J. ZLÁMAL, J. Výchova k lidským právům: Metodická příručka pro učitele společenských věd na středních školách. Praha: Střední policejní škola MV v Praze 9 a Český helsinský výbor, 2001. 91 s.
 18. Základní právní a praktické informace pro oběti rasové diskriminace. Praha: Český helsinský výbor, 2001. 68 s.
 19. A Glance in a Refugee´s Cooking Pot/Pohled do hrnce uprchlíka II. Praha: Poradna pro uprchlíky ČHV, 2001. 71 s.
 20. BÍLEK, P. CHRŽOVÁ, J. ONDRÁČKOVÁ, J. ZOUBEK, V. Výchova a vzdělávání v oblasti lidských práv (referenční příručka pro pedagogy středních a vyšších škol). Praha: Český helsinský výbor, 2002.
  158 s.
 21. BÍLEK, P. DUFKOVÁ, I. UHL, P. ZLÁMAL, J. Policie v multikulturní společnosti. Praha: Střední policejní škola Ministerstva vnitra ČR a Český helsinský výbor, 2003. 69s.
 22. Vybrané otázky problematiky žen a mladistvých ve věznicích. Praha: Český helsinský výbor, 2003. 80s. ISBN 80-86436-13-6
 23. Život: Praktický průvodce sociálními otázkami, 2005. ISBN 80-86436-17-9. (informační brožura, náklad 4000 výtisků).
 24. Práce: Praktické rady, jak si najít a udržet práci, 2005. ISBN80-86436-16-0 (informační brožura, náklad 4000 výtisků). Celkovým záměrem vzniku těchto publikací vztahující se k projektu ČHV Rozvoj lidských zdrojů- osvěta a poradenství – pro oblast střední Čechy bylo poskytnout skupinám osob znevýhodněným na trhu práce praktické informace potřebné k začlenění do společnosti a zároveňvedoucí k úspěšnému uplatnění napracovním trhu. Součástí obou brožur byl i Adresář institucí, organizací a úřadů nacházejících se ve středočeském kraji.
 25. Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině. Metodiky 1 – 4, včetně návrhů na změny v oblasti legislativy a praxe. 2005.
  Vznik metodiky uceleného a kompetentního systému poradenství a celoživotního vzdělávání, který ženám umožní „jít s dobou“, s novými trendy a technologiemi.
 26. Informační letáky publikované v rámci projektu „Poskytování sociálně-právního poradenství cizincům zaměřené na podporu jejich integrace“ podpořeného v roce 2005 MPSV:   Trvalý pobyt cizinců a pobyt občanů EU; Přechodný pobyt cizinců; Nabývání státního občanství; Rodina a bydlení cizinců; Sociální zabezpečení cizinců; Centrální web pro seniory.
 27. Informační leták Centrální web pro seniory. Informace k webu ČHV pro seniory.
 28. ŠILHÁNOVÁ, L. Besedy o lidských právech se žáky 8. a 9. roč. základních škol, se žáky učilišťa se studenty středních škol: inspirace pro učitelky a učitele (2. vydání). Praha: Český helsinský výbor, 2007. 51 s.
 29. Využívání mateřské a rodičovské dovolené: praktická příručka pro zaměstnance i zaměstnavatele. Praha: Český helsinský výbor, 2007. 104 s.
 30. Syndrom odcizeného rodiče (parental alienation syndrome) v pojetí amerických, kanadských a britských soudů. Praha: Český helsinský výbor, 2008. 32 s.
 31. ŠPAČEK, J. VALEŠ, F. a kol. Monitoring internetového extremismu. Praha: Český helsinský výbor, 2008. 37 s.
 32. KOVAŘÍKOVÁ, M. Výsledky dotazníkového šetření „Víš co nosíš?“ Praha: Český helsinský výbor, 2008. 24 s.
 33. Kriminalita motivovaná nenávistí ve světle právních a faktických opatření v ČR = Combating hate crime in the Czech Republic. Praha: Český helsinský výbor, 2008. 66 s. ISBN 978-80-86436-22-7.
 34. Oběti trestné činnosti z předsudku nenávisti v ČR. Praha: Český helsinský výbor, 2008. ISBN 978-80-86436-23-4.
 35. Publikace “Maminka ve vězení”. Praha: Český helsinský výbor, 2010. ISBN: 12-34567-89. Skvělá pomůcka pro rodiče, příbuzné  i pro všechny pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi a chtějí jim sdělit informaci, že jeden z rodičů, je ve výkonu trestu.