Poradenská činnost

Poradenské centrum Českého helsinského výboru

V poradenském centru poskytujeme bezplatnou, nezávislou a důvěrnou konzultaci lidem v obtížných životních situacích, zejména v případě, že jejich lidská práva byla porušena, nebo byli diskriminováni z jakéhokoliv důvodu (postižení, věku, rasy, náboženství apod.).

Hlavní oblasti poradenství

 • porušení základních lidských práv osobních (práva na ochranu soukromí, práva na zachování lidské důstojnosti, práva na ochranu jména apod.), porušení občanských práv (práva volit, práva být volen, práva vyjadřovat své názory apod.), porušení sociálních práv (např. práva na hmotné zabezpečení), porušení práv při poskytování zdravotní péče a služeb (práva pacienta) atd.;
 • podezření na špatné zacházení, zanedbávání zdravotní péče v institucích (během vazby či výkonu trestu, psychiatrické léčebny, pobytová zařízení sociálních služeb atd.);
 • podezření na diskriminaci z jakéhokoliv důvodu (postižení, věku, rasy, náboženství apod.);
 • základní orientace ve správním a soudním řízení;
 • oblast zaměstnávání (pracovně právní vztahy, zacházení se zaměstnanci apod.;
 • oblast bydlení;
 • poskytování sociálních služeb, právo na sociální dávky a na  sociální pomoc;
 • rodinné a partnerské vztahy;
 • školství a vzdělávání;
 • veřejná správa.

Rozebereme s Vámi Vaší situaci a pomůžeme Vám zorientovat se ve Vašich možnostech, ve Vašich právech a povinnostech při hledání řešení.

Poskytneme Vám potřebné informace z výše uvedených oblastí, případně kontakty na instituce a organizace, které Vám mohou nabídnout specializovanou pomoc.

Leták ČHV v PDF formátu zde.

Důležitá informace pro klienty

 • v poradenském centru poskytujeme právní poradenství a odborné sociální poradenství (tj. sociálně-právní poradenství);
 • dotazy vyřizujeme v pořadí, jak je obdržíme, v rámci časových a personálních kapacit centra, většinou nejpozději do 30 dnů;
 • upozorňujeme, že tato lhůta pro nás není nijak závazná i s ohledem na limitované finanční prostředky na tuto službu;
 • prioritu případů určují poradenští konzultanti.

Osobní konzultace

Služby poradenského centra můžete využít také osobně, ale pouze po předchozím objednání na telefonu: (+420) 773 115 951.

Objednání je nezbytné s ohledem na zajištění dostatečného času pro každého klienta a též s ohledem na zajištění času na vyřizování došlých písemných dotazů či podnětů od mimopražských klientů.

Časové rozmezí činnosti poradenského centra: pondělí až čtvrtek od 10:00 do 16:00 hodin v sídle Českého helsinského výboru v 1. patře budovy Úřadu práce Praha 5.

Zasílání písemných dotazů (e-mailů nebo dopisů)

Všechny písemné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu poradna@helcom.cz nebo na adresu:

 • Český helsinský výbor, z.s.
 • Poradenské centrum ČHV
 • Štefánikova 216/21, 150 00, Praha 5

Telefonické konzultace

Kromě písemných dotazů nám můžete také zavolat svůj dotaz v době provozu poradenského centra na tyto telefonní čísla: +420 257 221 141 nebo +420 257 221 142. V případě, že se nedovoláte, můžete zaslat Váš dotaz prostřednictvím SMS na toto tel. číslo: +420 773 115 951.

 

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Cílová skupina

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny
 • osoby bez přístřeší
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
 • osoby v krizi

Zásady poskytování sociální služby

Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnutých prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Musí podporovat a posilovat jejich sociální začleňování. Dalšími principy, na základě kterých jsou služby poskytovány je: respekt, dobrovolnost, nízkoprahovost a důraz na aktivitu uživatele.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Příslušník cílových skupin se obrací na poradenské centrum ČHV několika způsoby:

 • písemně (dopisem, e-mailem)
 • osobně
 • telefonicky

Uživatelovo rozhodnutí o vlastním řešení situace musí být sociálním pracovníkem/cí respektováno. Sociální pracovník/ce nehodnotí postoje a názory uživatelů a podporuje uživatele v samostatném jednání. Podpora má přednost před přímou pomocí. Veškeré další aktivity ve prospěch uživatele musí sociální pracovník/ce provádět s jeho vědomím a souhlasem. Sociální pracovník/ce respektuje právo uživatele odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu.

Popis služby

 • Naplnění základních činností ze zákona
 • V rámci služby Odborné sociální poradenství
 1. poskytujeme uživatelům potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o  způsobech jejího předcházení,
 2. podporu a pomoc při vyjadřování svých potřeb a obhajobě svých oprávněných zájmů,
 3. podporu a pomoc při získávání informací o svých právech a povinnostech prostřednictvím sítě dostupných služeb,
 4. podporu při hledání možných alternativ řešení  a jejich realizaci,
 5. informace o dostupných službách.

Pravidla poskytování služby

 1. Poradna sídlí v centru města, v blízkosti se nachází zastávky MHD.
 2. V průběhu poskytování služby je poradna nestranná a ve svém jednání je nezávislá na jakýchkoli vnějších subjektech nebo institucích.
 3. Poradce je uváděn jako sociální pracovník.
 4. Při řešení složitějších problémů může poradce případ konzultovat s dalšími externími odborníky, případně zjišťovat potřebné informace na úřadech a jiných institucích. Pro konzultování problému uživatele musí mít pracovník od uživatele písemný souhlas.
 5. Plně na vůli uživatele je ponecháno jeho konečné rozhodnutí a vyřešení problému. Poradce mu pouze předloží dostupné informace a možnosti řešení, ale nesnaží se uživateli nic doporučovat či ho jinak ovlivňovat.
 6. Pracovníci nejsou povinni přepisovat uživatelům donesené materiály či sepisovat návrhy, podání apod.
 7. V případě, že poradna není schopna uspokojit zakázku zájemce o službu či uživatele (tzn., neposkytuje službu, kterou žádá), mají pracovníci právo jej odkázat nebo předat s jeho problémem k jiné specializované organizaci. Poradna poskytuje informace o návazných službách.

Metody práce

 • pracujeme s klientem – jednotlivcem i jeho rodinou
 • pracujeme v týmu, ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky
 • k poskytování služby používáme dále těchto metod: rozhovor, případová sociální práce, sociálně-právní poradenství, krizová intervence a mediaci

Pravidla pro vyřizování stížností

Uživatel má právo podat na průběh poskytování služby ústní i písemnou stížnost k vedoucí/mu organizace, který/á je povinen/na stížnost bezodkladně posoudit. K vyřízení stížnosti je základní lhůta 30 dnů. Pokud je řešení stížností spojeno s komplikacemi, činí lhůta 60 dnů.

Pravidla pro ukončení služby

Uživatel má právo kdykoliv od spolupráce odstoupit bez uvedení důvodu.

Ze strany organizace poskytující sociální službu končí splněním uzavřené zakázky, nebo z důvodu úpravy poměrů/vyřešení situace uživatele.

Dále lze ukončit, či odmítnout poskytnutí sociální služby z důvodu nevhodného chování uživatele – např. agresivita uživatele, uvádění nepravdivých informací, neposkytování příslušných informací potřebných k objasnění sociální situace uživatele.

Úhrady za služby

Odborné sociální poradenství poskytujeme zcela zdarma bez spoluúčasti klienta.

Provoz Poradenského centra ČHV byl i v roce 2020 podpořen dotací MPSV. Za finanční podporu, díky níž jsou naše služby klientům bezplatné, děkujeme.

MPSV

Brochure CHC in PDF format here.