Členské sítě

Český helsinský výbor je členem České ženské lobby, Evropské asociace na obranu lidských práv (AEDH), Evropské sítě proti rasismu (ENAR), Mezinárodní sítě proti nesnášenlivosti na internetu (INACH) a organizace Děti vězněných rodičů v Evropě (COPE).

ČŽL – ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. ČŽL má v současnosti 28 členek – českých ženských nevládních organizací. Je také součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s Evropskou komisí EU.

Členské organizace: http://www.czlobby.cz/clenske-organizace/

Hlavní cíle a priority ČŽL:

 • spolupráce, síťování a formulace společných stanovisek českých genderových a ženských neziskových organizací
 • medializace a otevírání důležitých veřejných diskuzí, definování nedostatků spojených s otázkou rovných příležitostí žen a mužů
 • lobbování a prosazování zájmů všech dívek a žen žijících v ČR v evropském kontextu, tedy včetně zájmů žen z marginalizovaných a sociálně vyloučených skupin, žen z etnických a národnostních menšin a žen cizinek/migrantek
 • spolupráce s českou exekutivou a poskytování expertní základny
 • monitoring v oblasti rovných příležitostí
 • uznání a prosazování rozmanitých hodnot a potřeb žen s ohledem na jejich kulturní, národnostní, etnickou, náboženskou, sociální a sexuální identity

ČINNOST ČŽL

Česká ženská lobby se hlásí k feministickému přesvědčení, že ženy mají právo na politickou, společenskou a ekonomickou rovnost s muži. Česká ženská lobby lobbuje a prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru. Česká ženská lobby akceptuje různorodost svých organizací, a tedy i různorodost feministických směrů, ke kterým se jednotlivé organizace hlásí. Zároveň však vyžaduje společně sdílená stanoviska k následujícím tématům:

 • genderové role a stereotypy
 • násilí na ženách
 • prostituce a obchod se ženami
 • sexualita a reprodukční práva žen
 • ženy v rozhodovacích pozicích
 • ženy na trhu práce
 • ženy a globální chudoba
 • gender a migrace v ČR
 • multikulturalismus proti rasismu
 • veřejná zodpovědnost za péči

Více informací dostupných zde: http://www.czlobby.cz/o-ceske-zenske-lobby/

EVROPSKÁ ASOCIACE NA OBRANU LIDSKÝCH PRÁV (Association Européenne pour la Défense des droits de l’Homme – AEDH)

AEDH sdružuje ligy a asociace, které se zabývají ochranou lidských práv v Evropě. Je partnerem Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH). AEDH se snaží prosazováním a dodržováním lidských práv ovlivňovat evropské instituce, jejichž rozhodnutí mají dopad na životy 500 milionů lidí. AEDH usiluje, aby základní práva byla univerzální, nedělitelná a účinná pro všechny obyvatele Evropské unie. Zároveň se snaží, aby tato práva sloužila potřebám občanů.

Další informace o činnosti AEDH v češtině viz. dokument nebo na stránkách http://www.aedh.eu.

Evropská síť pro děti vězněných rodičů (European Network for children of imprisoned parents – Eurochips)

DĚTI VĚZNĚNÝCH RODIČŮ V EVROPĚ (COPE)

COPE je široká evropská síť, která se snaží pomoci dětem vězněných rodičů. Byla založena nadací Bernard van Leer, která se snaží pomoci dětem, které jsou zasaženy sociálními a ekonomickými těžkostmi. Nadace byla založena v Haagu a jejím posláním je zajistit rovné příležitosti a práva pro všechny.

COPE se spolu s evropskými partnery, jejichž aktivita se zabývá vězenstvím, dětskými právy a životními podmínkami dítěte, snaží nejen zvýšit povědomí o této tíživé problematice, ale zároveň nacházet nové způsoby jednání a interakce, které by mohly zlepšit život dětí vězněných rodičů.

COPE se řídí právy stanovených v Úmluvě OSN o dětských právech z roku 1989 a Listině základních práv Evropské unie. Každé dítě má právo na pravdu o uvězněných rodičích, stejně jako na styk s oběma rodiči.

Více informací dostupných zde: http://childrenofprisoners.eu/?page_id=1782

ČLENOVÉ

COPE spolupracuje s organizacemi a jednotlivci, kteří se zabývají tématem dětí vězněných rodičů. Dohromady spolu tvoří evropskou síť, ve které si členové předávají odborné znalosti a praktické informace z různých kulturně odlišných regionů, čímž dohromady pomáhají zlepšit život dětí vězněných rodičů. Snaží se vytvořit celosvětovou databázi informací o různých způsobech, které by mohly dětem pomoci. Tím usnadňují práci každé členské organizaci, sdílí, jaké projekty fungují, a které nikoliv. Zabývají se též zvyšováním povědomí v médiích a různými vzdělávacími programy. COPE umožňuje kromě výměny názorů také spolupráci na mezinárodních výzkumných studiích. Současní členové zde:

http://childrenofprisoners.eu/?page_id=2933

ČINNOST

V Evropě žije zhruba jeden milion dětí, které mají rodiče ve vězení. Tyto děti jsou vystaveny násilnému odloučení od své rodiny, sociálním problémům a předsudkům, které jsou spojeny s vězněním rodičů. Ve většině případů dochází k porušování jejich práv. COPE se snaží zajistit, aby nedocházelo k porušování práv dětí vězněných rodičů.

 • COPE působí jako hlas dětí vězňů. Snaží se zvýšit povědomí veřejnosti o situaci dětí vězněných rodičů. Vzdělává soudce, školy, profesionály v péči o děti, vězeňský personál, příslušné organizace a správní orgány.
 • Pořádá fóra jako platformu pro výměnu osvědčených postupů při práci s dětmi vězněných rodičů
 • Buduje centra, která se snaží poskytovat co nejpřesnější statistické údaje o počtu dětí postižených uvězněním rodičů, prozkoumat psychologický a sociální dopad uvěznění rodičů a zdůraznit význam zachování rodinné vazby.
 • Školí profesionály a dobrovolníky.

Více informací dostupných zde: http://childrenofprisoners.eu/?page_id=42

EVROPSKÁ SÍŤ PROTI RASISMU (European Network Against Racism – ENAR)

ENAR je celoevropská anti-rasistická síť, která prosazuje rasovou rovnost a utváří spolupráci mezi občanskou společností a anti-rasistickými aktéry v Evropě. Organizace byla založena v roce 1988 aktivisty, kteří se snažili dosáhnout změny právních předpisů na evropské úrovni, a tím učinili rozhodný krok směrem k rasové rovnosti ve všech členských státech Evropské unie. Od roku založení se organizace rozrostla a dosáhla značných úspěchů.

Jejím posláním je dosáhnout rovnosti, solidarity a blahobytu pro všechny v Evropě. ENAR bojuje proti rasismu a diskriminaci založených na barvě pleti, etnické a národní příslušnosti, náboženském vyznání, kultuře, jazyku a právním statutu.

Další informace o činnosti ENARu v češtině viz. dokument, webové stránky http://enar.helcom.cz/ nebo v angličtině na stránkách http://enar-eu.org, případně na stránkách

MEZINÁRODNÍ SÍŤ PROTI NESNÁŠENLIVOSTI NA INTERNETU (International Network Against CyberHate – INACH)

INACH byla založena v roce 2002 se sídlem v Amsterodamu. INACH sdružuje organizace zabývající se nesnášenlivosti na internetu po celém světě. INACH se primárně snaží bojovat proti online diskriminaci na internetu. Jelikož je sítí mezinárodní, může se díky různorodému pohledu členských organizací zaměřit na všechny formy online diskriminace. Jejím posláním je dosáhnout dodržování lidských práv na internetu, čímž vytváří internetu přidanou hodnotu.

Více informací dostupných zde: http://www.inach.net/mission.html

ČLENOVÉ INACHu

INACH tvoří síť organizací, které bojují proti nesnášenlivosti na internetu. V současnosti jsou zapojeny organizace z Belgie, České republiky, Dánska, Francie, Kanady, Lotyšska, Německa, Nizozemska, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Srbska, Španělska, Švédska, Ukrajiny, USA, Velké Británie a také Centrum Simona Wiesenthala, které bojuje proti antisemitismu.

Více informací dostupných zde: http://www.inach.net/network.html

ČINNOST INACHu

Skrze potírání kybernetické nenávisti a zvyšování povědomí o online diskriminaci se INACH snaží sjednotit a podpořit organizace zaměřené na rozšiřování respektu, odpovědnosti a občanské angažovanosti na internetu. INACH upevňuje lidská práva a vzájemný respekt pro práva a reputaci všech internetových uživatelů.

INACH usiluje o dosažení svých cílů prostřednictvím těchto bodů:

 • sdružuje organizace bojující proti kybernetické nenávisti
 • podporuje výměnu informací pro zvýšení efektivity organizací zabývajících se diskriminací na internetu
 • lobbuje za mezinárodní právní předpisy pro boj proti diskriminaci na internetu
 • podporuje skupiny a instituce, které chtějí založit úřad jakožto platformu pro shromažďování stížností týkajících se nenávisti na internetu
 • vytváří povědomí o diskriminaci na internetu na úrovni občanské veřejnosti
 • podporuje změnu v postoji k diskriminaci na internetu vzděláváním a informováním veřejnosti o daném problému

Více informací dostupných zde: http://www.inach.net/mission.html