Novinky

ČHV dne 10. 5. 2016 zorganizoval druhou asistovanou návštěvu dětí za matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou

Již podruhé v tomto roce měly děti, které jsou nyní umístěny v dětských domovech, výchovných ústavech nebo v pěstounských rodinách, možnost se setkat s jejich matkami ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Oproti minulé návštěvě ve Světlé se nynějšího setkání s dětmi nově účastnily nově další tři matky a čtyři děti. Pracovníkům ČHV se v tomto termínu podařilo zprostředkovat kontakt celkem 14 dětem z různých částí ČR ve věku 4 až 16 let. V rámci setkání se současně uskutečnily konzultace s dalšími třemi ženami, které nemají kontakt s dětmi.

Asistovaná návštěva trvala celkem tři hodiny, během kterých si děti s matkami vyměnily řadu informací, například o jejich výsledcích ve škole či mimoškolních aktivitách. Díky sponzorským darům od individuálních dárců zajistil ČHV pro děti hračky, drobné občerstvení, sladkosti a společný oběd. Matky věnovaly pozornost tvůrčím schopnostem svých dětí, kdy většina z nich malovala pro svou maminku nějaký obrázek na památku. Již při druhé návštěvě bylo možné sledovat pozitivní efekt pravidelné organizace těchto setkání matek s dětmi. Motivace matek k tomu spatřit své dítě je vede k řádnému chování a touze začít nový život po návratu z výkonu trestu. Pro děti je pravidelný kontakt s jejich matkami přínosný pro jejich duševní vývoj.

Návštěvy se děti účastnily v doprovodu jejich vychovatelek z těchto zařízení: Dětský domov Hrotovice, Dětský domov Budkov, DD Boskovice, Dětský domov  Brno, Dětský domov Býchory, kterým současně děkujeme za spolupráci.

Další asistovaná návštěva dětí se uskuteční v červnu. Děkujeme všem individuálním dárcům i sponzorům z řad advokátních kanceláří, sociálním pracovníkům z dětských zařízení a samozřejmě  pracovníkům  věznice ve Světlé nad Sázavou, že tento projekt podporují. Více informací o projektu naleznete zde: http://www.helcom.cz/cs/co-delame/projektova-cinnost/deti-veznenych-rodicu/

Chcete-li pomoci rozvíjet tento projekt či zajistit financování tohoto projektu ( například formou zajištění dopravy dětí do věznice), informace najdete v tomto odkaze: http://www.helcom.cz/cs/podporuji-nas/

Otevřený dopis Českého helsinského výboru Vládě Polské republiky

V Praze 10. května 2016

Vládě Polské republiky

prostřednictvím velvyslanectví Polské republiky v Praze

Vážená paní premiérko, vážení členové vlády,

Český helsinský výbor (ČHV) je česká nevládní organizace zaměřená
na ochranu lidských práv a je členskou organizací AEDH – Evropského sdružení
na ochranu lidských práv. AEDH působí v Bruselu s působností na členské státy Evropské unie. Členskou organizací AEDH je rovněž polské sdružení proti antisemitismu a xenofobii Otwarta Rzeczpospolita – Otevřená republika.

Valná hromada AEDH, jíž se ve dnech 6. až 8. května 2016 účastnili ve Vídni zástupci 24 organizací z celkového počtu 32 členských lig, se věnovala i situaci porušování základních práv ve čtyřech zemích visegrádského uskupení. V této souvislosti vyjadřuje ČHV znepokojení nad krokem polské vlády, která dne 27. dubna 2016 oznámila, že s účinností od 1. června t.r. ruší svůj poradní orgán – Radu pro záležitosti rasismu, diskriminace a projevy netolerance, které jsou s nimi spojeny.

Situaci v oblasti lidských práv v Polsku sledujeme. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu zachování demokratického právního státu, jenž se řídí týmiž zásadami jako ostatní země Evropské unie, aby i v Polsku existovaly mechanismy monitorující projevy rasismu, diskriminace a netolerance. Proto se obracíme na polskou vládu, aby své rozhodnutí zrušit radu, jež to má v působnosti, přehodnotila a aby činnost rady naopak podpořila. Bude to v zájmu jak polské společnosti, tak i čtyř visegrádských zemí a Evropy.

S výrazem úcty

 • za předsednictvo Českého helsinského výboru
 • Táňa Fischerová, předsedkyně

Otevřený dopis je ke stažení ve formátu PDF zde.

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k policejním zákrokům

Na sociálních sítích byl zveřejněn záznam amatérsky natočený odpovědným pozorovatelem
o policejním zákroku z 23. dubna proti občanovi na autobusovém nádraží Praha Florenc. Postižený zjevně nenarušoval veřejný pořádek. Policie sama prostřednictvím mluvčího svého krajského ředitelství Tomáše Hulana sdělila, že ho hlídka probudila. Spánek zjevně není porušením veřejného pořádku. Policista povalil mladého muže na zem, a ten byl s ponižujícími urážkami odvezen
na policejní stanici. Přítomní příslušníci armády přihlíželi a nezasáhli ve prospěch šikanovaného občana.

Pokud důvodem pozornosti hlídky složené z policisty a vojáků byly dredy na jeho hlavě, vracíme se do minulých totalitních časů, kdy určité úpravy hlavy (např. tzv. „mánička“) vedly
k zákrokům tehdejšího Sboru národní bezpečnosti. Dnes to bývá uváděno jako smutný a trapný příklad tehdejšího diktátorského režimu. Hlídky složené z policistů a vojáků mají za úkol střežit veřejné prostory před případným ohrožením ze strany teroristů, nikoli šikanovat nevinné občany.

Policie požadovala občanský průkaz, který perlustrovaný cestující pravděpodobně neměl
u sebe. Protože průkaz nepředložil, byly proti němu použity donucovací prostředky. K tomu ministr spravedlnosti Robert Pelikán sdělil: „Policie má právo požadovat prokázání totožnosti
ve vyjmenovaných případech. To samozřejmě uděláte tím, že předložíte občanský průkaz. Nicméně když ho nemáte, je policie povinná poskytnout potřebnou součinnost k tomu, abyste se identifikoval.“ Krajský soud v Brně 5. listopadu 2015 v podobné kauze rozhodl, že cestující při tzv. rutinní policejní kontrole nebyla povinna předložit občanský průkaz; musel by být splněn některý z důvodů uvedených v zákoně o Policii České republiky 273/2008 Sb.

Zákrok na Florenci navázal na nedávnou řadu různých nepřijatelných činů policistů.   K některým z nich již Český helsinský výbor zaujal kritické stanovisko a některé kauzy nebyly dosud dořešeny.

Obvinění studentky Kateřiny Krejčové z útoku na úřední osobu soud pravomocně odmítl.
V soudním spisu, o kterém informovala, se zákrok policie proti studentům a studentkám Filozofické fakulty UK, členům a členkám studentských spolků, proti Mladým Zeleným, Idealistům (platforma ČSSD) a zastupitelům za Zelené označuje bez jakékoli opory v zákoně jako zákrok proti „levicovým extremistům“ Policie se pokusila potlačit jejich Listinou základních práv a svobod garantované právo se shromažďovat.

Dalším nedávným pochybným policejním zákrokem byl pokus bránit Filmové a televizní fakultě AMU v protestním vyvěšení tibetské vlajky. Vysvětlení policie nebylo dostatečnou omluvou. Nešlo o přílišnou horlivost, ale o pokus potlačit v jednotlivém případě svobodu projevu garantovanou ústavním pořádkem ČR.

Jako nepřiměřené se jeví i některé veřejně probírané zákroky proti pokojným demonstrantům při návštěvě čínského prezidenta ve dnech 28. – 30. března. Tyto zákroky prošetřuje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Všechny tyto projevy působí jako překvapivě narůstající policejní zvůle. Policie se jeví jako zpolitizovaná a nerespektující plný rozsah občanských svobod a lidských práv. Je naprosto nezbytné, aby Milan Chovanec a vedení policie zaujali k těmto excesům jasný a odmítavý postoj. Jinak by ministr vnitra měl nést za špatné usměrňování policie politickou odpovědnost.

Členové předsednictva ČHV:

 • Táňa Fischerová, předsedkyně
 • František Kostlán
 • David Salač
 • Dana Syslová
 • Ivan Štampach
 • Václav Trojan
 • Rudolf Vévoda
 • Selma Muhich Dizdarevič

Kontaktní osoba pro tisk:

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka ČHV, , tel.: 602 646 640.

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Ve dnech 16. – 18. května 2016 pořádá Český helsinský výbor 2. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Seminář je určen všem profesionálům, kteří pracují s dětmi a chtějí lépe hájit jejich práva. Obsah semináře včetně vzdělávacích textů vznikl jako součást dvouletého mezinárodního projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní.

Více informací k projektu naleznete na našich stránkách zde. Program semináře ve formátu PDF naleznete zde.

Účast není díky grantu z EU zpoplatněna.

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 uspořádal Český helsinský výbor 1. vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 upořádal Český helsinský výbor první vzdělávací seminář s názvem „Hledáme klíč k právům dětí“ v rámci účasti ve dvouletém mezinárodním projektu „Unlocking Children’s Rights“, kterého se ČHV účastní.

Stanovisko ČHV k událostem v Praze při návštěvě čínského prezidenta

Český helsinský výbor odmítá chování našich bezpečnostních orgánů, které při návštěvě čínského prezidenta chránily občany cizího nedemokratického státu namísto občanů vlastních, kteří se chovali podle zákonů naší země. Domníváme se, že je třeba zásadně vyšetřit, kdo a na základě čeho dal takovýto pokyn policii ČR. Jinak začíná v naší zemi chaos a začínají se uplatňovat praktiky autoritativních režimů.

Členové předsednictva ČHV

Vyjádření Českého helsinského výboru k postoji městské části Prahy 1 k vystavení šibenic na demonstraci proti migraci

Jsme zaskočeni a ohromeni výrokem nejmenovaných odpovědných činitelů Prahy 1 k této skandální záležitosti. Je další dokladem rozkladu demokratické společnosti, která ústy svých volených zástupců nejenom, že neodmítá nedemokratické a násilné projevy, ale bagatelizuje je v jakémsi právním pozitivismu, kterým se zbavuje odpovědnosti.

Jasné a neskrývané vyhrožování odpůrcům a lidem jiného názoru nepovažují dokonce ani za přestupek, neboť ten podle nich může nastat pouze tehdy, pokud má někdo předmět, kterým lze druhého zranit, nebo kdyby prý z chování účastníků vyplývalo, že předmět má sloužit k násilí či pohrůžce násilím. Šibenice zřejmě podle těchto lidí slouží jako hračka nebo zábavní předmět. Na této demonstraci zaznělo jistě několik projevů, které byly namířeny proti migrantům a jejich zastáncům. Souvislost je jasná.

Násilí předcházejí vždy silná slova, na která nikdo nereaguje. Násilí přichází vždy za nezájmu, mlčení a bagatelizování jeho projevů. Odpovídat by se měli ti, kdo takovéto rozhodnutí vydali, protože právě oni umožňují, aby v naší zemi nabývali síly a moci ti, kteří demokracií a jejími prostředky opovrhují.

Již jenom třešničkou na dortu je zpráva, že ministerstvo vnitra tento rozklad Prahy 1 mělo už od října, ale jakýsi úředník je údajně kamsi založil. Dokladuje to nezájem ministerstva přesto, že ministr Chovanec žádal prošetření tohoto postoje Prahy 1.

Vyzýváme k prošetření tohoto postupu Prahy 1 a k důslednému odsouzení takovýchto projevů fašismu.

Členové předsednictva ČHV

Dne 29. 3. 2016 zajistil ČHV první skupinovou asistovanou návštěvu dětí za matkami ve Světlé nad Sázavou

Tým pracovníků i dobrovolníků včetně ředitelky Českého helsinského výboru Lucie Rybové včera přijel spolu s dětmi umístěnými dočasně v náhradní rodinné péči do Světlé nad Sázavou, aby zajistil osobní kontakt dětí s matkami, které jsou nyní ve výkonu trestu. Touženého a radostného setkání po několika měsících odluky se účastnilo celkem 13 dětí a pět matek. Nejmladšímu dítěti byly loni v září 2 roky, nejstaršímu 16 let.

Návštěvy se děti účastnily v doprovodu personálu (vychovatelů) z těchto pěti zařízení:  Dětského centra Kolín, Dětského domova Hrotovice, Dětského domova Budkov, Klokánku FOD v Žatci a Dětského domova Boskovice. Za spolupráci, vstřícnost i podporu dětem i matkách od všech doprovázejících pracovníků i od vedení těchto zařízení vřele jménem dětí i maminek děkujeme.

V rámci setkání se kromě společného oběda dětí, matek i doprovodu uskutečnily osobní konzultace s dalšími třemi ženami, které také potřebují zajistit osobní kontakt s dětmi.

Účastníkům setkání byla předána mimo jiné i hlavní pozitivní zpráva, a to že i díky finanční podpoře MPSV projektu „Děti vězněných rodičů“, ze kterého je hrazen převoz dětí z domovů do věznice, budou návštěvy dětí současných i nových probíhat pravidelně až do konce roku v intervalu 1,5 měsíce. Další asistovaná návštěva je naplánováno předběžně na první polovinu května.

Po ukončení návštěvy se setkala ředitelka ČHV s ředitelkou věznice Gabrielou Slovákovou, aby spolu projednaly nejen současnost, ale i budoucnost tohoto projektu. Shodly se na tom, oblast aktivit NNO a podobných projektů směřujících k obnově a udržení rodinných vazeb mezi dětmi a odsouzenými je potřeba intenzivně rozvíjet a také systémově dořešit a podporovat, neboť prokazatelně přispívají nejen k naplňování práva dítěte na kontakt s rodičem, ale i k resocializaci a ke snížení recidivy.

Jako jednu ze zásadních bariér, kterou ČHV vnímá při realizaci AN, je limit maximálně tří hodin měsíčně pro odsouzeného pro styk s rodinou. V případě realizace AN, tak odsouzená osoba v daný měsíc volí mezi návštěvou dítěte a návštěvou dalších osob blízkých.

Dalším problémem, který ale ve Světlé úspěšně postupně řeší, je ne vždy na dítě a na potřeby rodiny nastavený režim a vybavení návštěvních místností ve věznicích. Často tento stav vede k tomu, že věznice se brání návštěvám zejména menších dětí za rodičem.

Také proto dne 7. dubna 2016 uspořádá ČHV za podpory pracovníků z Ústeckého kraje  první  osvětový seminář, v letošním roce pro sociální pracovníky a pro pracovníky orgánu péče o děti,  jejichž aktivní podpora je pro úspěšný rozvoj projektu nezbytná.

Další informace o projektu a o možném zapojení do asistovaných návštěv poskytne Mg. Lucie Rybová: tel.: 602 646 940, e-mail: lucie.rybova@helcom.cz.

Více o dalších plánovaných osvětových aktivitách v rámci tohoto projektu naleznete na:  http://www.helcom.cz/cs/co-delame/dalsi-aktivity/vzdelavani/

Studio ČT 24 – tisková konference k sociálnímu bydlení v ČR

Ve středu 9. března 2016 od 10:00 v Braunově domě (Karlovo náměstí 671/24, Praha 1) proběhla tisková konference na téma sociálního bydlení. V souvislosti s tím, že by již v tomto březnu měl jít vznikající zákon o sociálním bydlení do mezirezortního připomínkového řízení, rozhodla se Alternativa 50+ spolu s dalšími organizacemi, které společně s námi na podzim minulého roku adresovaly otevřený dopis s výzvou k přijetí zákona o sociálním bydlení vládě České republiky, připomenout některé skupiny obyvatel, kterých se sociální bydlení týká a diskutovat možné nedostatky a hrozby, které hrozí přijetí samotného zákona, nebo které by mohly připravovaný zákon zbavit funkčnosti. V rámci tiskové konference byla krom jiného připomenuta problematiky nedostatku dostupného bydlení pro seniorky a seniory, ženy ohrožené domácím násilím nebo například děti opouštějící ústavní péči.

„Obáváme se, že se zákon stane součástí předvolebního boje a budou tendence udělat systém restriktivně,“ uvedla socioložka Kateřina Kňapová z organizace Alternativa 50+.

„Ozývá se čím dál víc hlasů, které se snaží omezovat vstup do budoucího systému sociálního bydlení a co nejpřísněji nastavovat kritéria. Úspěšný systém má být ale právě posuzován podle toho, kolik lidí udrží, ne vyloučí,“ řekl předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka.

„Koaliční strany před volbami zákon o sociálním bydlení slibovaly. Když slyším z úst koaličních partnerů, že si počkají na návrh zákona a pak ho rozstřílejí, tak na co ta koaliční smlouva je,“ řekl předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka.

Na tiskové konferenci Sociální bydlení pomůže všem, nejen sociálně vyloučeným vystoupili:

 • Kateřina Kńapová, Alternativa 50+
 • Táňa Fisherová, Český helsinský výbor
 • Jitka Poláková, proFem, o.p.s.
 • Štěpán Ripka, Platforma pro sociální bydlení
 • Michal Ďorď, Vteřina poté

viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058060309/

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.