I díky podnětu ČHV zřejmě nebudou trestně stíháni autoři petice

Český helsinský výbor se dlouhodobě angažuje ve věci trestního řízení autorů petice kritizující stav na gymnáziu v S. za působení stávajícího ředitele. V  červenci 2013 jsme se v souvislosti s touto kauzou obrátili na příslušné orgány – Okresní státní zastupitelství v Kladně, Krajské státní zastupitelství v Praze a nejvyššího státního zástupce s podněty, v nichž jsme upozornili na procesní nesrovnalosti v řízení, ale zejména na neodůvodněnost aplikace norem trestního práva na jednání autorů petice.

Krajské státní zastupitelství v Praze již v srpnu reagovalo vyjádřením, v němž se tento orgán ztotožnil s naším tvrzením, že v trestním řízení došlo k průtahům. Dne 9. září Krajské státní zastupitelství vydalo opatření, kterým zrušilo záznam o sdělení podezření oběma vyšetřovaným autorům petice a odňalo dozor ve věci Okresnímu státnímu zastupitelství v Kladně. Důvodem pro odnětí dozoru bylo odmítnutí pokynu, který vydalo v rámci výkonu dohledu Krajské státní zastupitelství v Praze a který směřoval k nápravě pochybení. Krajské státní zastupitelství po převzetí dozoru a prostudování spisu dospělo k závěru, že zkrácené přípravné řízení nemůže být nadále vedeno, neboť je v rozporu s trestním řádem s ohledem na skutečnou délku jeho trvání a že sdělení podezření vykazovalo formální vady a nebyl ani shledán dostatek důvodů pro jeho vydání. Dle vyjádření Krajského státního zastupitelství v Praze bude další postup směřovat k odložení věci.

Český helsinský výbor velmi vítá postup Krajského státního zastupitelství v Praze, které se zodpovědně zhostilo své role dozorového orgánu. Díky jeho postupu nadále platí, že v porevoluční historii České republiky nikdy nedošlo k obvinění a odsouzení autorů petice toliko pro skutečnost, že obsahovala kritiku osoby disponující určitou mocenskou pozicí. Krajské státní zastupitelství svým postupem potvrdilo naše přesvědčení, že kritika, byť ostrá, nemůže být důvodem k trestněprávnímu postihu.

Věříme, že v brzké době zde budeme moci informovat o tom, že věc byla s konečnou platností odložena.

Český helsinský výbor vyjadřuje obdiv autorům petice, kteří veřejně prezentovali své názory a projevili velkou osobní statečnost.

Opatření Krajského státního zastupitelství v Praze je k dispozici: ZDE.

Více informací o případu též:

Komentáře jsou zakázány.